methionyl­threonyl­threonyl­glutaminyl­alanyl­prolyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­glutaminyl­prolyl­leucyl­glutaminyl­seryl­valyl­valyl­valyl­leucyl­glutamyl­glycyl­seryl­threonyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­alanyl­histidyl­isoleucyl­seryl­glycyl­phenylalanyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­arginyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­valyl­isoleucyl­seryl­threonyl­seryl­threonyl­leucyl­prolyl­glycyl­valyl­glutaminyl­isoleucyl­seryl­phenylalanyl­seryl­aspartyl­glycyl­arginyl­alanyl­lysyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­valyl­threonyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­seryl­glycyl­arginyl­tyrosyl­seryl­leucyl­lysyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­glycyl­seryl­glycyl­glutaminyl­alanyl­threonyl­seryl­threonyl­alanyl­glutamyl­leucyl­leucyl­valyl­lysyl­alanyl­glutamyl­threonyl­alanyl­prolyl­prolyl­asparaginyl­phenylalanyl­valyl­glutaminyl­arginyl­leucyl­glutaminyl­seryl­methionyl­threonyl­valyl­arginyl­glutaminyl­glycyl­seryl­glutaminyl­valyl­arginyl­leucyl­glutaminyl­valyl­arginyl­valyl­threonyl­glycyl­isoleucyl­prolyl­threonyl­prolyl­valyl­valyl­lysyl­phenylalanyl­tyrosyl­arginyl­aspartyl­glycyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­seryl­seryl­leucyl­aspartyl­phenylalanyl­glutaminyl­isoleucyl­seryl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­aspartyl­leucyl­tyrosyl­seryl­leucyl­leucyl­isoleucyl­alanyl­glutamyl­alanyl­tyrosyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­seryl­glycyl­threonyl­tyrosyl­seryl­valyl­asparaginyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­seryl­valyl­glycyl­arginyl­alanyl­threonyl­seryl­threonyl­alanyl­glutamyl­leucyl­leucyl­valyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­prolyl­alanyl­lysyl­lysyl­threonyl­lysyl­threonyl­isoleucyl­valyl­seryl­threonyl­alanyl­glutaminyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­seryl­arginyl­glutaminyl­threonyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­histidyl­phenylalanyl­aspartyl­alanyl­arginyl­seryl­isoleucyl­alanyl­threonyl­valyl­glutamyl­methionyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­alanyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­glutaminyl­leucyl­prolyl­histidyl­lysyl­threonyl­prolyl­prolyl­arginyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­lysyl­prolyl­lysyl­seryl­arginyl­seryl­prolyl­threonyl­prolyl­prolyl­seryl­isoleucyl­alanyl­alanyl­lysyl­alanyl­glutaminyl­leucyl­alanyl­arginyl­glutaminyl­glutaminyl­seryl­prolyl­seryl­prolyl­isoleucyl­arginyl­histidyl­seryl­prolyl­seryl­prolyl­valyl­arginyl­histidyl­valyl­arginyl­alanyl­prolyl­threonyl­prolyl­seryl­prolyl­valyl­arginyl­seryl­valyl­seryl­prolyl­alanyl­alanyl­arginyl­isoleucyl­seryl­threonyl­seryl­prolyl­isoleucyl­arginyl­seryl­valyl­arginyl­seryl­prolyl­leucyl­leucyl­methionyl­arginyl­lysyl­threonyl­glutaminyl­alanyl­seryl­threonyl­valyl­alanyl­threonyl­glycyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­prolyl­tryptophyl­lysyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­tyrosyl­valyl­alanyl­seryl­seryl­seryl­glutamyl­alanyl­glutamyl­methionyl­arginyl­glutamyl­threonyl­threonyl­leucyl­threonyl­threonyl­seryl­threonyl­glutaminyl­isoleucyl­arginyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­tryptophyl­glutamyl­glycyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­glutaminyl­valyl­threonyl­isoleucyl­seryl­glycyl­alanyl­alanyl­glycyl­alanyl­alanyl­alanyl­seryl­valyl­seryl­alanyl­seryl­alanyl­seryl­tyrosyl­alanyl­alanyl­glutamyl­alanyl­valyl­alanyl­threonyl­glycyl­alanyl­lysyl­glutamyl­valyl­lysyl­glutaminyl­aspartyl­alanyl­aspartyl­lysyl­seryl­alanyl­alanyl­valyl­alanyl­threonyl­valyl­valyl­alanyl­alanyl­valyl­aspartyl­methionyl­alanyl­arginyl­valyl­arginyl­glutamyl­prolyl­valyl­isoleucyl­seryl­alanyl­valyl­glutamyl­glutaminyl­threonyl­alanyl­glutaminyl­arginyl­threonyl­threonyl­threonyl­threonyl­alanyl­valyl­histidyl­isoleucyl­glutaminyl­prolyl­alanyl­glutaminyl­glutamyl­glutaminyl­valyl­arginyl­lysyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­lysyl­threonyl­alanyl­valyl­threonyl­lysyl­valyl­valyl­valyl­alanyl­alanyl­aspartyl­lysyl­alanyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­glutamyl­leucyl­lysyl­seryl­arginyl­threonyl­lysyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­lysyl­glutaminyl­glutamyl­glutaminyl­methionyl­histidyl­valyl­threonyl­histidyl­glutamyl­glutaminyl­isoleucyl­arginyl­lysyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­lysyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­prolyl­lysyl­valyl­valyl­isoleucyl­seryl­alanyl­alanyl­lysyl­alanyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­glutamyl­threonyl­arginyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­lysyl­glutaminyl­lysyl­glutaminyl­valyl­threonyl­glutaminyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­arginyl­glutaminyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­alanyl­seryl­methionyl­valyl­valyl­valyl­alanyl­threonyl­alanyl­lysyl­seryl­threonyl­lysyl­leucyl­glutamyl­threonyl­valyl­prolyl­glycyl­alanyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­threonyl­threonyl­threonyl­glutaminyl­glutaminyl­aspartyl­glutaminyl­methionyl­histidyl­leucyl­seryl­tyrosyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­methionyl­lysyl­glutamyl­threonyl­arginyl­lysyl­threonyl­valyl­valyl­prolyl­lysyl­valyl­isoleucyl­valyl­alanyl­threonyl­prolyl­lysyl­valyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­aspartyl­leucyl­valyl­seryl­arginyl­glycyl­arginyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­lysyl­arginyl­glutamyl­glutaminyl­valyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­glutaminyl­glutamyl­lysyl­methionyl­arginyl­lysyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­lysyl­threonyl­alanyl­leucyl­seryl­threonyl­isoleucyl­alanyl­valyl­alanyl­threonyl­alanyl­lysyl­alanyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­glutamyl­threonyl­isoleucyl­leucyl­arginyl­threonyl­arginyl­glutamyl­threonyl­methionyl­alanyl­threonyl­arginyl­glutaminyl­glutamyl­glutaminyl­isoleucyl­glutaminyl­valyl­threonyl­histidyl­glycyl­lysyl­valyl­aspartyl­valyl­glycyl­lysyl­lysyl­alanyl­glutamyl­alanyl­valyl­alanyl­threonyl­valyl­valyl­alanyl­alanyl­valyl­aspartyl­glutaminyl­alanyl­arginyl­valyl­arginyl­glutamyl­prolyl­arginyl­glutamyl­prolyl­glycyl­histidyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­seryl­tyrosyl­alanyl­glutaminyl­glutaminyl­threonyl­threonyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­tyrosyl­lysyl­glutamyl­arginyl­isoleucyl­seryl­alanyl­alanyl­lysyl­valyl­alanyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutaminyl­arginyl­prolyl­alanyl­seryl­glutamyl­prolyl­histidyl­valyl­valyl­prolyl­lysyl­alanyl­valyl­lysyl­prolyl­arginyl­valyl­isoleucyl­glutaminyl­alanyl­prolyl­seryl­glutamyl­threonyl­histidyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­threonyl­aspartyl­glutaminyl­lysyl­glycyl­methionyl­histidyl­isoleucyl­seryl­seryl­glutaminyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­threonyl­threonyl­aspartyl­leucyl­threonyl­threonyl­glutamyl­arginyl­leucyl­valyl­histidyl­valyl­aspartyl­lysyl­arginyl­prolyl­arginyl­threonyl­alanyl­seryl­prolyl­histidyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­seryl­lysyl­isoleucyl­seryl­valyl­prolyl­lysyl­threonyl­glutamyl­histidyl­glycyl­tyrosyl­glutamyl­alanyl­seryl­isoleucyl­alanyl­glycyl­seryl­alanyl­isoleucyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­lysyl­glutamyl­leucyl­seryl­alanyl­threonyl­seryl­seryl­alanyl­glutaminyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­seryl­valyl­lysyl­alanyl­prolyl­threonyl­valyl­lysyl­prolyl­seryl­glutamyl­threonyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­prolyl­threonyl­prolyl­leucyl­prolyl­glutaminyl­phenylalanyl­prolyl­phenylalanyl­alanyl­aspartyl­threonyl­prolyl­aspartyl­threonyl­tyrosyl­lysyl­seryl­glutamyl­alanyl­glycyl­valyl­glutamyl­valyl­lysyl­lysyl­glutamyl­valyl­glycyl­valyl­seryl­isoleucyl­threonyl­glycyl­threonyl­threonyl­valyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­leucyl­histidyl­glycyl­arginyl­glutamyl­alanyl­lysyl­valyl­threonyl­glutamyl­threonyl­alanyl­arginyl­valyl­prolyl­alanyl­prolyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­valyl­threonyl­prolyl­prolyl­threonyl­leucyl­valyl­seryl­glycyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­valyl­threonyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­histidyl­isoleucyl­seryl­glycyl­tyrosyl­prolyl­seryl­prolyl­threonyl­valyl­threonyl­tryptophyl­tyrosyl­arginyl­glutamyl­aspartyl­tyrosyl­glutaminyl­isoleucyl­glutamyl­seryl­seryl­isoleucyl­aspartyl­phenylalanyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­glutaminyl­seryl­glycyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­leucyl­methionyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­alanyl­phenylalanyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­seryl­glycyl­arginyl­phenylalanyl­threonyl­cysteinyl­seryl­alanyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­threonyl­valyl­seryl­threonyl­seryl­cysteinyl­tyrosyl­leucyl­alanyl­valyl­glutaminyl­valyl­seryl­glutamyl­glutamyl­phenylalanyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­threonyl­threonyl­alanyl­valyl­threonyl­glutamyl­lysyl­phenylalanyl­threonyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­arginyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­seryl­arginyl­aspartyl­valyl­valyl­methionyl­threonyl­aspartyl­threonyl­seryl­leucyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­glutaminyl­alanyl­glycyl­prolyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­alanyl­prolyl­tyrosyl­phenylalanyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­prolyl­valyl­valyl­glutaminyl­lysyl­leucyl­valyl­glutamyl­glycyl­glycyl­seryl­valyl­valyl­phenylalanyl­glycyl­cysteinyl­glutaminyl­valyl­glycyl­glycyl­asparaginyl­prolyl­lysyl­prolyl­histidyl­valyl­tyrosyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­seryl­glycyl­valyl­prolyl­leucyl­threonyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­arginyl­tyrosyl­lysyl­valyl­seryl­tyrosyl­asparaginyl­lysyl­glutaminyl­threonyl­glycyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­leucyl­valyl­isoleucyl­seryl­methionyl­threonyl­phenylalanyl­alanyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­valyl­valyl­arginyl­asparaginyl­lysyl­histidyl­glycyl­glutamyl­threonyl­seryl­alanyl­seryl­alanyl­seryl­leucyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­aspartyl­tyrosyl­glutamyl­leucyl­leucyl­methionyl­lysyl­seryl­glutaminyl­glutaminyl­glutamyl­methionyl­leucyl­tyrosyl­glutaminyl­threonyl­glutaminyl­valyl­threonyl­alanyl­phenylalanyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­prolyl­lysyl­valyl­glycyl­glutamyl­threonyl­alanyl­prolyl­glycyl­phenylalanyl­valyl­tyrosyl­seryl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­alanyl­leucyl­isoleucyl­arginyl­lysyl­lysyl­methionyl­alanyl­lysyl­aspartyl­threonyl­valyl­valyl­valyl­arginyl­threonyl­tyrosyl­valyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­glutamyl­phenylalanyl­histidyl­isoleucyl­seryl­seryl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­threonyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­methionyl­alanyl­valyl­aspartyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­seryl­glutamyl­alanyl­valyl­glutamyl­seryl­glycyl­phenylalanyl­aspartyl­seryl­arginyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­tyrosyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­methionyl­glycyl­valyl­threonyl­phenylalanyl­histidyl­cysteinyl­lysyl­methionyl­seryl­glycyl­tyrosyl­prolyl­leucyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­alanyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­histidyl­glycyl­glutamyl­arginyl­tyrosyl­glutaminyl­methionyl­aspartyl­phenylalanyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­glycyl­arginyl­alanyl­seryl­leucyl­arginyl­isoleucyl­prolyl­valyl­valyl­leucyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­tyrosyl­threonyl­alanyl­phenylalanyl­alanyl­seryl­asparaginyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­asparaginyl­alanyl­isoleucyl­cysteinyl­seryl­glycyl­lysyl­leucyl­tyrosyl­valyl­glutamyl­prolyl­alanyl­alanyl­prolyl­leucyl­glycyl­alanyl­prolyl­threonyl­tyrosyl­isoleucyl­prolyl­threonyl­leucyl­glutamyl­prolyl­valyl­seryl­arginyl­isoleucyl­arginyl­seryl­leucyl­seryl­prolyl­arginyl­seryl­valyl­seryl­arginyl­seryl­prolyl­isoleucyl­arginyl­methionyl­seryl­prolyl­alanyl­arginyl­methionyl­seryl­prolyl­alanyl­arginyl­methionyl­seryl­prolyl­alanyl­arginyl­methionyl­seryl­prolyl­alanyl­arginyl­methionyl­seryl­prolyl­glycyl­arginyl­arginyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­threonyl­aspartyl­glutamyl­seryl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­arginyl­leucyl­tyrosyl­lysyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­valyl­leucyl­lysyl­prolyl­valyl­seryl­phenylalanyl­lysyl­cysteinyl­leucyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­threonyl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­aspartyl­leucyl­lysyl­valyl­valyl­glycyl­arginyl­prolyl­methionyl­prolyl­glutamyl­threonyl­phenylalanyl­tryptophyl­phenylalanyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­glutaminyl­isoleucyl­valyl­asparaginyl­aspartyl­tyrosyl­threonyl­histidyl­lysyl­valyl­valyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­threonyl­glutaminyl­seryl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­prolyl­alanyl­threonyl­prolyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­glutamyl­tryptophyl­threonyl­valyl­valyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­arginyl­alanyl­glycyl­arginyl­seryl­seryl­isoleucyl­seryl­valyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­valyl­glutamyl­alanyl­valyl­glutamyl­histidyl­glutaminyl­valyl­lysyl­prolyl­methionyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­lysyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­valyl­asparaginyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­glycyl­seryl­arginyl­leucyl­glutamyl­methionyl­lysyl­valyl­arginyl­alanyl­threonyl­glycyl­asparaginyl­prolyl­asparaginyl­prolyl­aspartyl­isoleucyl­valyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­prolyl­histidyl­lysyl­tyrosyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­threonyl­lysyl­glycyl­glutamyl­alanyl­alanyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­aspartyl­seryl­threonyl­valyl­seryl­glutaminyl­aspartyl­seryl­alanyl­tryptophyl­tyrosyl­threonyl­alanyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­alanyl­glycyl­arginyl­aspartyl­threonyl­threonyl­arginyl­cysteinyl­lysyl­valyl­asparaginyl­valyl­glutamyl­valyl­glutamyl­phenylalanyl­alanyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­arginyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­prolyl­arginyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­arginyl­alanyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­alanyl­prolyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­prolyl­leucyl­histidyl­leucyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­glutaminyl­tryptophyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­aspartyl­leucyl­tyrosyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­lysyl­glutaminyl­glutaminyl­lysyl­prolyl­phenylalanyl­phenylalanyl­lysyl­lysyl­lysyl­leucyl­threonyl­seryl­leucyl­arginyl­leucyl­lysyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­prolyl­alanyl­histidyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­arginyl­leucyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­glycyl­aspartyl­prolyl­threonyl­methionyl­valyl­valyl­glutamyl­tryptophyl­leucyl­histidyl­aspartyl­glycyl­lysyl­prolyl­leucyl­glutamyl­alanyl­alanyl­asparaginyl­arginyl­leucyl­arginyl­methionyl­isoleucyl­asparaginyl­glutamyl­phenylalanyl­glycyl­tyrosyl­cysteinyl­seryl­leucyl­aspartyl­tyrosyl­glycyl­valyl­alanyl­tyrosyl­seryl­arginyl­aspartyl­seryl­glycyl­isoleucyl­isoleucyl­threonyl­cysteinyl­arginyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­threonyl­aspartyl­histidyl­threonyl­seryl­alanyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­valyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­lysyl­seryl­leucyl­valyl­glutamyl­glutamyl­seryl­glutaminyl­leucyl­prolyl­glutamyl­glycyl­arginyl­lysyl­glycyl­leucyl­glutaminyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­arginyl­methionyl­alanyl­histidyl­glutamyl­glycyl­alanyl­leucyl­threonyl­glycyl­valyl­threonyl­threonyl­aspartyl­glutaminyl­lysyl­glutamyl­lysyl­glutaminyl­lysyl­prolyl­aspartyl­isoleucyl­valyl­leucyl­tyrosyl­prolyl­glutamyl­prolyl­valyl­arginyl­valyl­leucyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­threonyl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­arginyl­cysteinyl­arginyl­valyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­prolyl­glutaminyl­prolyl­lysyl­valyl­asparaginyl­tryptophyl­tyrosyl­leucyl­asparaginyl­glycyl­glutaminyl­leucyl­isoleucyl­arginyl­lysyl­seryl­lysyl­arginyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­isoleucyl­histidyl­tyrosyl­leucyl­aspartyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­cysteinyl­lysyl­seryl­tyrosyl­aspartyl­threonyl­glycyl­glutamyl­valyl­lysyl­valyl­threonyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­prolyl­glutamyl­glycyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­histidyl­lysyl­valyl­lysyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­glutaminyl­arginyl­glutamyl­aspartyl­phenylalanyl­arginyl­seryl­valyl­leucyl­arginyl­arginyl­alanyl­prolyl­glutamyl­prolyl­arginyl­prolyl­glutamyl­phenylalanyl­histidyl­valyl­histidyl­glutamyl­prolyl­glycyl­lysyl­leucyl­glutaminyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­lysyl­valyl­aspartyl­arginyl­prolyl­valyl­aspartyl­threonyl­threonyl­glutamyl­threonyl­lysyl­glutamyl­valyl­valyl­lysyl­leucyl­lysyl­arginyl­alanyl­glutamyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­histidyl­glutamyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­seryl­glutamyl­glutamyl­leucyl­arginyl­seryl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­arginyl­arginyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­tyrosyl­tyrosyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­valyl­glutamyl­leucyl­lysyl­seryl­arginyl­lysyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­seryl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­leucyl­arginyl­lysyl­threonyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­leucyl­leucyl­histidyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­glutamyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­lysyl­alanyl­leucyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­prolyl­threonyl­phenylalanyl­lysyl­prolyl­aspartyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­seryl­prolyl­seryl­methionyl­glutamyl­alanyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­phenylalanyl­glutamyl­arginyl­isoleucyl­glutaminyl­seryl­glutaminyl­threonyl­valyl­glycyl­glutaminyl­glycyl­seryl­aspartyl­alanyl­histidyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­valyl­valyl­glycyl­lysyl­prolyl­aspartyl­prolyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­asparaginyl­glycyl­valyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­seryl­aspartyl­arginyl­isoleucyl­tyrosyl­tryptophyl­tyrosyl­tryptophyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­asparaginyl­valyl­cysteinyl­glutamyl­leucyl­valyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­valyl­threonyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­seryl­alanyl­seryl­isoleucyl­methionyl­valyl­lysyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­glutamyl­threonyl­seryl­seryl­histidyl­alanyl­phenylalanyl­leucyl­leucyl­valyl­glutaminyl­alanyl­lysyl­glutaminyl­leucyl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­glutaminyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­valyl­valyl­alanyl­lysyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­threonyl­methionyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­threonyl­seryl­glutamyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­valyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glycyl­methionyl­glutamyl­valyl­histidyl­glutamyl­glycyl­aspartyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­methionyl­histidyl­seryl­aspartyl­arginyl­lysyl­valyl­histidyl­phenylalanyl­leucyl­seryl­isoleucyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­aspartyl­threonyl­seryl­aspartyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­valyl­leucyl­valyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­lysyl­threonyl­threonyl­alanyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­glycyl­alanyl­valyl­valyl­glutamyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­prolyl­glutamyl­seryl­tyrosyl­seryl­glycyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­isoleucyl­valyl­seryl­prolyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­histidyl­asparaginyl­aspartyl­valyl­glutamyl­leucyl­lysyl­seryl­asparaginyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­seryl­arginyl­arginyl­glycyl­arginyl­glutaminyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­aspartyl­valyl­threonyl­lysyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­lysyl­lysyl­threonyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­leucyl­lysyl­methionyl­lysyl­prolyl­arginyl­prolyl­isoleucyl­alanyl­isoleucyl­leucyl­glutaminyl­glycyl­leucyl­seryl­aspartyl­glutaminyl­lysyl­valyl­cysteinyl­glutamyl­glycyl­aspartyl­isoleucyl­valyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­valyl­lysyl­valyl­seryl­leucyl­glutamyl­seryl­valyl­glutamyl­glycyl­valyl­tryptophyl­methionyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­prolyl­seryl­aspartyl­arginyl­valyl­histidyl­isoleucyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­lysyl­glutaminyl­seryl­histidyl­methionyl­leucyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­methionyl­threonyl­lysyl­glutamyl­aspartyl­alanyl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­leucyl­glycyl­leucyl­seryl­threonyl­seryl­glycyl­arginyl­valyl­seryl­valyl­tyrosyl­seryl­valyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­threonyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­valyl­asparaginyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­threonyl­lysyl­alanyl­valyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­valyl­seryl­valyl­prolyl­aspartyl­valyl­threonyl­seryl­valyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­leucyl­asparaginyl­aspartyl­glutamyl­glutaminyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­aspartyl­aspartyl­arginyl­valyl­glutaminyl­alanyl­isoleucyl­valyl­lysyl­glycyl­threonyl­lysyl­glutaminyl­arginyl­leucyl­valyl­isoleucyl­asparaginyl­arginyl­threonyl­histidyl­alanyl­seryl­aspartyl­glutamyl­glycyl­prolyl­tyrosyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­valyl­glycyl­arginyl­valyl­glutamyl­threonyl­asparaginyl­cysteinyl­asparaginyl­leucyl­seryl­valyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­arginyl­glycyl­leucyl­arginyl­aspartyl­leucyl­threonyl­cysteinyl­threonyl­glutamyl­threonyl­glutaminyl­asparaginyl­valyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­glutamyl­leucyl­seryl­histidyl­seryl­glycyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­leucyl­tryptophyl­asparaginyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­seryl­seryl­lysyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­histidyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­tyrosyl­lysyl­leucyl­threonyl­valyl­leucyl­asparaginyl­methionyl­methionyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­tyrosyl­alanyl­glycyl­glutamyl­asparaginyl­methionyl­threonyl­seryl­glycyl­lysyl­leucyl­threonyl­valyl­alanyl­glycyl­glycyl­alanyl­isoleucyl­seryl­lysyl­prolyl­leucyl­threonyl­aspartyl­glutaminyl­threonyl­valyl­alanyl­glutamyl­seryl­glutaminyl­glutamyl­alanyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­alanyl­asparaginyl­prolyl­aspartyl­seryl­lysyl­glycyl­glutamyl­tryptophyl­leucyl­arginyl­aspartyl­glycyl­lysyl­histidyl­leucyl­prolyl­leucyl­threonyl­asparaginyl­asparaginyl­isoleucyl­arginyl­seryl­glutamyl­seryl­aspartyl­glycyl­histidyl­lysyl­arginyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­alanyl­alanyl­threonyl­lysyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­tyrosyl­lysyl­valyl­alanyl­threonyl­seryl­lysyl­threonyl­seryl­alanyl­lysyl­leucyl­lysyl­valyl­glutamyl­alanyl­valyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­threonyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­valyl­threonyl­glutamyl­threonyl­glutaminyl­aspartyl­alanyl­valyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­glutamyl­leucyl­threonyl­histidyl­prolyl­asparaginyl­valyl­lysyl­glycyl­valyl­glutaminyl­tryptophyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­glycyl­valyl­valyl­leucyl­glutamyl­seryl­asparaginyl­glutamyl­lysyl­tyrosyl­alanyl­isoleucyl­seryl­valyl­lysyl­glycyl­threonyl­isoleucyl­tyrosyl­seryl­leucyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­cysteinyl­alanyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­glutamyl­seryl­valyl­tyrosyl­glycyl­phenylalanyl­arginyl­leucyl­glycyl­arginyl­leucyl­glycyl­alanyl­seryl­alanyl­arginyl­leucyl­histidyl­valyl­glutamyl­threonyl­valyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­prolyl­lysyl­aspartyl­valyl­threonyl­alanyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­threonyl­valyl­alanyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­seryl­valyl­seryl­histidyl­aspartyl­threonyl­valyl­prolyl­valyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­histidyl­lysyl­seryl­valyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­seryl­aspartyl­lysyl­histidyl­arginyl­leucyl­valyl­seryl­glutamyl­arginyl­lysyl­valyl­histidyl­lysyl­leucyl­methionyl­leucyl­glutaminyl­asparaginyl­isoleucyl­seryl­prolyl­seryl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­alanyl­valyl­valyl­glycyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­lysyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­threonyl­leucyl­histidyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­threonyl­methionyl­lysyl­asparaginyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­prolyl­glutamyl­threonyl­lysyl­threonyl­alanyl­seryl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­seryl­histidyl­phenylalanyl­asparaginyl­valyl­prolyl­seryl­methionyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­glycyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­methionyl­seryl­glutamyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­isoleucyl­valyl­valyl­glutaminyl­glycyl­lysyl­leucyl­histidyl­glutaminyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­methionyl­asparaginyl­threonyl­seryl­threonyl­glutamyl­aspartyl­seryl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­cysteinyl­glycyl­asparaginyl­aspartyl­glutaminyl­valyl­seryl­alanyl­threonyl­leucyl­threonyl­valyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­methionyl­isoleucyl­threonyl­seryl­methionyl­leucyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­asparaginyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­threonyl­valyl­asparaginyl­tyrosyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­seryl­tyrosyl­lysyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­glycyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­seryl­threonyl­aspartyl­lysyl­cysteinyl­glutaminyl­methionyl­arginyl­threonyl­lysyl­lysyl­leucyl­threonyl­histidyl­seryl­leucyl­asparaginyl­isoleucyl­arginyl­asparaginyl­valyl­histidyl­phenylalanyl­glycyl­aspartyl­alanyl­alanyl­aspartyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­alanyl­glycyl­lysyl­alanyl­threonyl­seryl­threonyl­alanyl­threonyl­leucyl­tyrosyl­valyl­glutamyl­alanyl­arginyl­histidyl­isoleucyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­lysyl­histidyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­valyl­leucyl­glutamyl­lysyl­lysyl­arginyl­alanyl­methionyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­seryl­glutamyl­prolyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­valyl­glutaminyl­tryptophyl­methionyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glutaminyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­glutaminyl­lysyl­glutamyl­lysyl­tyrosyl­valyl­histidyl­arginyl­leucyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­seryl­threonyl­arginyl­methionyl­seryl­aspartyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­valyl­valyl­alanyl­glycyl­glycyl­asparaginyl­valyl­seryl­threonyl­alanyl­lysyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­glycyl­arginyl­aspartyl­valyl­arginyl­isoleucyl­arginyl­seryl­isoleucyl­lysyl­lysyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­glutaminyl­arginyl­alanyl­valyl­valyl­glutamyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­valyl­aspartyl­alanyl­histidyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glycyl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­asparaginyl­phenylalanyl­glutaminyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­arginyl­histidyl­lysyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­isoleucyl­histidyl­arginyl­methionyl­phenylalanyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­threonyl­arginyl­glutaminyl­seryl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­alanyl­glycyl­arginyl­asparaginyl­arginyl­seryl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­tyrosyl­valyl­asparaginyl­alanyl­prolyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutaminyl­valyl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­prolyl­valyl­threonyl­valyl­glutaminyl­seryl­glycyl­lysyl­prolyl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­cysteinyl­alanyl­valyl­isoleucyl­seryl­glycyl­arginyl­prolyl­glutaminyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­glutaminyl­leucyl­leucyl­seryl­threonyl­glycyl­phenylalanyl­lysyl­cysteinyl­lysyl­phenylalanyl­leucyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­leucyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­phenylalanyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­alanyl­alanyl­valyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­tyrosyl­glycyl­valyl­alanyl­threonyl­threonyl­seryl­alanyl­seryl­leucyl­seryl­valyl­glutamyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­valyl­seryl­prolyl­aspartyl­glutaminyl­glutamyl­methionyl­prolyl­valyl­tyrosyl­prolyl­prolyl­alanyl­isoleucyl­isoleucyl­threonyl­prolyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­threonyl­valyl­threonyl­seryl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­prolyl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­glutaminyl­cysteinyl­arginyl­valyl­seryl­glycyl­threonyl­aspartyl­leucyl­lysyl­valyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­seryl­lysyl­aspartyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­seryl­arginyl­phenylalanyl­phenylalanyl­arginyl­methionyl­threonyl­glutaminyl­phenylalanyl­glutamyl­aspartyl­threonyl­tyrosyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­glutamyl­alanyl­tyrosyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­alanyl­seryl­asparaginyl­alanyl­valyl­glycyl­glutaminyl­valyl­seryl­seryl­threonyl­alanyl­asparaginyl­leucyl­seryl­leucyl­glutamyl­alanyl­prolyl­glutamyl­seryl­isoleucyl­leucyl­histidyl­glutamyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­glutaminyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­methionyl­glutamyl­methionyl­lysyl­glutamyl­phenylalanyl­seryl­seryl­seryl­phenylalanyl­leucyl­seryl­alanyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­leucyl­histidyl­seryl­alanyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­leucyl­seryl­lysyl­isoleucyl­asparaginyl­glutamyl­threonyl­leucyl­glutamyl­leucyl­leucyl­seryl­glutamyl­seryl­prolyl­valyl­tyrosyl­prolyl­threonyl­lysyl­phenylalanyl­aspartyl­seryl­glutamyl­lysyl­glutamyl­glycyl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­phenylalanyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­valyl­seryl­asparaginyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­seryl­methionyl­glycyl­aspartyl­valyl­alanyl­threonyl­leucyl­seryl­valyl­threonyl­valyl­isoleucyl­glycyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­glutaminyl­tryptophyl­phenylalanyl­phenylalanyl­asparaginyl­glycyl­valyl­leucyl­leucyl­threonyl­prolyl­seryl­alanyl­aspartyl­tyrosyl­lysyl­phenylalanyl­valyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­aspartyl­aspartyl­histidyl­seryl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­leucyl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­methionyl­alanyl­seryl­asparaginyl­aspartyl­tyrosyl­glycyl­lysyl­threonyl­isoleucyl­cysteinyl­seryl­alanyl­tyrosyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­asparaginyl­seryl­lysyl­glycyl­glutamyl­glycyl­histidyl­lysyl­aspartyl­threonyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­seryl­alanyl­valyl­alanyl­lysyl­seryl­leucyl­glutamyl­lysyl­leucyl­glycyl­glycyl­prolyl­cysteinyl­prolyl­prolyl­histidyl­phenylalanyl­leucyl­lysyl­glutamyl­leucyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­cysteinyl­alanyl­glutaminyl­glycyl­leucyl­prolyl­alanyl­isoleucyl­phenylalanyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­valyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­prolyl­threonyl­valyl­threonyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­glutaminyl­leucyl­cysteinyl­threonyl­seryl­valyl­tyrosyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­isoleucyl­histidyl­asparaginyl­prolyl­asparaginyl­glycyl­seryl­glycyl­threonyl­phenylalanyl­isoleucyl­valyl­asparaginyl­aspartyl­prolyl­glutaminyl­arginyl­glutamyl­aspartyl­seryl­glycyl­leucyl­tyrosyl­isoleucyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­methionyl­leucyl­glycyl­glutamyl­seryl­threonyl­cysteinyl­alanyl­alanyl­glutamyl­leucyl­leucyl­valyl­leucyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­threonyl­aspartyl­methionyl­threonyl­aspartyl­threonyl­prolyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­lysyl­seryl­threonyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­phenylalanyl­prolyl­glutaminyl­threonyl­prolyl­leucyl­lysyl­glycyl­prolyl­alanyl­valyl­glutamyl­alanyl­leucyl­aspartyl­seryl­glutamyl­glutaminyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­aspartyl­threonyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­alanyl­alanyl­leucyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­glutaminyl­leucyl­seryl­tyrosyl­glutamyl­histidyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­glutamyl­leucyl­seryl­seryl­glutaminyl­leucyl­prolyl­leucyl­glycyl­alanyl­glutaminyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­seryl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­glutaminyl­aspartyl­lysyl­leucyl­threonyl­prolyl­glutamyl­seryl­threonyl­arginyl­glutamyl­phenylalanyl­leucyl­cysteinyl­isoleucyl­asparaginyl­glycyl­seryl­isoleucyl­histidyl­phenylalanyl­glutaminyl­prolyl­leucyl­lysyl­glutamyl­prolyl­seryl­prolyl­asparaginyl­leucyl­glutaminyl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­valyl­glutaminyl­seryl­glutaminyl­lysyl­threonyl­phenylalanyl­seryl­lysyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­leucyl­methionyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­threonyl­glutaminyl­alanyl­valyl­leucyl­seryl­aspartyl­threonyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­phenylalanyl­prolyl­seryl­alanyl­methionyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­glutaminyl­isoleucyl­asparaginyl­seryl­leucyl­threonyl­valyl­glutamyl­prolyl­leucyl­lysyl­threonyl­leucyl­leucyl­alanyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­prolyl­glutaminyl­seryl­seryl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­methionyl­histidyl­seryl­tyrosyl­leucyl­threonyl­seryl­valyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­valyl­leucyl­seryl­prolyl­lysyl­glutamyl­lysyl­threonyl­valyl­seryl­aspartyl­threonyl­asparaginyl­arginyl­glutamyl­glutaminyl­arginyl­valyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­lysyl­glutaminyl­glutamyl­alanyl­glutaminyl­seryl­alanyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­seryl­glutaminyl­seryl­leucyl­alanyl­glutamyl­glycyl­histidyl­valyl­glutamyl­seryl­leucyl­glutaminyl­seryl­prolyl­aspartyl­valyl­methionyl­isoleucyl­seryl­glutaminyl­valyl­asparaginyl­tyrosyl­glutamyl­prolyl­leucyl­valyl­prolyl­seryl­glutamyl­histidyl­seryl­cysteinyl­threonyl­glutamyl­glycyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­seryl­alanyl­asparaginyl­prolyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­aspartyl­seryl­alanyl­valyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­lysyl­seryl­leucyl­arginyl­phenylalanyl­prolyl­leucyl­alanyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­glutaminyl­valyl­leucyl­leucyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­histidyl­seryl­aspartyl­asparaginyl­valyl­valyl­methionyl­prolyl­prolyl­aspartyl­glutaminyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­seryl­lysyl­arginyl­glutamyl­prolyl­valyl­alanyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­glycyl­arginyl­aspartyl­leucyl­leucyl­seryl­lysyl­glutamyl­seryl­leucyl­leucyl­seryl­glycyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutaminyl­arginyl­leucyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­glutaminyl­isoleucyl­cysteinyl­arginyl­alanyl­leucyl­glutaminyl­alanyl­alanyl­valyl­alanyl­seryl­glutamyl­glutaminyl­prolyl­glycyl­leucyl­phenylalanyl­seryl­glutamyl­tryptophyl­leucyl­arginyl­asparaginyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­valyl­glutamyl­valyl­glutamyl­alanyl­valyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­glutaminyl­glutamyl­prolyl­arginyl­histidyl­isoleucyl­methionyl­cysteinyl­methionyl­tyrosyl­leucyl­valyl­threonyl­seryl­alanyl­lysyl­seryl­valyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­valyl­threonyl­isoleucyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­valyl­aspartyl­prolyl­glutaminyl­methionyl­alanyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­methionyl­glutamyl­leucyl­arginyl­aspartyl­alanyl­leucyl­cysteinyl­alanyl­isoleucyl­isoleucyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­alanyl­glutamyl­glycyl­prolyl­arginyl­isoleucyl­glutaminyl­glutaminyl­glycyl­alanyl­lysyl­threonyl­seryl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­methionyl­aspartyl­seryl­phenylalanyl­seryl­glycyl­seryl­glutaminyl­lysyl­valyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­valyl­glutamyl­seryl­lysyl­tyrosyl­leucyl­isoleucyl­seryl­threonyl­glutamyl­glutamyl­valyl­seryl­tyrosyl­phenylalanyl­asparaginyl­valyl­glutaminyl­seryl­arginyl­valyl­lysyl­tyrosyl­leucyl­aspartyl­alanyl­threonyl­prolyl­valyl­threonyl­lysyl­glycyl­valyl­alanyl­seryl­alanyl­valyl­valyl­seryl­aspartyl­glutamyl­lysyl­glutaminyl­aspartyl­glutamyl­seryl­leucyl­lysyl­prolyl­seryl­glutamyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­seryl­seryl­seryl­glutamyl­seryl­glycyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­valyl­alanyl­threonyl­valyl­lysyl­isoleucyl­glutaminyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­glycyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­prolyl­methionyl­isoleucyl­histidyl­threonyl­prolyl­leucyl­valyl­aspartyl­threonyl­valyl­seryl­glutamyl­glutamyl­glycyl­aspartyl­isoleucyl­valyl­histidyl­leucyl­threonyl­threonyl­seryl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­alanyl­lysyl­glutamyl­valyl­asparaginyl­tryptophyl­tyrosyl­phenylalanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­leucyl­valyl­prolyl­seryl­aspartyl­glutamyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­cysteinyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­glutaminyl­asparaginyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­lysyl­valyl­asparaginyl­threonyl­glutamyl­aspartyl­histidyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­leucyl­asparaginyl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­threonyl­alanyl­threonyl­seryl­alanyl­lysyl­leucyl­threonyl­valyl­valyl­lysyl­arginyl­alanyl­alanyl­prolyl­valyl­isoleucyl­lysyl­arginyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­valyl­alanyl­leucyl­glycyl­histidyl­leucyl­alanyl­lysyl­phenylalanyl­threonyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­seryl­alanyl­prolyl­asparaginyl­valyl­arginyl­phenylalanyl­glutaminyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­alanyl­glycyl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­tyrosyl­glutamyl­seryl­aspartyl­lysyl­cysteinyl­seryl­isoleucyl­arginyl­seryl­seryl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­seryl­seryl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­arginyl­threonyl­glutaminyl­valyl­valyl­aspartyl­cysteinyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­seryl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­seryl­valyl­seryl­cysteinyl­threonyl­alanyl­threonyl­leucyl­threonyl­valyl­threonyl­glutamyl­alanyl­tyrosyl­prolyl­prolyl­threonyl­phenylalanyl­leucyl­seryl­arginyl­prolyl­lysyl­seryl­leucyl­threonyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­glycyl­lysyl­alanyl­alanyl­lysyl­phenylalanyl­isoleucyl­cysteinyl­threonyl­valyl­threonyl­glycyl­threonyl­prolyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­isoleucyl­tryptophyl­glutaminyl­lysyl­aspartyl­glycyl­alanyl­alanyl­leucyl­seryl­prolyl­seryl­prolyl­asparaginyl­tryptophyl­arginyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­histidyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­leucyl­seryl­asparaginyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­glutaminyl­aspartyl­arginyl­glycyl­valyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­lysyl­alanyl­seryl­asparaginyl­lysyl­phenylalanyl­glycyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­cysteinyl­glutaminyl­alanyl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­isoleucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­histidyl­phenylalanyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­prolyl­valyl­glutaminyl­seryl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­lysyl­valyl­histidyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­glutaminyl­valyl­aspartyl­glutamyl­aspartyl­arginyl­lysyl­valyl­threonyl­valyl­threonyl­tryptophyl­seryl­lysyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­lysyl­leucyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­aspartyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­cysteinyl­phenylalanyl­glutamyl­aspartyl­lysyl­isoleucyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­leucyl­alanyl­lysyl­leucyl­lysyl­aspartyl­seryl­glycyl­threonyl­tyrosyl­valyl­cysteinyl­threonyl­alanyl­seryl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­seryl­seryl­seryl­cysteinyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­threonyl­valyl­arginyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­valyl­lysyl­lysyl­valyl­aspartyl­prolyl­seryl­tyrosyl­leucyl­methionyl­leucyl­prolyl­glycyl­glutamyl­seryl­alanyl­arginyl­leucyl­histidyl­cysteinyl­lysyl­leucyl­lysyl­glycyl­seryl­prolyl­valyl­isoleucyl­glutaminyl­valyl­threonyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­asparaginyl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­leucyl­seryl­glutamyl­seryl­asparaginyl­threonyl­valyl­arginyl­methionyl­tyrosyl­phenylalanyl­valyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­valyl­lysyl­valyl­glutamyl­aspartyl­seryl­glycyl­seryl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­valyl­asparaginyl­aspartyl­valyl­glycyl­seryl­aspartyl­seryl­cysteinyl­seryl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­leucyl­glutamyl­prolyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­valyl­arginyl­glycyl­threonyl­asparaginyl­alanyl­leucyl­leucyl­glutaminyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­seryl­glycyl­threonyl­glycyl­prolyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­lysyl­lysyl­glutaminyl­isoleucyl­arginyl­seryl­seryl­lysyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­seryl­glutaminyl­lysyl­seryl­leucyl­valyl­cysteinyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­phenylalanyl­seryl­phenylalanyl­asparaginyl­seryl­alanyl­aspartyl­valyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­cysteinyl­valyl­valyl­alanyl­asparaginyl­glutamyl­valyl­glycyl­lysyl­cysteinyl­glycyl­cysteinyl­methionyl­alanyl­threonyl­histidyl­leucyl­leucyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­lysyl­valyl­aspartyl­aspartyl­leucyl­isoleucyl­alanyl­leucyl­glycyl­glycyl­glutaminyl­threonyl­valyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­alanyl­alanyl­valyl­arginyl­glycyl­seryl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­threonyl­tryptophyl­methionyl­lysyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­methionyl­seryl­phenylalanyl­seryl­asparaginyl­glycyl­valyl­alanyl­valyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­prolyl­aspartyl­valyl­glutaminyl­isoleucyl­seryl­phenylalanyl­glycyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­leucyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­seryl­glutaminyl­threonyl­seryl­valyl­glycyl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­alanyl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­glutaminyl­valyl­threonyl­alanyl­glycyl­aspartyl­prolyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­valyl­alanyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­leucyl­lysyl­prolyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glycyl­arginyl­prolyl­leucyl­valyl­alanyl­seryl­lysyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­isoleucyl­seryl­phenylalanyl­lysyl­asparaginyl­asparaginyl­valyl­alanyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­phenylalanyl­tyrosyl­seryl­alanyl­glutamyl­leucyl­histidyl­aspartyl­seryl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­glutamyl­valyl­glycyl­seryl­seryl­seryl­cysteinyl­glutamyl­threonyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­leucyl­aspartyl­arginyl­aspartyl­isoleucyl­alanyl­prolyl­phenylalanyl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­prolyl­leucyl­arginyl­asparaginyl­valyl­aspartyl­seryl­valyl­valyl­asparaginyl­glycyl­threonyl­cysteinyl­arginyl­leucyl­aspartyl­cysteinyl­lysyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­seryl­leucyl­prolyl­methionyl­arginyl­valyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­alanyl­seryl­aspartyl­arginyl­tyrosyl­arginyl­isoleucyl­alanyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­glycyl­threonyl­alanyl­seryl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­arginyl­valyl­aspartyl­methionyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­asparaginyl­phenylalanyl­threonyl­cysteinyl­arginyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­seryl­valyl­glycyl­seryl­lysyl­aspartyl­seryl­seryl­glycyl­alanyl­leucyl­isoleucyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­valyl­threonyl­lysyl­prolyl­glycyl­seryl­lysyl­aspartyl­valyl­leucyl­prolyl­glycyl­seryl­alanyl­valyl­cysteinyl­leucyl­lysyl­seryl­threonyl­phenylalanyl­glutaminyl­glycyl­seryl­threonyl­prolyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­glycyl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­leucyl­valyl­seryl­glycyl­glycyl­seryl­cysteinyl­tyrosyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­glutamyl­alanyl­leucyl­glutamyl­seryl­seryl­leucyl­glutamyl­leucyl­tyrosyl­leucyl­valyl­lysyl­threonyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­valyl­seryl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­glycyl­valyl­glutamyl­cysteinyl­seryl­alanyl­asparaginyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­lysyl­leucyl­glutamyl­prolyl­seryl­glutaminyl­leucyl­leucyl­lysyl­lysyl­glycyl­aspartyl­alanyl­threonyl­glutaminyl­leucyl­alanyl­cysteinyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­phenylalanyl­alanyl­asparaginyl­aspartyl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­seryl­seryl­lysyl­histidyl­arginyl­methionyl­seryl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­seryl­threonyl­alanyl­valyl­leucyl­arginyl­leucyl­threonyl­aspartyl­valyl­glycyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­seryl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­methionyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­seryl­aspartyl­histidyl­cysteinyl­seryl­seryl­isoleucyl­valyl­isoleucyl­valyl­lysyl­glutamyl­seryl­prolyl­tyrosyl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­glutamyl­phenylalanyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­leucyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­aspartyl­valyl­methionyl­leucyl­leucyl­alanyl­glutamyl­valyl­alanyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­threonyl­isoleucyl­leucyl­arginyl­seryl­glycyl­arginyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­threonyl­phenylalanyl­isoleucyl­glutaminyl­aspartyl­histidyl­leucyl­valyl­seryl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­phenylalanyl­valyl­alanyl­alanyl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­cysteinyl­arginyl­valyl­threonyl­asparaginyl­glutamyl­valyl­glycyl­seryl­seryl­isoleucyl­cysteinyl­seryl­alanyl­arginyl­valyl­threonyl­leucyl­arginyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­seryl­threonyl­seryl­seryl­leucyl­arginyl­glycyl­glycyl­threonyl­alanyl­alanyl­phenylalanyl­glutaminyl­alanyl­threonyl­leucyl­lysyl­glycyl­seryl­leucyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­valyl­threonyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­aspartyl­seryl­aspartyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­asparaginyl­isoleucyl­arginyl­methionyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­asparaginyl­asparaginyl­valyl­alanyl­seryl­leucyl­tyrosyl­leucyl­seryl­glycyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­lysyl­histidyl­aspartyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­valyl­cysteinyl­glutaminyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­glutaminyl­arginyl­cysteinyl­seryl­alanyl­leucyl­leucyl­seryl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­alanyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­valyl­seryl­isoleucyl­aspartyl­valyl­threonyl­glutaminyl­glycyl­aspartyl­prolyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­valyl­lysyl­phenylalanyl­seryl­glycyl­threonyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­leucyl­threonyl­leucyl­glycyl­seryl­lysyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­seryl­valyl­threonyl­aspartyl­threonyl­valyl­seryl­isoleucyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­seryl­threonyl­glutamyl­lysyl­lysyl­aspartyl­seryl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­asparaginyl­aspartyl­valyl­glycyl­arginyl­seryl­seryl­cysteinyl­lysyl­alanyl­arginyl­isoleucyl­asparaginyl­valyl­leucyl­aspartyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­lysyl­leucyl­lysyl­lysyl­methionyl­aspartyl­seryl­isoleucyl­lysyl­glycyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­isoleucyl­valyl­alanyl­glycyl­seryl­histidyl­prolyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­glutaminyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glutaminyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­alanyl­seryl­glutamyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­phenylalanyl­seryl­phenylalanyl­histidyl­aspartyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­phenylalanyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­glycyl­threonyl­aspartyl­seryl­glycyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­seryl­alanyl­threonyl­asparaginyl­lysyl­alanyl­glycyl­histidyl­asparaginyl­glutaminyl­cysteinyl­seryl­glycyl­histidyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­tyrosyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutaminyl­seryl­glutaminyl­aspartyl­valyl­asparaginyl­prolyl­asparaginyl­threonyl­arginyl­valyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­alanyl­leucyl­valyl­glycyl­glycyl­threonyl­alanyl­prolyl­methionyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­leucyl­histidyl­seryl­glycyl­alanyl­alanyl­arginyl­seryl­valyl­tryptophyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­threonyl­seryl­threonyl­seryl­leucyl­glutamyl­leucyl­phenylalanyl­alanyl­alanyl­lysyl­alanyl­threonyl­aspartyl­seryl­glycyl­threonyl­tyrosyl­isoleucyl­cysteinyl­glutaminyl­leucyl­seryl­asparaginyl­aspartyl­valyl­glycyl­threonyl­alanyl­threonyl­seryl­lysyl­alanyl­threonyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutaminyl­phenylalanyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­prolyl­seryl­prolyl­valyl­leucyl­valyl­leucyl­arginyl­asparaginyl­glycyl­glutaminyl­seryl­threonyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­threonyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­valyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­leucyl­aspartyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­glutaminyl­lysyl­histidyl­glycyl­isoleucyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­leucyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­glutaminyl­isoleucyl­seryl­glycyl­alanyl­arginyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­glycyl­threonyl­tyrosyl­valyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­threonyl­alanyl­seryl­cysteinyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­lysyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­threonyl­phenylalanyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­leucyl­lysyl­prolyl­valyl­glutamyl­valyl­valyl­lysyl­tyrosyl­seryl­aspartyl­valyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­threonyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­threonyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­asparaginyl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­seryl­seryl­lysyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­threonyl­aspartyl­arginyl­valyl­seryl­valyl­phenylalanyl­asparaginyl­leucyl­histidyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­cysteinyl­aspartyl­prolyl­seryl­aspartyl­threonyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­cysteinyl­isoleucyl­valyl­seryl­asparaginyl­glutamyl­glycyl­glycyl­seryl­cysteinyl­seryl­cysteinyl­seryl­threonyl­arginyl­valyl­alanyl­leucyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­threonyl­threonyl­valyl­leucyl­lysyl­seryl­seryl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­glutaminyl­seryl­threonyl­valyl­alanyl­glycyl­seryl­prolyl­prolyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glutaminyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­asparaginyl­valyl­tyrosyl­isoleucyl­seryl­phenylalanyl­valyl­aspartyl­seryl­valyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­arginyl­seryl­valyl­aspartyl­asparaginyl­glycyl­histidyl­seryl­glycyl­arginyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­glutaminyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­glutamyl­seryl­glycyl­valyl­glutamyl­arginyl­cysteinyl­tyrosyl­alanyl­phenylalanyl­leucyl­leucyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­prolyl­alanyl­glutaminyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­alanyl­lysyl­seryl­valyl­aspartyl­valyl­threonyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­prolyl­methionyl­threonyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­valyl­valyl­alanyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­leucyl­lysyl­valyl­lysyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­glutaminyl­isoleucyl­valyl­prolyl­seryl­arginyl­tyrosyl­phenylalanyl­seryl­methionyl­seryl­phenylalanyl­glutamyl­asparaginyl­asparaginyl­valyl­alanyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­glutaminyl­seryl­valyl­methionyl­lysyl­glutaminyl­aspartyl­seryl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­aspartyl­phenylalanyl­glycyl­seryl­seryl­seryl­cysteinyl­aspartyl­alanyl­tyrosyl­leucyl­arginyl­valyl­leucyl­aspartyl­glutaminyl­asparaginyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­lysyl­leucyl­threonyl­lysyl­methionyl­aspartyl­lysyl­valyl­leucyl­glycyl­seryl­seryl­isoleucyl­histidyl­methionyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­valyl­seryl­glycyl­seryl­leucyl­prolyl­isoleucyl­seryl­alanyl­glutaminyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­threonyl­seryl­alanyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­leucyl­valyl­cysteinyl­histidyl­glutamyl­arginyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­glutamyl­valyl­asparaginyl­asparaginyl­leucyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­threonyl­alanyl­asparaginyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­valyl­seryl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­cysteinyl­seryl­glycyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­leucyl­valyl­lysyl­prolyl­glycyl­arginyl­glutaminyl­glutaminyl­alanyl­isoleucyl­prolyl­aspartyl­seryl­threonyl­valyl­glutamyl­phenylalanyl­lysyl­alanyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­valyl­glutamyl­leucyl­valyl­seryl­glycyl­prolyl­lysyl­cysteinyl­phenylalanyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­glutamyl­glycyl­seryl­threonyl­seryl­phenylalanyl­leucyl­asparaginyl­leucyl­tyrosyl­seryl­valyl­aspartyl­alanyl­seryl­lysyl­threonyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­histidyl­valyl­threonyl­asparaginyl­aspartyl­valyl­glycyl­seryl­aspartyl­seryl­cysteinyl­threonyl­threonyl­methionyl­leucyl­leucyl­valyl­threonyl­glutamyl­prolyl­prolyl­lysyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­lysyl­leucyl­glutamyl­alanyl­seryl­lysyl­isoleucyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­aspartyl­seryl­seryl­arginyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­seryl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­valyl­valyl­tryptophyl­phenylalanyl­arginyl­asparaginyl­glutamyl­histidyl­glutamyl­leucyl­prolyl­alanyl­seryl­aspartyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­methionyl­threonyl­phenylalanyl­isoleucyl­aspartyl­seryl­valyl­alanyl­valyl­isoleucyl­glutaminyl­methionyl­asparaginyl­asparaginyl­leucyl­seryl­threonyl­glutamyl­aspartyl­seryl­glycyl­aspartyl­phenylalanyl­isoleucyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­prolyl­alanyl­glycyl­seryl­threonyl­seryl­cysteinyl­seryl­threonyl­lysyl­valyl­isoleucyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­seryl­seryl­phenylalanyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­threonyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­glutamyl­valyl­seryl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­leucyl­seryl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­valyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­lysyl­arginyl­glutaminyl­leucyl­arginyl­seryl­seryl­lysyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­alanyl­seryl­lysyl­asparaginyl­phenylalanyl­histidyl­threonyl­seryl­isoleucyl­histidyl­isoleucyl­leucyl­asparaginyl­valyl­aspartyl­threonyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­histidyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­glutamyl­valyl­glycyl­seryl­aspartyl­threonyl­cysteinyl­valyl­cysteinyl­threonyl­valyl­lysyl­leucyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­arginyl­phenylalanyl­valyl­seryl­lysyl­leucyl­asparaginyl­seryl­leucyl­threonyl­valyl­valyl­alanyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­alanyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­alanyl­glutaminyl­prolyl­isoleucyl­phenylalanyl­valyl­glutaminyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­seryl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­phenylalanyl­alanyl­lysyl­alanyl­glutamyl­prolyl­alanyl­asparaginyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­cysteinyl­glutaminyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­methionyl­arginyl­glutamyl­asparaginyl­methionyl­alanyl­threonyl­leucyl­methionyl­valyl­leucyl­glutamyl­prolyl­alanyl­valyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­alanyl­glycyl­prolyl­methionyl­threonyl­valyl­threonyl­valyl­glycyl­glutamyl­threonyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­valyl­alanyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­leucyl­seryl­valyl­glutamyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­leucyl­leucyl­threonyl­seryl­seryl­glutaminyl­lysyl­histidyl­lysyl­phenylalanyl­seryl­phenylalanyl­tyrosyl­asparaginyl­lysyl­isoleucyl­seryl­seryl­leucyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­seryl­valyl­glutamyl­arginyl­glutaminyl­aspartyl­alanyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­glutaminyl­valyl­glutaminyl­asparaginyl­asparaginyl­valyl­glycyl­lysyl­seryl­seryl­cysteinyl­threonyl­alanyl­valyl­valyl­aspartyl­valyl­seryl­aspartyl­arginyl­alanyl­valyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­arginyl­arginyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­threonyl­glycyl­glycyl­valyl­leucyl­glycyl­alanyl­seryl­cysteinyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­valyl­alanyl­glycyl­seryl­seryl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­alanyl­tryptophyl­phenylalanyl­histidyl­glutamyl­lysyl­threonyl­lysyl­isoleucyl­valyl­seryl­glycyl­alanyl­lysyl­tyrosyl­glutaminyl­threonyl­threonyl­phenylalanyl­seryl­aspartyl­asparaginyl­valyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­leucyl­asparaginyl­seryl­leucyl­aspartyl­seryl­seryl­aspartyl­methionyl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­valyl­alanyl­alanyl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­seryl­aspartyl­glutamyl­cysteinyl­arginyl­alanyl­valyl­leucyl­threonyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­glycyl­lysyl­asparaginyl­valyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­seryl­valyl­isoleucyl­arginyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­asparaginyl­tryptophyl­phenylalanyl­arginyl­glycyl­alanyl­arginyl­glutamyl­leucyl­valyl­lysyl­glycyl­aspartyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­isoleucyl­tyrosyl­phenylalanyl­glutamyl­aspartyl­threonyl­valyl­alanyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­leucyl­phenylalanyl­asparaginyl­isoleucyl­aspartyl­isoleucyl­seryl­glutaminyl­seryl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­valyl­valyl­seryl­asparaginyl­asparaginyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­alanyl­seryl­cysteinyl­threonyl­threonyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­alanyl­alanyl­phenylalanyl­leucyl­lysyl­arginyl­leucyl­seryl­aspartyl­histidyl­seryl­valyl­glutamyl­prolyl­glycyl­lysyl­seryl­isoleucyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­seryl­threonyl­tyrosyl­threonyl­glycyl­threonyl­leucyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­threonyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­aspartyl­glycyl­phenylalanyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­seryl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­threonyl­threonyl­glutamyl­lysyl­threonyl­cysteinyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­asparaginyl­seryl­threonyl­lysyl­arginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­arginyl­aspartyl­valyl­cysteinyl­glycyl­alanyl­leucyl­valyl­seryl­threonyl­leucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­tyrosyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­alanyl­alanyl­valyl­glycyl­aspartyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­glutaminyl­cysteinyl­glutaminyl­valyl­alanyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­valyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­glycyl­aspartyl­threonyl­lysyl­leucyl­arginyl­prolyl­threonyl­prolyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­threonyl­tyrosyl­phenylalanyl­threonyl­asparaginyl­asparaginyl­valyl­alanyl­threonyl­leucyl­valyl­phenylalanyl­asparaginyl­lysyl­valyl­asparaginyl­isoleucyl­asparaginyl­aspartyl­seryl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­glycyl­threonyl­alanyl­seryl­seryl­lysyl­threonyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­glutaminyl­glutamyl­arginyl­glutaminyl­leucyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­alanyl­arginyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­glutamyl­glutaminyl­threonyl­valyl­glycyl­leucyl­prolyl­valyl­threonyl­leucyl­threonyl­cysteinyl­arginyl­leucyl­asparaginyl­glycyl­seryl­alanyl­prolyl­isoleucyl­glutaminyl­valyl­cysteinyl­tryptophyl­tyrosyl­arginyl­aspartyl­glycyl­valyl­leucyl­leucyl­arginyl­aspartyl­aspartyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­glutaminyl­threonyl­seryl­phenylalanyl­valyl­aspartyl­asparaginyl­valyl­alanyl­threonyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­leucyl­glutaminyl­threonyl­aspartyl­leucyl­seryl­histidyl­seryl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­seryl­alanyl­seryl­asparaginyl­prolyl­leucyl­glycyl­threonyl­alanyl­seryl­seryl­seryl­alanyl­arginyl­leucyl­threonyl­alanyl­arginyl­glutamyl­prolyl­lysyl­lysyl­seryl­prolyl­phenylalanyl­phenylalanyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­valyl­seryl­isoleucyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­glutamyl­seryl­alanyl­aspartyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­histidyl­valyl­threonyl­glycyl­alanyl­glutaminyl­prolyl­methionyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­seryl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­prolyl­glycyl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­cysteinyl­valyl­glycyl­asparaginyl­threonyl­prolyl­histidyl­leucyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­valyl­glycyl­lysyl­glycyl­aspartyl­seryl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­glutaminyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­aspartyl­valyl­glycyl­lysyl­aspartyl­methionyl­cysteinyl­seryl­alanyl­glutaminyl­leucyl­seryl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­lysyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­lysyl­leucyl­glutamyl­alanyl­seryl­lysyl­valyl­alanyl­lysyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­seryl­isoleucyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­isoleucyl­seryl­glycyl­seryl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­valyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­arginyl­asparaginyl­aspartyl­seryl­glutamyl­leucyl­histidyl­glutamyl­seryl­tryptophyl­lysyl­tyrosyl­asparaginyl­methionyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­asparaginyl­seryl­valyl­alanyl­leucyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­seryl­alanyl­glutamyl­aspartyl­seryl­glycyl­aspartyl­tyrosyl­isoleucyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­histidyl­asparaginyl­glycyl­valyl­glycyl­aspartyl­alanyl­seryl­cysteinyl­seryl­threonyl­alanyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­alanyl­prolyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­threonyl­glutaminyl­lysyl­prolyl­seryl­prolyl­valyl­glycyl­alanyl­leucyl­lysyl­glycyl­seryl­aspartyl­valyl­isoleucyl­leucyl­glutaminyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­valyl­tryptophyl­valyl­lysyl­aspartyl­arginyl­lysyl­glutaminyl­valyl­arginyl­asparaginyl­seryl­lysyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­seryl­lysyl­histidyl­phenylalanyl­aspartyl­threonyl­seryl­leucyl­histidyl­isoleucyl­leucyl­asparaginyl­leucyl­glutamyl­alanyl­seryl­aspartyl­valyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­histidyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­glutamyl­valyl­glycyl­seryl­aspartyl­threonyl­cysteinyl­seryl­cysteinyl­seryl­valyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­arginyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­lysyl­leucyl­seryl­aspartyl­threonyl­seryl­threonyl­leucyl­isoleucyl­glycyl­aspartyl­alanyl­valyl­glutamyl­leucyl­arginyl­alanyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­glycyl­phenylalanyl­glutaminyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­valyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­aspartyl­arginyl­glycyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­seryl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­arginyl­isoleucyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­aspartyl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­leucyl­glycyl­seryl­prolyl­glutamyl­alanyl­seryl­asparaginyl­seryl­glycyl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­cysteinyl­glutaminyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­methionyl­arginyl­glutamyl­cysteinyl­seryl­alanyl­valyl­leucyl­threonyl­valyl­leucyl­glutamyl­prolyl­alanyl­arginyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutamyl­prolyl­methionyl­threonyl­valyl­threonyl­threonyl­glycyl­asparaginyl­prolyl­phenylalanyl­alanyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­valyl­valyl­threonyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­leucyl­seryl­alanyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­arginyl­glutamyl­leucyl­seryl­alanyl­aspartyl­seryl­lysyl­histidyl­histidyl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­valyl­alanyl­seryl­leucyl­lysyl­isoleucyl­prolyl­cysteinyl­alanyl­glutamyl­methionyl­seryl­aspartyl­lysyl­glycyl­leucyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­lysyl­asparaginyl­seryl­valyl­glycyl­lysyl­seryl­asparaginyl­cysteinyl­threonyl­valyl­seryl­valyl­histidyl­valyl­seryl­aspartyl­arginyl­isoleucyl­valyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­arginyl­lysyl­leucyl­lysyl­aspartyl­valyl­asparaginyl­alanyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­alanyl­seryl­valyl­valyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­arginyl­valyl­seryl­glycyl­seryl­alanyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­glycyl­tryptophyl­phenylalanyl­glutaminyl­aspartyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­seryl­glycyl­prolyl­lysyl­cysteinyl­glutaminyl­seryl­seryl­phenylalanyl­seryl­glutamyl­asparaginyl­valyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­asparaginyl­leucyl­seryl­leucyl­leucyl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­threonyl­glycyl­isoleucyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­valyl­alanyl­alanyl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­seryl­aspartyl­glutamyl­cysteinyl­seryl­alanyl­valyl­leucyl­threonyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­glutamyl­glutaminyl­threonyl­prolyl­aspartyl­seryl­valyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­glycyl­methionyl­seryl­leucyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­seryl­valyl­isoleucyl­arginyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­glycyl­seryl­arginyl­glutamyl­leucyl­valyl­prolyl­glycyl­glutamyl­seryl­cysteinyl­asparaginyl­isoleucyl­seryl­leucyl­glutamyl­aspartyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­leucyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­prolyl­leucyl­glutamyl­seryl­glycyl­aspartyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­leucyl­valyl­threonyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­seryl­alanyl­seryl­cysteinyl­threonyl­threonyl­histidyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­arginyl­leucyl­alanyl­aspartyl­phenylalanyl­seryl­valyl­glutamyl­threonyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­valyl­leucyl­glutamyl­alanyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­seryl­tryptophyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­tyrosyl­leucyl­isoleucyl­seryl­glutaminyl­seryl­glutamyl­arginyl­cysteinyl­seryl­isoleucyl­threonyl­methionyl­threonyl­glutamyl­lysyl­seryl­threonyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­seryl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­tyrosyl­alanyl­glutaminyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­aspartyl­isoleucyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­leucyl­valyl­seryl­valyl­leucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­tyrosyl­phenylalanyl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­histidyl­valyl­glutamyl­alanyl­valyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­cysteinyl­lysyl­valyl­aspartyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­glutamyl­histidyl­threonyl­lysyl­leucyl­arginyl­seryl­alanyl­prolyl­alanyl­tyrosyl­lysyl­methionyl­glutaminyl­phenylalanyl­lysyl­asparaginyl­asparaginyl­valyl­alanyl­seryl­leucyl­valyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­valyl­aspartyl­histidyl­seryl­aspartyl­valyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­lysyl­alanyl­aspartyl­asparaginyl­seryl­valyl­glycyl­alanyl­valyl­alanyl­seryl­seryl­alanyl­valyl­leucyl­valyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­arginyl­lysyl­leucyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­phenylalanyl­alanyl­arginyl­lysyl­leucyl­lysyl­aspartyl­valyl­histidyl­glutamyl­threonyl­leucyl­glycyl­phenylalanyl­prolyl­valyl­alanyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­arginyl­isoleucyl­asparaginyl­glycyl­seryl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutaminyl­valyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glycyl­valyl­leucyl­leucyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­asparaginyl­leucyl­glutaminyl­threonyl­seryl­phenylalanyl­valyl­histidyl­asparaginyl­valyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­leucyl­glutaminyl­threonyl­aspartyl­glutaminyl­seryl­histidyl­isoleucyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­asparaginyl­cysteinyl­seryl­alanyl­seryl­asparaginyl­prolyl­leucyl­glycyl­threonyl­alanyl­seryl­seryl­seryl­alanyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­seryl­glutamyl­histidyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­phenylalanyl­aspartyl­leucyl­lysyl­prolyl­valyl­seryl­valyl­aspartyl­leucyl­alanyl­leucyl­glycyl­glutamyl­seryl­glycyl­threonyl­phenylalanyl­lysyl­cysteinyl­histidyl­valyl­threonyl­glycyl­threonyl­alanyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­alanyl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­prolyl­glycyl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­lysyl­methionyl­threonyl­leucyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­threonyl­leucyl­threonyl­valyl­leucyl­lysyl­valyl­glycyl­lysyl­glycyl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­tyrosyl­alanyl­seryl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­lysyl­aspartyl­seryl­cysteinyl­seryl­alanyl­glutaminyl­leucyl­glycyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­prolyl­prolyl­arginyl­phenylalanyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­leucyl­glutamyl­prolyl­seryl­arginyl­isoleucyl­valyl­lysyl­glutaminyl­aspartyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­isoleucyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­valyl­leucyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­glutamyl­seryl­seryl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­methionyl­seryl­phenylalanyl­valyl­aspartyl­seryl­valyl­alanyl­valyl­leucyl­glutamyl­methionyl­histidyl­asparaginyl­leucyl­seryl­valyl­glutamyl­aspartyl­seryl­glycyl­aspartyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­histidyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­seryl­alanyl­seryl­seryl­seryl­threonyl­seryl­leucyl­lysyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­lysyl­lysyl­prolyl­histidyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­leucyl­lysyl­glycyl­alanyl­aspartyl­valyl­histidyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­histidyl­valyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­lysyl­arginyl­glutamyl­leucyl­arginyl­seryl­glycyl­lysyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­methionyl­seryl­glutamyl­asparaginyl­phenylalanyl­leucyl­threonyl­seryl­isoleucyl­histidyl­isoleucyl­leucyl­asparaginyl­valyl­aspartyl­alanyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­aspartyl­valyl­glycyl­seryl­aspartyl­threonyl­cysteinyl­valyl­glycyl­seryl­isoleucyl­alanyl­leucyl­lysyl­alanyl­prolyl­prolyl­arginyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­lysyl­leucyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­seryl­threonyl­valyl­valyl­glycyl­lysyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­leucyl­glutaminyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­alanyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­valyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­lysyl­glycyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­arginyl­glutamyl­seryl­aspartyl­asparaginyl­isoleucyl­tryptophyl­isoleucyl­seryl­tyrosyl­seryl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­phenylalanyl­seryl­arginyl­valyl­glutamyl­prolyl­alanyl­asparaginyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­glutaminyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­methionyl­glutaminyl­glutamyl­cysteinyl­phenylalanyl­alanyl­threonyl­leucyl­seryl­valyl­leucyl­glutamyl­prolyl­alanyl­threonyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutamyl­seryl­isoleucyl­lysyl­valyl­threonyl­threonyl­glycyl­aspartyl­threonyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­threonyl­valyl­alanyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­leucyl­seryl­threonyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­glutamyl­leucyl­threonyl­seryl­aspartyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­seryl­phenylalanyl­phenylalanyl­asparaginyl­lysyl­valyl­seryl­glycyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­asparaginyl­valyl­alanyl­prolyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­valyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­asparaginyl­prolyl­valyl­glycyl­lysyl­aspartyl­seryl­cysteinyl­threonyl­alanyl­seryl­leucyl­glutaminyl­valyl­seryl­aspartyl­arginyl­threonyl­valyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­arginyl­lysyl­leucyl­lysyl­glutamyl­threonyl­asparaginyl­glycyl­leucyl­seryl­glycyl­seryl­seryl­valyl­valyl­methionyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­valyl­tyrosyl­glycyl­seryl­prolyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­histidyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­seryl­glycyl­arginyl­lysyl­tyrosyl­glutaminyl­threonyl­threonyl­leucyl­threonyl­aspartyl­asparaginyl­threonyl­cysteinyl­alanyl­leucyl­threonyl­valyl­asparaginyl­methionyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­aspartyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­isoleucyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­methionyl­alanyl­glycyl­seryl­aspartyl­glutamyl­cysteinyl­seryl­alanyl­prolyl­leucyl­threonyl­valyl­arginyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­valyl­glutaminyl­lysyl­prolyl­aspartyl­prolyl­methionyl­aspartyl­valyl­leucyl­threonyl­glycyl­threonyl­asparaginyl­valyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­seryl­isoleucyl­valyl­lysyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­seryl­valyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­glycyl­seryl­seryl­glutamyl­leucyl­valyl­prolyl­glycyl­aspartyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­valyl­seryl­leucyl­glutamyl­aspartyl­seryl­valyl­alanyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­leucyl­phenylalanyl­aspartyl­valyl­aspartyl­threonyl­seryl­glutaminyl­seryl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­isoleucyl­valyl­seryl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­lysyl­alanyl­seryl­cysteinyl­threonyl­threonyl­histidyl­leucyl­tyrosyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­prolyl­alanyl­lysyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­arginyl­leucyl­asparaginyl­aspartyl­tyrosyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­glycyl­lysyl­prolyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­glycyl­threonyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­threonyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­asparaginyl­glycyl­isoleucyl­asparaginyl­valyl­threonyl­prolyl­seryl­glutaminyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­threonyl­glutamyl­lysyl­seryl­alanyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­seryl­seryl­threonyl­valyl­glutamyl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­asparaginyl­cysteinyl­tyrosyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­seryl­glycyl­lysyl­aspartyl­seryl­cysteinyl­seryl­alanyl­glutaminyl­isoleucyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­tyrosyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­prolyl­valyl­lysyl­valyl­seryl­valyl­glycyl­aspartyl­seryl­alanyl­seryl­leucyl­glutaminyl­cysteinyl­glutaminyl­leucyl­alanyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­glycyl­valyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­glycyl­aspartyl­threonyl­lysyl­leucyl­arginyl­prolyl­threonyl­threonyl­threonyl­tyrosyl­lysyl­methionyl­histidyl­phenylalanyl­arginyl­asparaginyl­asparaginyl­valyl­alanyl­threonyl­leucyl­valyl­phenylalanyl­asparaginyl­glutaminyl­valyl­aspartyl­isoleucyl­asparaginyl­aspartyl­seryl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­valyl­glycyl­glutamyl­valyl­seryl­alanyl­seryl­threonyl­phenylalanyl­leucyl­threonyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­glutaminyl­lysyl­leucyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­seryl­arginyl­glutaminyl­leucyl­arginyl­aspartyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­threonyl­valyl­glycyl­leucyl­prolyl­valyl­valyl­phenylalanyl­aspartyl­cysteinyl­alanyl­isoleucyl­seryl­glycyl­seryl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­seryl­valyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­seryl­prolyl­asparaginyl­valyl­glutaminyl­threonyl­seryl­phenylalanyl­leucyl­aspartyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­threonyl­leucyl­asparaginyl­isoleucyl­phenylalanyl­lysyl­threonyl­aspartyl­arginyl­seryl­leucyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­threonyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­prolyl­isoleucyl­glycyl­seryl­alanyl­seryl­seryl­seryl­alanyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­lysyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­phenylalanyl­aspartyl­isoleucyl­arginyl­leucyl­alanyl­prolyl­valyl­aspartyl­alanyl­valyl­valyl­glycyl­glutamyl­seryl­alanyl­aspartyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­histidyl­valyl­threonyl­glycyl­threonyl­glutaminyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­valyl­seryl­tryptophyl­alanyl­lysyl­aspartyl­seryl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­seryl­glycyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­glutaminyl­isoleucyl­seryl­tyrosyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­alanyl­histidyl­leucyl­threonyl­valyl­leucyl­lysyl­valyl­aspartyl­lysyl­glycyl­aspartyl­seryl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­tyrosyl­alanyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­valyl­glycyl­lysyl­aspartyl­seryl­cysteinyl­threonyl­alanyl­glutaminyl­leucyl­asparaginyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­arginyl­leucyl­seryl­glutamyl­threonyl­valyl­glutamyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­seryl­phenylalanyl­lysyl­leucyl­glutamyl­glycyl­arginyl­valyl­alanyl­glycyl­seryl­glutaminyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­valyl­alanyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­asparaginyl­asparaginyl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­prolyl­threonyl­seryl­asparaginyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­lysyl­asparaginyl­asparaginyl­threonyl­leucyl­valyl­leucyl­glutaminyl­valyl­arginyl­lysyl­alanyl­glycyl­methionyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­leucyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­valyl­seryl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­seryl­alanyl­leucyl­cysteinyl­threonyl­seryl­seryl­isoleucyl­valyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­aspartyl­glutaminyl­histidyl­leucyl­threonyl­prolyl­valyl­threonyl­valyl­seryl­glutamyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­glutaminyl­leucyl­seryl­cysteinyl­histidyl­valyl­glutaminyl­glycyl­seryl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­glutaminyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­alanyl­glycyl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­seryl­aspartyl­arginyl­cysteinyl­seryl­phenylalanyl­seryl­phenylalanyl­alanyl­seryl­glycyl­threonyl­alanyl­valyl­leucyl­glutamyl­leucyl­arginyl­aspartyl­valyl­alanyl­lysyl­alanyl­aspartyl­seryl­glycyl­aspartyl­tyrosyl­valyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­seryl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­seryl­aspartyl­threonyl­threonyl­lysyl­seryl­lysyl­valyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­lysyl­prolyl­alanyl­valyl­alanyl­prolyl­alanyl­threonyl­lysyl­lysyl­alanyl­alanyl­valyl­aspartyl­glycyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­phenylalanyl­valyl­seryl­glutamyl­prolyl­glutaminyl­seryl­isoleucyl­arginyl­valyl­valyl­glutamyl­lysyl­threonyl­threonyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­valyl­glycyl­glycyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­asparaginyl­valyl­lysyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­glycyl­lysyl­tryptophyl­arginyl­glutaminyl­leucyl­asparaginyl­glutaminyl­glycyl­glycyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­isoleucyl­histidyl­glutaminyl­lysyl­glycyl­aspartyl­glutamyl­alanyl­lysyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­threonyl­threonyl­lysyl­threonyl­aspartyl­seryl­glycyl­leucyl­tyrosyl­arginyl­cysteinyl­valyl­alanyl­phenylalanyl­asparaginyl­glutamyl­histidyl­glycyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­seryl­asparaginyl­valyl­asparaginyl­leucyl­glutaminyl­valyl­aspartyl­glutamyl­arginyl­lysyl­lysyl­glutaminyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­aspartyl­leucyl­arginyl­alanyl­methionyl­leucyl­lysyl­lysyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­lysyl­glycyl­alanyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­isoleucyl­methionyl­glutamyl­leucyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­valyl­aspartyl­prolyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­lysyl­tyrosyl­alanyl­arginyl­methionyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­phenylalanyl­arginyl­glycyl­leucyl­leucyl­glutaminyl­alanyl­phenylalanyl­glutamyl­leucyl­leucyl­lysyl­glutaminyl­seryl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­threonyl­histidyl­arginyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­seryl­glutamyl­arginyl­aspartyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­valyl­seryl­phenylalanyl­isoleucyl­glutaminyl­glutaminyl­arginyl­leucyl­seryl­glutaminyl­threonyl­glutamyl­prolyl­valyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­threonyl­valyl­leucyl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­asparaginyl­tyrosyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­seryl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­glycyl­threonyl­glutamyl­lysyl­leucyl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­lysyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­aspartyl­arginyl­histidyl­threonyl­leucyl­arginyl­valyl­lysyl­asparaginyl­cysteinyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­aspartyl­glutaminyl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­arginyl­leucyl­valyl­cysteinyl­glycyl­prolyl­histidyl­isoleucyl­alanyl­seryl­alanyl­lysyl­leucyl­threonyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­alanyl­tryptophyl­glutamyl­arginyl­histidyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­valyl­threonyl­leucyl­lysyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­threonyl­cysteinyl­threonyl­methionyl­threonyl­cysteinyl­glutaminyl­phenylalanyl­seryl­valyl­prolyl­asparaginyl­valyl­lysyl­seryl­glutamyl­tryptophyl­phenylalanyl­arginyl­asparaginyl­glycyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­prolyl­glutaminyl­glycyl­arginyl­histidyl­lysyl­threonyl­glutamyl­valyl­glutamyl­histidyl­lysyl­valyl­histidyl­lysyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­tyrosyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­threonyl­seryl­alanyl­glutamyl­leucyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­glutaminyl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­arginyl­isoleucyl­glutaminyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­valyl­seryl­glutamyl­histidyl­glutaminyl­seryl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­seryl­phenylalanyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­isoleucyl­valyl­threonyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­glycyl­prolyl­threonyl­glutamyl­leucyl­threonyl­glutamyl­seryl­glutaminyl­lysyl­tyrosyl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­arginyl­cysteinyl­histidyl­tyrosyl­methionyl­threonyl­isoleucyl­histidyl­asparaginyl­valyl­threonyl­prolyl­aspartyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­valyl­tyrosyl­seryl­valyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­leucyl­glutamyl­prolyl­arginyl­glycyl­glutamyl­alanyl­arginyl­seryl­threonyl­alanyl­glutamyl­leucyl­tyrosyl­leucyl­threonyl­threonyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­glutamyl­leucyl­lysyl­prolyl­prolyl­aspartyl­isoleucyl­prolyl­aspartyl­seryl­arginyl­valyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­threonyl­methionyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­alanyl­valyl­prolyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­valyl­valyl­alanyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­leucyl­leucyl­leucyl­prolyl­threonyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­lysyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­threonyl­lysyl­lysyl­alanyl­valyl­lysyl­lysyl­aspartyl­alanyl­lysyl­lysyl­valyl­valyl­alanyl­lysyl­prolyl­lysyl­glutamyl­methionyl­threonyl­prolyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­lysyl­lysyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­threonyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­lysyl­alanyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­seryl­seryl­lysyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­valyl­lysyl­isoleucyl­methionyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­arginyl­lysyl­lysyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­lysyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­alanyl­valyl­tyrosyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutaminyl­alanyl­valyl­histidyl­lysyl­glutamyl­lysyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­isoleucyl­glutamyl­seryl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­tyrosyl­aspartyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­valyl­glutamyl­prolyl­tyrosyl­threonyl­glutamyl­prolyl­phenylalanyl­glutamyl­glutaminyl­prolyl­tyrosyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­aspartyl­glutamyl­aspartyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­valyl­glutamyl­alanyl­lysyl­lysyl­glutamyl­valyl­histidyl­glutamyl­glutamyl­tryptophyl­glutamyl­glutamyl­aspartyl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­tyrosyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­tyrosyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­tryptophyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­tyrosyl­glutaminyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­glutaminyl­valyl­glutaminyl­lysyl­glutamyl­valyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­seryl­histidyl­glutamyl­arginyl­lysyl­valyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­alanyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­threonyl­seryl­arginyl­arginyl­methionyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­glutaminyl­valyl­threonyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­seryl­lysyl­lysyl­isoleucyl­valyl­prolyl­glutaminyl­lysyl­prolyl­seryl­arginyl­threonyl­prolyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­lysyl­valyl­prolyl­alanyl­valyl­histidyl­threonyl­lysyl­lysyl­methionyl­valyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­glutamyl­lysyl­methionyl­phenylalanyl­phenylalanyl­alanyl­seryl­histidyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­seryl­valyl­threonyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­histidyl­valyl­alanyl­isoleucyl­seryl­lysyl­arginyl­valyl­glutamyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­leucyl­prolyl­glutamyl­lysyl­prolyl­alanyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­valyl­alanyl­prolyl­valyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­lysyl­valyl­glutamyl­prolyl­prolyl­alanyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­glutamyl­prolyl­alanyl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­alanyl­lysyl­lysyl­lysyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­lysyl­glycyl­valyl­valyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­valyl­threonyl­glutaminyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­seryl­prolyl­prolyl­prolyl­alanyl­valyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­arginyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­alanyl­leucyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­alanyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­alanyl­lysyl­lysyl­alanyl­prolyl­prolyl­prolyl­arginyl­alanyl­glutamyl­valyl­seryl­lysyl­lysyl­threonyl­valyl­valyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­arginyl­phenylalanyl­valyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­leucyl­seryl­phenylalanyl­alanyl­valyl­prolyl­glutaminyl­arginyl­valyl­glutamyl­valyl­threonyl­arginyl­histidyl­glutamyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­tryptophyl­seryl­tyrosyl­seryl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­valyl­seryl­isoleucyl­seryl­valyl­tyrosyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­valyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­valyl­methionyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­leucyl­histidyl­isoleucyl­isoleucyl­seryl­lysyl­arginyl­valyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­prolyl­alanyl­glutamyl­valyl­threonyl­glutamyl­arginyl­glutaminyl­glutamyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­valyl­leucyl­lysyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­alanyl­prolyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­glutamyl­lysyl­valyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­isoleucyl­lysyl­methionyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­leucyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­threonyl­glutamyl­arginyl­histidyl­methionyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­leucyl­valyl­alanyl­valyl­threonyl­lysyl­lysyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­alanyl­arginyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­lysyl­arginyl­alanyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­leucyl­lysyl­leucyl­lysyl­prolyl­lysyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­threonyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­lysyl­arginyl­valyl­valyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­prolyl­lysyl­arginyl­glutamyl­prolyl­glutaminyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­valyl­threonyl­isoleucyl­methionyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­arginyl­alanyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­valyl­seryl­valyl­glutaminyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­aspartyl­tyrosyl­lysyl­glutamyl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­prolyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­aspartyl­glutaminyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­histidyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­valyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­valyl­prolyl­threonyl­lysyl­prolyl­lysyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­leucyl­lysyl­lysyl­alanyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­lysyl­leucyl­lysyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­lysyl­lysyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­threonyl­lysyl­arginyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­valyl­threonyl­glutamyl­prolyl­alanyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­methionyl­lysyl­prolyl­lysyl­arginyl­valyl­valyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­arginyl­lysyl­glutamyl­valyl­alanyl­prolyl­prolyl­valyl­arginyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­valyl­alanyl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­valyl­threonyl­histidyl­valyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­leucyl­valyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­histidyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­phenylalanyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­valyl­prolyl­valyl­isoleucyl­prolyl­valyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­arginyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­lysyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­lysyl­glutamyl­lysyl­prolyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­valyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­alanyl­prolyl­lysyl­lysyl­valyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­lysyl­prolyl­threonyl­prolyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­valyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­arginyl­glutamyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­alanyl­leucyl­prolyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­leucyl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­phenylalanyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­glutamyl­valyl­lysyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­alanyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­lysyl­valyl­threonyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­valyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­valyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­arginyl­isoleucyl­isoleucyl­leucyl­prolyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­valyl­glutamyl­valyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­valyl­glutamyl­glutamyl­valyl­alanyl­prolyl­prolyl­arginyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­alanyl­valyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­threonyl­prolyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­valyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­seryl­lysyl­lysyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­glutaminyl­lysyl­lysyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­leucyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­glutamyl­alanyl­valyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­glycyl­arginyl­threonyl­valyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­seryl­valyl­alanyl­phenylalanyl­arginyl­glutaminyl­glutamyl­valyl­valyl­valyl­lysyl­glutamyl­arginyl­leucyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­valyl­valyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­valyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­phenylalanyl­histidyl­glutamyl­valyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­phenylalanyl­histidyl­glutamyl­valyl­glutamyl­glutamyl­phenylalanyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­glutamyl­glutaminyl­histidyl­arginyl­valyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­histidyl­arginyl­valyl­glutamyl­lysyl­valyl­histidyl­arginyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­valyl­glutamyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­lysyl­prolyl­lysyl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­glycyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­prolyl­threonyl­lysyl­valyl­valyl­prolyl­arginyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­valyl­valyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­valyl­arginyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­arginyl­valyl­prolyl­prolyl­threonyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­leucyl­prolyl­prolyl­lysyl­glutamyl­valyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­lysyl­glutamyl­valyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­threonyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­alanyl­alanyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­lysyl­prolyl­glutamyl­seryl­prolyl­prolyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­lysyl­glutamyl­valyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­alanyl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­prolyl­valyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­lysyl­glutamyl­valyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­threonyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­valyl­alanyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­lysyl­prolyl­glutamyl­seryl­prolyl­prolyl­prolyl­glutamyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­valyl­alanyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­prolyl­alanyl­glutamyl­valyl­valyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­prolyl­alanyl­alanyl­prolyl­prolyl­glutaminyl­valyl­threonyl­valyl­prolyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­alanyl­prolyl­alanyl­valyl­valyl­alanyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­leucyl­prolyl­prolyl­valyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­glutamyl­valyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­leucyl­valyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­glutamyl­valyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­alanyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­prolyl­alanyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­glutamyl­arginyl­alanyl­glutamyl­seryl­prolyl­prolyl­prolyl­glutamyl­valyl­tyrosyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­valyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­prolyl­alanyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­prolyl­glutamyl­alanyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­lysyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­prolyl­lysyl­leucyl­lysyl­prolyl­arginyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­glutamyl­aspartyl­valyl­lysyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­phenylalanyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­alanyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­lysyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutaminyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­valyl­glutamyl­leucyl­threonyl­prolyl­leucyl­lysyl­valyl­prolyl­glycyl­glycyl­glutamyl­lysyl­lysyl­valyl­arginyl­lysyl­leucyl­leucyl­prolyl­glutamyl­arginyl­lysyl­prolyl­glutamyl­prolyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­valyl­valyl­leucyl­lysyl­seryl­valyl­leucyl­arginyl­lysyl­arginyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­lysyl­valyl­glutamyl­prolyl­lysyl­lysyl­leucyl­glutamyl­lysyl­valyl­lysyl­lysyl­prolyl­alanyl­valyl­prolyl­glutamyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­prolyl­valyl­glutamyl­glutamyl­valyl­glutamyl­valyl­prolyl­threonyl­valyl­threonyl­lysyl­arginyl­glutamyl­arginyl­lysyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­prolyl­threonyl­lysyl­valyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­alanyl­isoleucyl­prolyl­leucyl­prolyl­alanyl­prolyl­glutamyl­prolyl­lysyl­prolyl­lysyl­prolyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­valyl­lysyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­prolyl­prolyl­valyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­prolyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­alanyl­alanyl­prolyl­valyl­threonyl­valyl­prolyl­valyl­valyl­glycyl­lysyl­lysyl­alanyl­glutamyl­alanyl­lysyl­alanyl­prolyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­alanyl­lysyl­prolyl­lysyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­threonyl­prolyl­seryl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­arginyl­arginyl­lysyl­leucyl­arginyl­prolyl­glycyl­seryl­glycyl­glycyl­glutamyl­lysyl­prolyl­prolyl­aspartyl­glutamyl­alanyl­prolyl­phenylalanyl­threonyl­tyrosyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­alanyl­valyl­prolyl­leucyl­lysyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­glutamyl­seryl­glutamyl­phenylalanyl­valyl­glycyl­seryl­seryl­alanyl­isoleucyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­leucyl­valyl­seryl­prolyl­seryl­threonyl­alanyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­tryptophyl­methionyl­lysyl­aspartyl­glycyl­seryl­asparaginyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­seryl­prolyl­lysyl­histidyl­arginyl­phenylalanyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­glycyl­lysyl­aspartyl­arginyl­lysyl­leucyl­histidyl­isoleucyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­glutaminyl­leucyl­seryl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­valyl­leucyl­arginyl­leucyl­glycyl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­lysyl­threonyl­seryl­threonyl­alanyl­lysyl­leucyl­valyl­valyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­prolyl­valyl­arginyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­threonyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­valyl­threonyl­valyl­valyl­lysyl­glycyl­glutaminyl­prolyl­leucyl­tyrosyl­leucyl­seryl­cysteinyl­glutamyl­leucyl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­arginyl­aspartyl­valyl­valyl­tryptophyl­arginyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­valyl­valyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glycyl­arginyl­isoleucyl­valyl­prolyl­glycyl­valyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­methionyl­arginyl­alanyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­aspartyl­aspartyl­threonyl­aspartyl­alanyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­valyl­threonyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­asparaginyl­asparaginyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­seryl­seryl­cysteinyl­valyl­lysyl­valyl­valyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­tryptophyl­leucyl­valyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­glutaminyl­histidyl­valyl­lysyl­prolyl­lysyl­glycyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­phenylalanyl­alanyl­cysteinyl­aspartyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­aspartyl­threonyl­prolyl­asparaginyl­isoleucyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­glycyl­tyrosyl­aspartyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­glutamyl­prolyl­asparaginyl­aspartyl­lysyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­arginyl­aspartyl­glycyl­asparaginyl­histidyl­leucyl­tyrosyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­methionyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­isoleucyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­alanyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­lysyl­arginyl­tyrosyl­prolyl­alanyl­lysyl­leucyl­threonyl­leucyl­glycyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­valyl­glutamyl­leucyl­leucyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­valyl­threonyl­isoleucyl­tyrosyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­seryl­alanyl­seryl­phenylalanyl­aspartyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­prolyl­glycyl­glutaminyl­tryptophyl­lysyl­leucyl­lysyl­glycyl­glutamyl­leucyl­leucyl­arginyl­prolyl­seryl­prolyl­threonyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­glutamyl­glycyl­glycyl­lysyl­arginyl­phenylalanyl­leucyl­threonyl­leucyl­histidyl­lysyl­valyl­lysyl­leucyl­aspartyl­glutaminyl­alanyl­glycyl­glutamyl­valyl­leucyl­tyrosyl­glutaminyl­alanyl­leucyl­asparaginyl­alanyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­phenylalanyl­alanyl­valyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­valyl­threonyl­valyl­prolyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutaminyl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­valyl­leucyl­threonyl­arginyl­glutamyl­alanyl­asparaginyl­valyl­isoleucyl­tryptophyl­seryl­lysyl­glycyl­prolyl­aspartyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­seryl­seryl­aspartyl­lysyl­phenylalanyl­aspartyl­isoleucyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­glycyl­lysyl­lysyl­histidyl­isoleucyl­leucyl­valyl­isoleucyl­asparaginyl­aspartyl­seryl­glutaminyl­phenylalanyl­aspartyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­valyl­tyrosyl­threonyl­alanyl­glutamyl­valyl­glutamyl­glycyl­lysyl­lysyl­threonyl­seryl­alanyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­glycyl­isoleucyl­arginyl­leucyl­lysyl­phenylalanyl­methionyl­seryl­prolyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­threonyl­valyl­lysyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­threonyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­cysteinyl­glutamyl­leucyl­seryl­histidyl­glutamyl­lysyl­methionyl­histidyl­valyl­valyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­lysyl­leucyl­histidyl­threonyl­seryl­arginyl­threonyl­valyl­leucyl­isoleucyl­seryl­seryl­glutamyl­glycyl­lysyl­threonyl­histidyl­lysyl­leucyl­glutamyl­methionyl­lysyl­glutamyl­valyl­threonyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­isoleucyl­seryl­glutaminyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­glutaminyl­valyl­lysyl­glutamyl­leucyl­seryl­seryl­threonyl­alanyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­valyl­leucyl­glutamyl­alanyl­aspartyl­prolyl­tyrosyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­lysyl­leucyl­histidyl­aspartyl­lysyl­threonyl­alanyl­valyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­lysyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­seryl­lysyl­aspartyl­valyl­prolyl­valyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­prolyl­seryl­prolyl­lysyl­tyrosyl­seryl­isoleucyl­lysyl­alanyl­aspartyl­glycyl­leucyl­arginyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­alanyl­aspartyl­leucyl­lysyl­aspartyl­lysyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­cysteinyl­aspartyl­cysteinyl­glycyl­threonyl­aspartyl­lysyl­threonyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­valyl­threonyl­valyl­glutamyl­alanyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­valyl­glutamyl­lysyl­prolyl­leucyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glutamyl­valyl­phenylalanyl­valyl­glycyl­glutamyl­threonyl­alanyl­histidyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­seryl­glutamyl­prolyl­aspartyl­valyl­histidyl­glycyl­glutaminyl­tryptophyl­lysyl­leucyl­lysyl­glycyl­glutaminyl­prolyl­leucyl­threonyl­alanyl­seryl­prolyl­aspartyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­lysyl­lysyl­histidyl­isoleucyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­histidyl­asparaginyl­cysteinyl­glutaminyl­leucyl­glycyl­methionyl­threonyl­glycyl­glutamyl­valyl­seryl­phenylalanyl­glutaminyl­alanyl­alanyl­asparaginyl­alanyl­lysyl­seryl­alanyl­alanyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­valyl­lysyl­glutamyl­leucyl­prolyl­leucyl­isoleucyl­phenylalanyl­isoleucyl­threonyl­prolyl­leucyl­seryl­aspartyl­valyl­lysyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­alanyl­lysyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­seryl­arginyl­glutamyl­prolyl­lysyl­threonyl­phenylalanyl­arginyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­glycyl­threonyl­glutaminyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­aspartyl­aspartyl­arginyl­phenylalanyl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­glycyl­threonyl­lysyl­histidyl­seryl­methionyl­valyl­isoleucyl­lysyl­seryl­alanyl­alanyl­phenylalanyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­alanyl­lysyl­tyrosyl­methionyl­phenylalanyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­lysyl­histidyl­threonyl­seryl­glycyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­arginyl­leucyl­lysyl­phenylalanyl­leucyl­threonyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­valyl­threonyl­alanyl­lysyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­seryl­alanyl­valyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­glutamyl­leucyl­seryl­histidyl­aspartyl­asparaginyl­isoleucyl­arginyl­valyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­glutaminyl­arginyl­leucyl­histidyl­threonyl­threonyl­arginyl­seryl­valyl­seryl­methionyl­glutaminyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­lysyl­threonyl­histidyl­seryl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­leucyl­seryl­isoleucyl­aspartyl­aspartyl­threonyl­seryl­glutaminyl­isoleucyl­arginyl­valyl­glutamyl­alanyl­methionyl­glycyl­methionyl­seryl­seryl­glutamyl­alanyl­lysyl­leucyl­threonyl­valyl­leucyl­glutamyl­glycyl­aspartyl­prolyl­tyrosyl­phenylalanyl­threonyl­glycyl­lysyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­tyrosyl­threonyl­glycyl­valyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­leucyl­glutaminyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­lysyl­alanyl­aspartyl­alanyl­prolyl­valyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­seryl­lysyl­asparaginyl­alanyl­valyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­aspartyl­glycyl­lysyl­lysyl­arginyl­methionyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­lysyl­alanyl­leucyl­lysyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­aspartyl­cysteinyl­glycyl­threonyl­aspartyl­lysyl­threonyl­seryl­glycyl­lysyl­leucyl­aspartyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­valyl­arginyl­prolyl­leucyl­histidyl­seryl­valyl­glutamyl­valyl­methionyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­threonyl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­isoleucyl­histidyl­alanyl­asparaginyl­tryptophyl­lysyl­leucyl­lysyl­glycyl­glutamyl­alanyl­leucyl­leucyl­glutaminyl­threonyl­prolyl­aspartyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­histidyl­seryl­leucyl­valyl­leucyl­histidyl­asparaginyl­cysteinyl­arginyl­leucyl­aspartyl­glutaminyl­threonyl­glycyl­glycyl­valyl­aspartyl­phenylalanyl­glutaminyl­alanyl­alanyl­asparaginyl­valyl­lysyl­seryl­seryl­alanyl­histidyl­leucyl­arginyl­valyl­lysyl­prolyl­arginyl­valyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­leucyl­arginyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­valyl­threonyl­valyl­threonyl­alanyl­glycyl­glutamyl­threonyl­alanyl­threonyl­phenylalanyl­aspartyl­cysteinyl­glutamyl­leucyl­seryl­tyrosyl­glutamyl­aspartyl­isoleucyl­prolyl­valyl­glutamyl­tryptophyl­tyrosyl­leucyl­lysyl­glycyl­lysyl­lysyl­leucyl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­lysyl­valyl­valyl­prolyl­arginyl­seryl­glutamyl­glycyl­lysyl­valyl­histidyl­threonyl­leucyl­threonyl­leucyl­arginyl­aspartyl­valyl­lysyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­leucyl­threonyl­alanyl­lysyl­aspartyl­phenylalanyl­lysyl­threonyl­histidyl­alanyl­asparaginyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glutamyl­prolyl­prolyl­valyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­prolyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­threonyl­valyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­alanyl­threonyl­alanyl­valyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­seryl­arginyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­lysyl­valyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­asparaginyl­glycyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­seryl­lysyl­lysyl­tyrosyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­alanyl­aspartyl­glycyl­arginyl­valyl­arginyl­lysyl­leucyl­valyl­isoleucyl­histidyl­aspartyl­cysteinyl­threonyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­aspartyl­alanyl­lysyl­aspartyl­phenylalanyl­lysyl­threonyl­seryl­cysteinyl­asparaginyl­leucyl­asparaginyl­valyl­valyl­prolyl­prolyl­histidyl­valyl­glutamyl­phenylalanyl­leucyl­arginyl­prolyl­leucyl­threonyl­aspartyl­leucyl­glutaminyl­valyl­arginyl­glutamyl­lysyl­glutamyl­methionyl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­leucyl­seryl­arginyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­lysyl­valyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­glycyl­lysyl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­isoleucyl­isoleucyl­seryl­lysyl­glycyl­alanyl­valyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­valyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­cysteinyl­leucyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­cysteinyl­glutamyl­valyl­arginyl­threonyl­alanyl­arginyl­threonyl­seryl­glycyl­methionyl­leucyl­threonyl­valyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­valyl­phenylalanyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­leucyl­alanyl­asparaginyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­seryl­glutamyl­threonyl­aspartyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­valyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­seryl­lysyl­prolyl­glycyl­alanyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­glycyl­aspartyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­glycyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­arginyl­lysyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­valyl­isoleucyl­glutaminyl­asparaginyl­alanyl­histidyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­alanyl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­asparaginyl­cysteinyl­arginyl­leucyl­prolyl­seryl­seryl­arginyl­threonyl­aspartyl­glycyl­lysyl­valyl­lysyl­valyl­histidyl­glutamyl­leucyl­alanyl­alanyl­glutamyl­phenylalanyl­isoleucyl­seryl­lysyl­prolyl­glutaminyl­asparaginyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­lysyl­alanyl­glutamyl­phenylalanyl­valyl­cysteinyl­seryl­isoleucyl­seryl­lysyl­glutamyl­seryl­phenylalanyl­prolyl­valyl­glutaminyl­tryptophyl­lysyl­arginyl­aspartyl­aspartyl­lysyl­threonyl­leucyl­glutamyl­seryl­glycyl­aspartyl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­glycyl­lysyl­lysyl­arginyl­valyl­leucyl­valyl­valyl­lysyl­aspartyl­alanyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­methionyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­valyl­valyl­methionyl­valyl­glycyl­alanyl­alanyl­arginyl­alanyl­alanyl­alanyl­histidyl­leucyl­threonyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­leucyl­arginyl­isoleucyl­valyl­valyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­threonyl­arginyl­valyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­glutaminyl­glutamyl­valyl­valyl­phenylalanyl­asparaginyl­cysteinyl­glutamyl­valyl­asparaginyl­threonyl­glutamyl­glycyl­alanyl­lysyl­alanyl­lysyl­tryptophyl­phenylalanyl­arginyl­asparaginyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­phenylalanyl­aspartyl­seryl­seryl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­leucyl­glutaminyl­lysyl­aspartyl­leucyl­valyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­arginyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­alanyl­histidyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­glutaminyl­alanyl­asparaginyl­tyrosyl­asparaginyl­valyl­seryl­leucyl­threonyl­asparaginyl­histidyl­arginyl­glycyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­lysyl­seryl­alanyl­alanyl­asparaginyl­leucyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­arginyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­methionyl­glutamyl­lysyl­lysyl­seryl­valyl­threonyl­phenylalanyl­tryptophyl­cysteinyl­lysyl­valyl­asparaginyl­arginyl­leucyl­asparaginyl­valyl­threonyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­valyl­prolyl­phenylalanyl­aspartyl­asparaginyl­arginyl­valyl­seryl­tyrosyl­arginyl­valyl­aspartyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­histidyl­methionyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­cysteinyl­glycyl­phenylalanyl­prolyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­threonyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­aspartyl­lysyl­seryl­valyl­alanyl­glutamyl­leucyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­prolyl­threonyl­glutamyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­histidyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­threonyl­valyl­threonyl­glutamyl­phenylalanyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­valyl­phenylalanyl­seryl­cysteinyl­glutaminyl­leucyl­seryl­arginyl­glutamyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­valyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­arginyl­asparaginyl­glycyl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­glycyl­lysyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­phenylalanyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­glycyl­seryl­isoleucyl­histidyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­cysteinyl­arginyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­glutamyl­cysteinyl­glutamyl­tyrosyl­alanyl­cysteinyl­glycyl­valyl­glutamyl­aspartyl­arginyl­lysyl­seryl­arginyl­alanyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­arginyl­prolyl­prolyl­glutaminyl­aspartyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­alanyl­prolyl­glycyl­alanyl­aspartyl­valyl­valyl­phenylalanyl­leucyl­alanyl­glutamyl­leucyl­asparaginyl­lysyl­aspartyl­lysyl­valyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­tryptophyl­leucyl­arginyl­asparaginyl­asparaginyl­methionyl­valyl­valyl­valyl­glutaminyl­glycyl­aspartyl­lysyl­histidyl­glutaminyl­methionyl­methionyl­seryl­glutamyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­histidyl­arginyl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­cysteinyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­arginyl­aspartyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­phenylalanyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­alanyl­arginyl­alanyl­lysyl­leucyl­glutamyl­leucyl­alanyl­alanyl­alanyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­alanyl­aspartyl­glutaminyl­aspartyl­leucyl­valyl­valyl­aspartyl­valyl­glycyl­lysyl­prolyl­leucyl­threonyl­methionyl­valyl­valyl­prolyl­tyrosyl­aspartyl­alanyl­tyrosyl­prolyl­lysyl­alanyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­prolyl­leucyl­seryl­threonyl­lysyl­threonyl­isoleucyl­aspartyl­threonyl­threonyl­alanyl­glutamyl­glutaminyl­threonyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­alanyl­lysyl­lysyl­glycyl­aspartyl­lysyl­glycyl­arginyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­valyl­leucyl­glutaminyl­asparaginyl­lysyl­histidyl­glycyl­lysyl­alanyl­glutamyl­glycyl­phenylalanyl­isoleucyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­arginyl­asparaginyl­leucyl­glutamyl­valyl­threonyl­glutamyl­threonyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­glutamyl­valyl­seryl­leucyl­alanyl­tryptophyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­leucyl­threonyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­arginyl­lysyl­threonyl­tryptophyl­valyl­leucyl­alanyl­threonyl­aspartyl­arginyl­alanyl­glutamyl­seryl­cysteinyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutaminyl­lysyl­glycyl­glycyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­leucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­arginyl­asparaginyl­arginyl­valyl­glycyl­threonyl­glycyl­glutamyl­prolyl­valyl­glutamyl­threonyl­aspartyl­asparaginyl­prolyl­valyl­glutamyl­alanyl­arginyl­seryl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­leucyl­asparaginyl­valyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­valyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­valyl­seryl­leucyl­threonyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutamyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­arginyl­aspartyl­lysyl­threonyl­seryl­isoleucyl­arginyl­tryptophyl­aspartyl­threonyl­alanyl­methionyl­threonyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­threonyl­aspartyl­valyl­valyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­arginyl­isoleucyl­glycyl­valyl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­alanyl­alanyl­threonyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­valyl­alanyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­valyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­seryl­seryl­aspartyl­glutaminyl­threonyl­glutaminyl­seryl­seryl­valyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­cysteinyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­tryptophyl­isoleucyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­methionyl­lysyl­leucyl­valyl­prolyl­glutamyl­leucyl­threonyl­tyrosyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutamyl­lysyl­glycyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­leucyl­tyrosyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­alanyl­glycyl­valyl­seryl­aspartyl­prolyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­prolyl­leucyl­threonyl­alanyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­prolyl­threonyl­methionyl­aspartyl­leucyl­seryl­alanyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­leucyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­valyl­prolyl­asparaginyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­leucyl­valyl­prolyl­seryl­threonyl­glycyl­tyrosyl­prolyl­arginyl­prolyl­threonyl­alanyl­threonyl­tryptophyl­cysteinyl­phenylalanyl­glycyl­aspartyl­lysyl­valyl­leucyl­glutamyl­threonyl­glycyl­aspartyl­arginyl­valyl­lysyl­methionyl­lysyl­threonyl­leucyl­seryl­alanyl­tyrosyl­alanyl­glutamyl­leucyl­valyl­isoleucyl­seryl­prolyl­seryl­glutamyl­arginyl­seryl­aspartyl­lysyl­glycyl­isoleucyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­lysyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­valyl­lysyl­threonyl­isoleucyl­seryl­glycyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­asparaginyl­valyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­prolyl­seryl­alanyl­prolyl­lysyl­glutamyl­leucyl­lysyl­phenylalanyl­glycyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­valyl­histidyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­aspartyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­leucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­valyl­seryl­arginyl­lysyl­threonyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­valyl­methionyl­aspartyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­prolyl­aspartyl­leucyl­valyl­glutaminyl­glycyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­leucyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­cysteinyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­lysyl­cysteinyl­glycyl­prolyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­tyrosyl­valyl­aspartyl­glutamyl­prolyl­valyl­asparaginyl­methionyl­seryl­threonyl­prolyl­alanyl­threonyl­valyl­prolyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­lysyl­tryptophyl­arginyl­aspartyl­arginyl­threonyl­alanyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­phenylalanyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­aspartyl­prolyl­prolyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­arginyl­cysteinyl­prolyl­arginyl­glycyl­seryl­aspartyl­lysyl­tryptophyl­valyl­alanyl­cysteinyl­glycyl­glutamyl­prolyl­valyl­alanyl­glutamyl­threonyl­lysyl­methionyl­glutamyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­alanyl­tyrosyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­leucyl­asparaginyl­arginyl­glutaminyl­glycyl­alanyl­seryl­lysyl­prolyl­seryl­arginyl­prolyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­alanyl­valyl­aspartyl­threonyl­glutaminyl­glutamyl­alanyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­phenylalanyl­leucyl­aspartyl­valyl­lysyl­leucyl­leucyl­alanyl­glycyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­threonyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­prolyl­alanyl­threonyl­valyl­threonyl­glycyl­lysyl­prolyl­glutamyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­alanyl­aspartyl­methionyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­glutaminyl­aspartyl­lysyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­prolyl­lysyl­lysyl­seryl­threonyl­valyl­threonyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­seryl­lysyl­arginyl­seryl­aspartyl­threonyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­valyl­asparaginyl­valyl­cysteinyl­glycyl­arginyl­alanyl­threonyl­alanyl­valyl­valyl­glutamyl­valyl­asparaginyl­valyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­alanyl­alanyl­phenylalanyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­valyl­threonyl­asparaginyl­glutamyl­seryl­cysteinyl­leucyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­arginyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­alanyl­threonyl­aspartyl­seryl­glutamyl­valyl­tryptophyl­histidyl­lysyl­leucyl­seryl­seryl­threonyl­valyl­lysyl­aspartyl­threonyl­asparaginyl­phenylalanyl­lysyl­alanyl­threonyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­methionyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­valyl­glutaminyl­alanyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­lysyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­arginyl­leucyl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­aspartyl­alanyl­valyl­threonyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­cysteinyl­glutamyl­prolyl­aspartyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­tryptophyl­valyl­glutamyl­arginyl­leucyl­aspartyl­prolyl­aspartyl­threonyl­aspartyl­lysyl­tryptophyl­valyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­lysyl­methionyl­prolyl­valyl­lysyl­aspartyl­threonyl­threonyl­tyrosyl­arginyl­valyl­lysyl­glycyl­leucyl­threonyl­asparaginyl­lysyl­lysyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­leucyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­alanyl­glycyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­lysyl­seryl­threonyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­aspartyl­prolyl­prolyl­tryptophyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­threonyl­valyl­lysyl­aspartyl­valyl­glycyl­lysyl­threonyl­seryl­valyl­arginyl­leucyl­asparaginyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­prolyl­glutamyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­seryl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­methionyl­leucyl­lysyl­threonyl­glycyl­threonyl­aspartyl­glutamyl­tryptophyl­valyl­arginyl­valyl­alanyl­glutamyl­glycyl­valyl­prolyl­threonyl­threonyl­glutaminyl­histidyl­leucyl­leucyl­prolyl­glycyl­leucyl­methionyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­alanyl­glycyl­glutamyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­prolyl­valyl­leucyl­cysteinyl­arginyl­glutamyl­lysyl­leucyl­tyrosyl­prolyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­arginyl­tryptophyl­leucyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­aspartyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­threonyl­valyl­prolyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­valyl­arginyl­arginyl­lysyl­glycyl­tryptophyl­glutaminyl­threonyl­valyl­aspartyl­threonyl­threonyl­valyl­lysyl­aspartyl­threonyl­lysyl­cysteinyl­threonyl­valyl­threonyl­prolyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­seryl­leucyl­tyrosyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­isoleucyl­glycyl­glutaminyl­seryl­aspartyl­tyrosyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­seryl­valyl­leucyl­alanyl­lysyl­aspartyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­tyrosyl­alanyl­leucyl­alanyl­valyl­valyl­aspartyl­valyl­threonyl­lysyl­arginyl­histidyl­valyl­aspartyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­arginyl­prolyl­isoleucyl­glutaminyl­arginyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutamyl­arginyl­leucyl­glycyl­threonyl­arginyl­tryptophyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­lysyl­threonyl­alanyl­glycyl­prolyl­aspartyl­cysteinyl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­threonyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­threonyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­phenylalanyl­glutaminyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­histidyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­prolyl­threonyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­leucyl­aspartyl­leucyl­histidyl­valyl­threonyl­aspartyl­alanyl­glycyl­arginyl­lysyl­histidyl­isoleucyl­alanyl­isoleucyl­alanyl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­glutamyl­lysyl­asparaginyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­valyl­glutamyl­methionyl­cysteinyl­prolyl­valyl­glycyl­threonyl­glutamyl­lysyl­tryptophyl­methionyl­arginyl­valyl­asparaginyl­seryl­arginyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­leucyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­valyl­valyl­prolyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­leucyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­valyl­asparaginyl­alanyl­isoleucyl­glycyl­valyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­asparaginyl­valyl­valyl­alanyl­lysyl­aspartyl­prolyl­aspartyl­cysteinyl­lysyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­threonyl­histidyl­aspartyl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­lysyl­leucyl­seryl­isoleucyl­prolyl­valyl­prolyl­phenylalanyl­arginyl­alanyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­threonyl­valyl­seryl­tryptophyl­histidyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­glutamyl­valyl­lysyl­alanyl­seryl­aspartyl­arginyl­leucyl­threonyl­methionyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­histidyl­isoleucyl­seryl­alanyl­histidyl­leucyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­seryl­valyl­arginyl­alanyl­aspartyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­leucyl­glycyl­seryl­alanyl­threonyl­alanyl­seryl­isoleucyl­asparaginyl­valyl­lysyl­valyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­prolyl­glycyl­prolyl­cysteinyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­seryl­seryl­cysteinyl­lysyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutamyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­glycyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­leucyl­histidyl­tyrosyl­valyl­leucyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­arginyl­arginyl­threonyl­tyrosyl­isoleucyl­prolyl­valyl­methionyl­seryl­glycyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­leucyl­seryl­tryptophyl­threonyl­valyl­lysyl­aspartyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­asparaginyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­phenylalanyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­valyl­glycyl­glycyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­prolyl­valyl­isoleucyl­alanyl­glutaminyl­aspartyl­prolyl­lysyl­glutaminyl­prolyl­prolyl­aspartyl­prolyl­prolyl­valyl­aspartyl­valyl­glutamyl­valyl­histidyl­asparaginyl­prolyl­threonyl­alanyl­glutamyl­alanyl­methionyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­leucyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­methionyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­tryptophyl­lysyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­glutamyl­histidyl­leucyl­valyl­prolyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­alanyl­lysyl­glycyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­arginyl­alanyl­threonyl­prolyl­prolyl­threonyl­lysyl­alanyl­valyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­aspartyl­alanyl­prolyl­lysyl­valyl­isoleucyl­leucyl­arginyl­threonyl­seryl­leucyl­glutamyl­valyl­lysyl­arginyl­glycyl­aspartyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­leucyl­aspartyl­alanyl­seryl­isoleucyl­seryl­glycyl­seryl­prolyl­tyrosyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­isoleucyl­valyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­arginyl­alanyl­alanyl­prolyl­leucyl­valyl­arginyl­arginyl­arginyl­lysyl­glycyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­leucyl­prolyl­leucyl­threonyl­glutaminyl­arginyl­leucyl­seryl­isoleucyl­aspartyl­asparaginyl­seryl­lysyl­lysyl­glycyl­glutamyl­seryl­glutaminyl­leucyl­arginyl­valyl­arginyl­aspartyl­seryl­leucyl­arginyl­prolyl­aspartyl­histidyl­glycyl­leucyl­tyrosyl­methionyl­isoleucyl­lysyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­aspartyl­histidyl­glycyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­alanyl­prolyl­cysteinyl­threonyl­valyl­seryl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­asparaginyl­phenylalanyl­valyl­phenylalanyl­glutamyl­aspartyl­isoleucyl­arginyl­lysyl­threonyl­seryl­valyl­leucyl­cysteinyl­lysyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­asparaginyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­glutamyl­lysyl­lysyl­aspartyl­lysyl­threonyl­lysyl­prolyl­aspartyl­seryl­glutamyl­tryptophyl­isoleucyl­valyl­valyl­threonyl­seryl­threonyl­leucyl­arginyl­histidyl­cysteinyl­lysyl­tyrosyl­seryl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­leucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­cysteinyl­valyl­seryl­lysyl­prolyl­leucyl­valyl­alanyl­lysyl­aspartyl­prolyl­phenylalanyl­glycyl­prolyl­prolyl­aspartyl­alanyl­prolyl­aspartyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­aspartyl­valyl­threonyl­seryl­asparaginyl­seryl­methionyl­leucyl­valyl­lysyl­tryptophyl­asparaginyl­glutamyl­prolyl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­tryptophyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­valyl­asparaginyl­seryl­threonyl­histidyl­tryptophyl­seryl­arginyl­valyl­asparaginyl­lysyl­seryl­leucyl­leucyl­asparaginyl­alanyl­leucyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­valyl­aspartyl­glycyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­leucyl­threonyl­tyrosyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­cysteinyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­prolyl­glycyl­lysyl­phenylalanyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­aspartyl­prolyl­lysyl­threonyl­alanyl­histidyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­seryl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­arginyl­valyl­threonyl­aspartyl­threonyl­seryl­seryl­threonyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­alanyl­phenylalanyl­asparaginyl­glycyl­glycyl­glycyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­glycyl­tyrosyl­phenylalanyl­valyl­aspartyl­lysyl­glutaminyl­leucyl­valyl­glycyl­threonyl­asparaginyl­glutamyl­tryptophyl­seryl­arginyl­cysteinyl­threonyl­glutamyl­lysyl­methionyl­isoleucyl­lysyl­valyl­arginyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­valyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­glycyl­alanyl­aspartyl­tyrosyl­lysyl­leucyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­valyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­glutamyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­glutamyl­threonyl­glutaminyl­prolyl­valyl­threonyl­valyl­alanyl­glutamyl­prolyl­glutaminyl­glutamyl­prolyl­prolyl­alanyl­valyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­valyl­seryl­valyl­lysyl­glycyl­glycyl­isoleucyl­glutaminyl­isoleucyl­methionyl­alanyl­glycyl­lysyl­threonyl­leucyl­arginyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­valyl­valyl­threonyl­glycyl­arginyl­prolyl­valyl­prolyl­threonyl­lysyl­valyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­lysyl­aspartyl­arginyl­valyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­asparaginyl­valyl­glycyl­threonyl­lysyl­seryl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­alanyl­leucyl­arginyl­lysyl­aspartyl­histidyl­glycyl­arginyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­seryl­cysteinyl­glycyl­seryl­lysyl­phenylalanyl­alanyl­alanyl­alanyl­arginyl­valyl­glutamyl­valyl­phenylalanyl­aspartyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­leucyl­aspartyl­leucyl­lysyl­prolyl­valyl­valyl­threonyl­asparaginyl­arginyl­lysyl­methionyl­cysteinyl­leucyl­leucyl­asparaginyl­tryptophyl­seryl­aspartyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­phenylalanyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­lysyl­aspartyl­alanyl­lysyl­methionyl­histidyl­threonyl­tryptophyl­arginyl­glutaminyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­arginyl­seryl­lysyl­cysteinyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­lysyl­phenylalanyl­glycyl­cysteinyl­glycyl­prolyl­prolyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­leucyl­alanyl­valyl­aspartyl­prolyl­leucyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­seryl­prolyl­glutamyl­arginyl­leucyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­glutamyl­arginyl­threonyl­lysyl­seryl­threonyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­aspartyl­tryptophyl­lysyl­glutamyl­prolyl­arginyl­seryl­asparaginyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­glutaminyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­arginyl­histidyl­aspartyl­lysyl­prolyl­aspartyl­phenylalanyl­glutamyl­arginyl­valyl­asparaginyl­lysyl­arginyl­leucyl­cysteinyl­prolyl­threonyl­threonyl­seryl­phenylalanyl­leucyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­aspartyl­glutamyl­histidyl­glutaminyl­methionyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­leucyl­prolyl­leucyl­asparaginyl­valyl­valyl­isoleucyl­glutaminyl­aspartyl­aspartyl­glutamyl­valyl­prolyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­arginyl­leucyl­seryl­valyl­arginyl­glycyl­aspartyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­glutamyl­prolyl­valyl­histidyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­aspartyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­prolyl­methionyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­tryptophyl­seryl­lysyl­asparaginyl­glutamyl­threonyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­prolyl­threonyl­aspartyl­alanyl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­valyl­seryl­arginyl­seryl­glutamyl­alanyl­lysyl­threonyl­glutamyl­leucyl­seryl­isoleucyl­prolyl­lysyl­alanyl­valyl­arginyl­glutamyl­aspartyl­lysyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­valyl­threonyl­alanyl­seryl­asparaginyl­arginyl­leucyl­glycyl­seryl­valyl­phenylalanyl­arginyl­asparaginyl­valyl­histidyl­valyl­glutamyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­arginyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­arginyl­asparaginyl­leucyl­alanyl­valyl­threonyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­glutamyl­seryl­cysteinyl­tyrosyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­aspartyl­alanyl­prolyl­leucyl­aspartyl­asparaginyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­histidyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­lysyl­arginyl­aspartyl­alanyl­seryl­arginyl­lysyl­lysyl­alanyl­glutamyl­tryptophyl­glutamyl­glutamyl­valyl­threonyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­tryptophyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­asparaginyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­seryl­aspartyl­lysyl­valyl­valyl­isoleucyl­glutaminyl­aspartyl­prolyl­tyrosyl­arginyl­leucyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­lysyl­valyl­leucyl­alanyl­arginyl­threonyl­lysyl­glycyl­seryl­methionyl­leucyl­valyl­seryl­tryptophyl­threonyl­prolyl­prolyl­leucyl­aspartyl­asparaginyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­tryptophyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­seryl­prolyl­tyrosyl­tryptophyl­seryl­arginyl­valyl­seryl­arginyl­alanyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­valyl­glycyl­leucyl­lysyl­glycyl­valyl­glutamyl­phenylalanyl­asparaginyl­valyl­prolyl­arginyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­valyl­lysyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­alanyl­methionyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­prolyl­glutamyl­valyl­alanyl­glycyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­phenylalanyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­cysteinyl­prolyl­glutamyl­valyl­lysyl­aspartyl­lysyl­threonyl­lysyl­seryl­seryl­isoleucyl­seryl­leucyl­glycyl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­methionyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­threonyl­threonyl­aspartyl­tryptophyl­lysyl­arginyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­prolyl­aspartyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­cysteinyl­glutamyl­cysteinyl­valyl­valyl­prolyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­glutamyl­leucyl­arginyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­glutamyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­threonyl­threonyl­glycyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­threonyl­aspartyl­isoleucyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­valyl­phenylalanyl­isoleucyl­aspartyl­isoleucyl­glycyl­alanyl­glutaminyl­aspartyl­cysteinyl­leucyl­valyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­glycyl­seryl­glutaminyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­valyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­threonyl­prolyl­lysyl­seryl­seryl­tryptophyl­glutamyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­lysyl­alanyl­lysyl­lysyl­alanyl­methionyl­lysyl­aspartyl­glycyl­valyl­histidyl­aspartyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­alanyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­threonyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­seryl­valyl­isoleucyl­isoleucyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­cysteinyl­lysyl­arginyl­seryl­histidyl­threonyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­seryl­isoleucyl­threonyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­lysyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­alanyl­asparaginyl­cysteinyl­arginyl­valyl­lysyl­valyl­methionyl­aspartyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­lysyl­aspartyl­leucyl­lysyl­valyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­arginyl­glycyl­seryl­cysteinyl­arginyl­leucyl­seryl­tryptophyl­lysyl­methionyl­prolyl­aspartyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­aspartyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­threonyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­lysyl­alanyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­valyl­asparaginyl­prolyl­aspartyl­cysteinyl­glycyl­seryl­threonyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­valyl­prolyl­aspartyl­leucyl­leucyl­seryl­glutamyl­glutaminyl­glutaminyl­tyrosyl­phenylalanyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­prolyl­prolyl­valyl­glutamyl­threonyl­isoleucyl­glutaminyl­arginyl­threonyl­threonyl­alanyl­arginyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­tyrosyl­prolyl­prolyl­aspartyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­threonyl­valyl­histidyl­leucyl­seryl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­valyl­threonyl­histidyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­cysteinyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­aspartyl­prolyl­threonyl­glycyl­threonyl­lysyl­lysyl­glutamyl­alanyl­tryptophyl­arginyl­glutaminyl­cysteinyl­asparaginyl­lysyl­arginyl­aspartyl­valyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­valyl­glutamyl­glycyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­valyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­seryl­lysyl­prolyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­glycyl­prolyl­valyl­threonyl­valyl­lysyl­aspartyl­glutaminyl­threonyl­cysteinyl­prolyl­prolyl­seryl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­lysyl­glutamyl­phenylalanyl­methionyl­glutamyl­valyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­threonyl­asparaginyl­valyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­valyl­prolyl­phenylalanyl­prolyl­threonyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­lysyl­prolyl­aspartyl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­prolyl­valyl­leucyl­tyrosyl­aspartyl­threonyl­histidyl­valyl­asparaginyl­lysyl­leucyl­valyl­valyl­aspartyl­aspartyl­threonyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­valyl­isoleucyl­prolyl­glutaminyl­seryl­arginyl­arginyl­seryl­aspartyl­threonyl­glycyl­leucyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­valyl­asparaginyl­asparaginyl­leucyl­glycyl­threonyl­alanyl­seryl­lysyl­glutamyl­methionyl­arginyl­leucyl­asparaginyl­valyl­leucyl­glycyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­valyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­phenylalanyl­glutamyl­seryl­valyl­seryl­alanyl­aspartyl­glutaminyl­methionyl­threonyl­leucyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­prolyl­prolyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­alanyl­asparaginyl­arginyl­lysyl­threonyl­tryptophyl­valyl­histidyl­valyl­seryl­seryl­glutamyl­prolyl­lysyl­glutamyl­cysteinyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­histidyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­methionyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­leucyl­aspartyl­seryl­glutamyl­prolyl­glutamyl­threonyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­leucyl­phenylalanyl­seryl­valyl­prolyl­glycyl­alanyl­prolyl­aspartyl­lysyl­prolyl­threonyl­valyl­seryl­seryl­valyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­seryl­methionyl­threonyl­valyl­asparaginyl­tryptophyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­valyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­tryptophyl­leucyl­glutamyl­methionyl­lysyl­aspartyl­threonyl­threonyl­seryl­lysyl­arginyl­tryptophyl­lysyl­arginyl­valyl­asparaginyl­arginyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­methionyl­threonyl­leucyl­glycyl­valyl­seryl­tyrosyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­seryl­aspartyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­tyrosyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­prolyl­alanyl­seryl­leucyl­prolyl­seryl­aspartyl­prolyl­alanyl­threonyl­alanyl­arginyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­alanyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­prolyl­lysyl­valyl­threonyl­aspartyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­seryl­seryl­alanyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­tryptophyl­seryl­prolyl­prolyl­leucyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­tryptophyl­glutamyl­lysyl­glycyl­lysyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­valyl­arginyl­glycyl­threonyl­lysyl­leucyl­valyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­lysyl­glutamyl­glycyl­alanyl­phenylalanyl­tyrosyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­valyl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­glycyl­glutamyl­valyl­threonyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­methionyl­lysyl­aspartyl­arginyl­leucyl­valyl­seryl­prolyl­aspartyl­leucyl­glutaminyl­leucyl­aspartyl­alanyl­seryl­valyl­arginyl­aspartyl­arginyl­isoleucyl­valyl­valyl­histidyl­alanyl­glycyl­glycyl­valyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­isoleucyl­alanyl­tyrosyl­valyl­seryl­glycyl­lysyl­prolyl­prolyl­prolyl­threonyl­valyl­threonyl­tryptophyl­asparaginyl­methionyl­asparaginyl­glutamyl­arginyl­threonyl­leucyl­prolyl­glutaminyl­glutamyl­alanyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­seryl­seryl­seryl­methionyl­valyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­cysteinyl­glutaminyl­arginyl­seryl­histidyl­glutaminyl­glycyl­valyl­tyrosyl­seryl­leucyl­leucyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­glutamyl­alanyl­glycyl­glutamyl­arginyl­lysyl­lysyl­threonyl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­valyl­leucyl­aspartyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­glycyl­threonyl­prolyl­phenylalanyl­leucyl­alanyl­histidyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­asparaginyl­glutamyl­seryl­cysteinyl­lysyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­phenylalanyl­seryl­prolyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­seryl­aspartyl­arginyl­arginyl­alanyl­tryptophyl­threonyl­prolyl­valyl­threonyl­tyrosyl­threonyl­valyl­threonyl­arginyl­glutaminyl­asparaginyl­alanyl­threonyl­valyl­glutaminyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­glutaminyl­glycyl­lysyl­alanyl­tyrosyl­phenylalanyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­alanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­glycyl­methionyl­glycyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­threonyl­seryl­glutamyl­alanyl­leucyl­valyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­valyl­prolyl­glutamyl­arginyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­valyl­lysyl­glutamyl­valyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­threonyl­valyl­threonyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­leucyl­glutamyl­seryl­arginyl­leucyl­isoleucyl­glycyl­threonyl­glutamyl­lysyl­phenylalanyl­histidyl­lysyl­valyl­threonyl­asparaginyl­aspartyl­asparaginyl­leucyl­leucyl­seryl­arginyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­valyl­lysyl­glycyl­leucyl­lysyl­glutamyl­glycyl­aspartyl­threonyl­tyrosyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­valyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­glycyl­glutaminyl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­phenylalanyl­cysteinyl­threonyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­leucyl­alanyl­prolyl­prolyl­threonyl­leucyl­histidyl­leucyl­aspartyl­phenylalanyl­arginyl­aspartyl­lysyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­valyl­glycyl­glutamyl­alanyl­phenylalanyl­alanyl­leucyl­threonyl­glycyl­arginyl­tyrosyl­seryl­glycyl­lysyl­prolyl­lysyl­prolyl­lysyl­valyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­alanyl­aspartyl­valyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­arginyl­threonyl­histidyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­threonyl­prolyl­alanyl­threonyl­leucyl­alanyl­leucyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­lysyl­arginyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­tyrosyl­cysteinyl­valyl­valyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­threonyl­glycyl­seryl­arginyl­lysyl­glycyl­phenylalanyl­cysteinyl­glutaminyl­valyl­asparaginyl­valyl­valyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­valyl­glycyl­prolyl­valyl­seryl­phenylalanyl­aspartyl­glutamyl­valyl­threonyl­lysyl­aspartyl­tyrosyl­methionyl­valyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutamyl­valyl­glycyl­lysyl­aspartyl­valyl­tryptophyl­methionyl­prolyl­valyl­threonyl­seryl­alanyl­seryl­alanyl­lysyl­threonyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­valyl­seryl­lysyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­lysyl­aspartyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­histidyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­prolyl­leucyl­valyl­seryl­aspartyl­seryl­methionyl­lysyl­alanyl­lysyl­aspartyl­arginyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­prolyl­aspartyl­alanyl­prolyl­aspartyl­glutaminyl­prolyl­isoleucyl­valyl­threonyl­glutamyl­valyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­alanyl­leucyl­valyl­threonyl­tryptophyl­asparaginyl­lysyl­prolyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­methionyl­seryl­lysyl­arginyl­tryptophyl­alanyl­arginyl­valyl­threonyl­lysyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­histidyl­prolyl­tyrosyl­threonyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­prolyl­aspartyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­cysteinyl­glutaminyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­aspartyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­lysyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­alanyl­lysyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­valyl­asparaginyl­prolyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­aspartyl­threonyl­threonyl­cysteinyl­asparaginyl­seryl­valyl­aspartyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­glutaminyl­prolyl­prolyl­arginyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­lysyl­valyl­glycyl­aspartyl­glutamyl­glutamyl­tryptophyl­arginyl­arginyl­alanyl­asparaginyl­histidyl­threonyl­prolyl­glutamyl­seryl­cysteinyl­prolyl­glutamyl­threonyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­arginyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­threonyl­tyrosyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­leucyl­alanyl­valyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­glutamyl­seryl­aspartyl­prolyl­alanyl­histidyl­valyl­prolyl­glutamyl­prolyl­valyl­leucyl­valyl­lysyl­aspartyl­arginyl­leucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­alanyl­asparaginyl­methionyl­alanyl­arginyl­glutamyl­glutaminyl­histidyl­isoleucyl­lysyl­valyl­glycyl­aspartyl­threonyl­leucyl­arginyl­leucyl­seryl­alanyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­valyl­prolyl­phenylalanyl­prolyl­lysyl­valyl­threonyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­glutamyl­aspartyl­arginyl­aspartyl­alanyl­prolyl­threonyl­lysyl­alanyl­arginyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­threonyl­prolyl­valyl­glycyl­seryl­lysyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­histidyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­glycyl­isoleucyl­tyrosyl­seryl­leucyl­threonyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­prolyl­alanyl­glycyl­seryl­lysyl­threonyl­valyl­seryl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­valyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­arginyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­valyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­lysyl­aspartyl­seryl­cysteinyl­tyrosyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­lysyl­glutamyl­prolyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­valyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­aspartyl­valyl­alanyl­seryl­alanyl­glutaminyl­tryptophyl­seryl­prolyl­leucyl­seryl­alanyl­threonyl­seryl­lysyl­lysyl­lysyl­seryl­histidyl­phenylalanyl­alanyl­lysyl­histidyl­leucyl­asparaginyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­glutaminyl­tyrosyl­leucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­tyrosyl­glycyl­arginyl­glycyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­threonyl­prolyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­leucyl­aspartyl­prolyl­leucyl­histidyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­lysyl­aspartyl­leucyl­histidyl­histidyl­valyl­aspartyl­valyl­aspartyl­lysyl­threonyl­glutamyl­valyl­seryl­leucyl­valyl­tryptophyl­asparaginyl­lysyl­prolyl­aspartyl­arginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­leucyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­threonyl­glutaminyl­aspartyl­tryptophyl­isoleucyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­threonyl­valyl­threonyl­asparaginyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­valyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutaminyl­glutaminyl­glycyl­lysyl­threonyl­tyrosyl­arginyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­glycyl­leucyl­glycyl­leucyl­prolyl­aspartyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­cysteinyl­glutaminyl­glutamyl­lysyl­leucyl­valyl­prolyl­prolyl­seryl­valyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­valyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­leucyl­valyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­threonyl­threonyl­valyl­arginyl­phenylalanyl­prolyl­alanyl­isoleucyl­isoleucyl­arginyl­glycyl­valyl­prolyl­valyl­prolyl­threonyl­alanyl­lysyl­tryptophyl­threonyl­threonyl­aspartyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­aspartyl­glutamyl­histidyl­tyrosyl­threonyl­valyl­glutamyl­threonyl­aspartyl­asparaginyl­phenylalanyl­seryl­seryl­valyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­cysteinyl­leucyl­arginyl­arginyl­aspartyl­threonyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­valyl­seryl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­seryl­lysyl­threonyl­valyl­alanyl­valyl­histidyl­leucyl­threonyl­valyl­leucyl­aspartyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­asparaginyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­valyl­threonyl­prolyl­glutamyl­histidyl­methionyl­threonyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­glutaminyl­prolyl­prolyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­valyl­isoleucyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­glutaminyl­aspartyl­threonyl­arginyl­lysyl­aspartyl­threonyl­tryptophyl­glycyl­valyl­valyl­seryl­seryl­glycyl­seryl­seryl­lysyl­threonyl­lysyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­prolyl­histidyl­leucyl­glutaminyl­lysyl­glycyl­cysteinyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­isoleucyl­glycyl­valyl­glycyl­prolyl­prolyl­leucyl­aspartyl­seryl­threonyl­prolyl­threonyl­valyl­alanyl­lysyl­histidyl­lysyl­phenylalanyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­valyl­valyl­threonyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­threonyl­valyl­seryl­tryptophyl­threonyl­leucyl­prolyl­lysyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­tyrosyl­methionyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­valyl­threonyl­glycyl­lysyl­tryptophyl­valyl­arginyl­valyl­asparaginyl­lysyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­leucyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­tyrosyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­threonyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­alanyl­glycyl­leucyl­seryl­lysyl­prolyl­seryl­prolyl­seryl­seryl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­cysteinyl­arginyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­asparaginyl­prolyl­lysyl­leucyl­lysyl­aspartyl­lysyl­seryl­arginyl­glutamyl­threonyl­alanyl­aspartyl­leucyl­valyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­prolyl­leucyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­cysteinyl­glutaminyl­lysyl­prolyl­glycyl­threonyl­alanyl­glutaminyl­tryptophyl­asparaginyl­arginyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­arginyl­glutaminyl­cysteinyl­alanyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­prolyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­alanyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­glycyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­prolyl­arginyl­glutamyl­leucyl­alanyl­glutamyl­seryl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­leucyl­histidyl­prolyl­prolyl­glutamyl­valyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­valyl­threonyl­cysteinyl­arginyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­threonyl­valyl­arginyl­valyl­glycyl­glutaminyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­alanyl­arginyl­valyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­glutamyl­prolyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­glutamyl­glycyl­lysyl­valyl­leucyl­valyl­arginyl­glutamyl­lysyl­arginyl­valyl­aspartyl­leucyl­isoleucyl­glutaminyl­aspartyl­leucyl­prolyl­arginyl­valyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­alanyl­valyl­arginyl­alanyl­aspartyl­histidyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­seryl­alanyl­lysyl­asparaginyl­seryl­seryl­glycyl­histidyl­alanyl­glutaminyl­glycyl­seryl­alanyl­isoleucyl­valyl­asparaginyl­valyl­leucyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­cysteinyl­glutaminyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­valyl­threonyl­asparaginyl­valyl­threonyl­lysyl­glutamyl­asparaginyl­cysteinyl­threonyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­glutamyl­asparaginyl­prolyl­leucyl­aspartyl­asparaginyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­phenylalanyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­lysyl­prolyl­asparaginyl­glutaminyl­lysyl­glycyl­tryptophyl­seryl­isoleucyl­valyl­alanyl­seryl­aspartyl­valyl­threonyl­lysyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­leucyl­leucyl­alanyl­asparaginyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­cysteinyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­valyl­glycyl­valyl­glycyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­lysyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­leucyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­prolyl­isoleucyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­histidyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­lysyl­glycyl­lysyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­tyrosyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­arginyl­arginyl­prolyl­aspartyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­asparaginyl­leucyl­seryl­tyrosyl­histidyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­leucyl­lysyl­glycyl­seryl­aspartyl­aspartyl­tryptophyl­glutamyl­arginyl­valyl­histidyl­lysyl­glycyl­seryl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­threonyl­histidyl­tyrosyl­methionyl­valyl­aspartyl­arginyl­cysteinyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­isoleucyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­glutaminyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­glutamyl­glycyl­glycyl­glutamyl­seryl­aspartyl­tryptophyl­valyl­lysyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­valyl­valyl­valyl­lysyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­glutaminyl­lysyl­prolyl­valyl­leucyl­aspartyl­leucyl­lysyl­leucyl­seryl­glycyl­valyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­aspartyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­leucyl­glutamyl­alanyl­glycyl­valyl­arginyl­glycyl­lysyl­prolyl­phenylalanyl­prolyl­glutamyl­valyl­alanyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­aspartyl­lysyl­aspartyl­alanyl­threonyl­aspartyl­leucyl­threonyl­arginyl­seryl­prolyl­arginyl­valyl­lysyl­isoleucyl­aspartyl­threonyl­arginyl­alanyl­aspartyl­seryl­seryl­lysyl­phenylalanyl­seryl­leucyl­threonyl­lysyl­alanyl­lysyl­arginyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­valyl­valyl­threonyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­glycyl­seryl­phenylalanyl­valyl­alanyl­tyrosyl­alanyl­threonyl­valyl­asparaginyl­valyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­arginyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­valyl­seryl­seryl­aspartyl­arginyl­cysteinyl­threonyl­valyl­cysteinyl­tryptophyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­glutamyl­threonyl­lysyl­arginyl­methionyl­valyl­tryptophyl­seryl­threonyl­tyrosyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­leucyl­threonyl­prolyl­glycyl­threonyl­threonyl­valyl­threonyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­isoleucyl­glycyl­threonyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­glutamyl­seryl­lysyl­prolyl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­threonyl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­arginyl­prolyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­lysyl­valyl­seryl­lysyl­glutamyl­glutamyl­methionyl­threonyl­valyl­valyl­tryptophyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­glutamyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­lysyl­seryl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­phenylalanyl­leucyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutamyl­lysyl­histidyl­seryl­threonyl­arginyl­tryptophyl­valyl­prolyl­valyl­asparaginyl­lysyl­seryl­alanyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­arginyl­arginyl­methionyl­lysyl­valyl­glutaminyl­asparaginyl­leucyl­leucyl­prolyl­aspartyl­histidyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­seryl­leucyl­prolyl­seryl­arginyl­prolyl­valyl­valyl­alanyl­lysyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­valyl­aspartyl­threonyl­threonyl­lysyl­histidyl­seryl­isoleucyl­threonyl­leucyl­glycyl­tryptophyl­glycyl­lysyl­prolyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­methionyl­arginyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­alanyl­seryl­prolyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­tryptophyl­lysyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­alanyl­glutaminyl­leucyl­valyl­arginyl­lysyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­threonyl­seryl­leucyl­aspartyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­cysteinyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­glutaminyl­valyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­arginyl­prolyl­alanyl­glutamyl­leucyl­lysyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­aspartyl­alanyl­seryl­methionyl­arginyl­lysyl­leucyl­valyl­isoleucyl­valyl­arginyl­alanyl­glycyl­cysteinyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­alanyl­isoleucyl­valyl­arginyl­glycyl­arginyl­prolyl­alanyl­prolyl­lysyl­valyl­threonyl­tryptophyl­arginyl­lysyl­valyl­glycyl­isoleucyl­aspartyl­asparaginyl­valyl­valyl­arginyl­lysyl­glycyl­glutaminyl­valyl­aspartyl­leucyl­valyl­aspartyl­threonyl­methionyl­alanyl­phenylalanyl­leucyl­valyl­isoleucyl­prolyl­asparaginyl­seryl­threonyl­arginyl­aspartyl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­tyrosyl­seryl­leucyl­threonyl­leucyl­valyl­asparaginyl­prolyl­alanyl­glycyl­glutamyl­lysyl­alanyl­valyl­phenylalanyl­valyl­asparaginyl­valyl­arginyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­seryl­aspartyl­leucyl­lysyl­valyl­seryl­aspartyl­valyl­threonyl­lysyl­threonyl­seryl­cysteinyl­histidyl­valyl­seryl­tryptophyl­alanyl­prolyl­prolyl­glutamyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutaminyl­valyl­threonyl­histidyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­alanyl­aspartyl­arginyl­lysyl­threonyl­tryptophyl­seryl­threonyl­valyl­threonyl­prolyl­glutamyl­valyl­lysyl­lysyl­threonyl­seryl­phenylalanyl­histidyl­valyl­threonyl­asparaginyl­leucyl­valyl­prolyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­threonyl­alanyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­prolyl­glycyl­valyl­prolyl­threonyl­aspartyl­valyl­prolyl­lysyl­prolyl­valyl­leucyl­alanyl­seryl­aspartyl­prolyl­leucyl­seryl­glutamyl­prolyl­aspartyl­prolyl­prolyl­arginyl­lysyl­leucyl­glutamyl­valyl­threonyl­glutamyl­methionyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­seryl­alanyl­threonyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­leucyl­prolyl­prolyl­leucyl­arginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­threonyl­seryl­tyrosyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutaminyl­prolyl­alanyl­aspartyl­arginyl­tryptophyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­valyl­valyl­lysyl­aspartyl­leucyl­seryl­leucyl­valyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­lysyl­glutamyl­glycyl­lysyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­valyl­glycyl­valyl­seryl­leucyl­prolyl­arginyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­glycyl­valyl­tyrosyl­glutamyl­alanyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­leucyl­leucyl­prolyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­leucyl­methionyl­prolyl­glutamyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­glycyl­lysyl­lysyl­leucyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­histidyl­valyl­tyrosyl­glycyl­lysyl­prolyl­histidyl­prolyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­glycyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­valyl­valyl­threonyl­seryl­seryl­histidyl­leucyl­alanyl­valyl­histidyl­lysyl­alanyl­aspartyl­seryl­seryl­seryl­isoleucyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­valyl­threonyl­arginyl­lysyl­aspartyl­seryl­glycyl­tyrosyl­tyrosyl­seryl­leucyl­threonyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­seryl­glycyl­threonyl­aspartyl­threonyl­glutaminyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­valyl­valyl­valyl­methionyl­aspartyl­alanyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutaminyl­prolyl­prolyl­phenylalanyl­aspartyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­aspartyl­alanyl­aspartyl­alanyl­cysteinyl­seryl­leucyl­seryl­tryptophyl­histidyl­isoleucyl­prolyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­aspartyl­valyl­seryl­arginyl­glycyl­aspartyl­tryptophyl­valyl­threonyl­alanyl­leucyl­alanyl­seryl­valyl­threonyl­lysyl­threonyl­seryl­cysteinyl­arginyl­valyl­glycyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­prolyl­leucyl­threonyl­seryl­prolyl­lysyl­methionyl­valyl­alanyl­glutaminyl­phenylalanyl­prolyl­phenylalanyl­glycyl­valyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­arginyl­valyl­threonyl­lysyl­valyl­asparaginyl­lysyl­aspartyl­cysteinyl­isoleucyl­phenylalanyl­valyl­alanyl­tryptophyl­aspartyl­arginyl­prolyl­aspartyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­lysyl­glutamyl­arginyl­asparaginyl­seryl­leucyl­leucyl­tryptophyl­valyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­aspartyl­threonyl­leucyl­valyl­arginyl­seryl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­prolyl­cysteinyl­alanyl­glycyl­leucyl­valyl­glutamyl­glycyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­tyrosyl­alanyl­leucyl­asparaginyl­lysyl­alanyl­glycyl­seryl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­lysyl­prolyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­threonyl­alanyl­arginyl­methionyl­prolyl­valyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­threonyl­lysyl­seryl­threonyl­valyl­seryl­leucyl­isoleucyl­tryptophyl­alanyl­arginyl­prolyl­lysyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­alanyl­cysteinyl­lysyl­leucyl­prolyl­glycyl­aspartyl­lysyl­tryptophyl­valyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­prolyl­histidyl­glutaminyl­isoleucyl­prolyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­alanyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­alanyl­glutaminyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­alanyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­threonyl­alanyl­valyl­asparaginyl­isoleucyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­prolyl­valyl­threonyl­isoleucyl­leucyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­prolyl­prolyl­arginyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­seryl­valyl­alanyl­methionyl­lysyl­seryl­leucyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­threonyl­asparaginyl­valyl­cysteinyl­leucyl­aspartyl­alanyl­threonyl­valyl­phenylalanyl­glycyl­lysyl­prolyl­methionyl­prolyl­threonyl­valyl­seryl­tryptophyl­lysyl­lysyl­aspartyl­glycyl­threonyl­leucyl­leucyl­lysyl­prolyl­alanyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­lysyl­methionyl­alanyl­methionyl­glutaminyl­arginyl­asparaginyl­leucyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­glutamyl­leucyl­phenylalanyl­seryl­valyl­asparaginyl­arginyl­lysyl­aspartyl­seryl­glycyl­aspartyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­seryl­glycyl­seryl­lysyl­seryl­alanyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­alanyl­seryl­valyl­lysyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­methionyl­tyrosyl­seryl­aspartyl­arginyl­alanyl­methionyl­leucyl­seryl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­prolyl­asparaginyl­tryptophyl­alanyl­glutaminyl­valyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­seryl­cysteinyl­seryl­valyl­glutamyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­histidyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­cysteinyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­aspartyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­threonyl­glutamyl­prolyl­alanyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­prolyl­tyrosyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­arginyl­cysteinyl­aspartyl­prolyl­prolyl­valyl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­aspartyl­histidyl­methionyl­threonyl­valyl­seryl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­alanyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­leucyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­glutaminyl­alanyl­valyl­asparaginyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­valyl­asparaginyl­arginyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­threonyl­leucyl­lysyl­alanyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­alanyl­glycyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­aspartyl­alanyl­seryl­lysyl­alanyl­alanyl­tyrosyl­alanyl­arginyl­aspartyl­prolyl­glutaminyl­tyrosyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­alanyl­phenylalanyl­prolyl­lysyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­threonyl­threonyl­arginyl­seryl­seryl­valyl­seryl­leucyl­seryl­tryptophyl­glycyl­lysyl­prolyl­alanyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­leucyl­valyl­glutamyl­valyl­lysyl­arginyl­alanyl­aspartyl­seryl­aspartyl­asparaginyl­tryptophyl­valyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­leucyl­prolyl­glutaminyl­asparaginyl­leucyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­arginyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­methionyl­glutamyl­aspartyl­threonyl­glutaminyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­tyrosyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­seryl­aspartyl­prolyl­seryl­aspartyl­valyl­prolyl­aspartyl­lysyl­histidyl­tyrosyl­prolyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­alanyl­aspartyl­leucyl­arginyl­lysyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­leucyl­arginyl­alanyl­glycyl­valyl­threonyl­methionyl­arginyl­leucyl­tyrosyl­valyl­prolyl­valyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­prolyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­seryl­lysyl­prolyl­asparaginyl­valyl­asparaginyl­leucyl­arginyl­aspartyl­arginyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­seryl­threonyl­aspartyl­phenylalanyl­aspartyl­threonyl­phenylalanyl­leucyl­arginyl­cysteinyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­cysteinyl­glycyl­lysyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­valyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­valyl­asparaginyl­valyl­threonyl­valyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­lysyl­aspartyl­seryl­alanyl­tyrosyl­valyl­threonyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutaminyl­lysyl­arginyl­aspartyl­alanyl­glutamyl­arginyl­lysyl­seryl­tryptophyl­seryl­threonyl­valyl­threonyl­threonyl­glutamyl­cysteinyl­seryl­lysyl­threonyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­asparaginyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­lysyl­seryl­tyrosyl­phenylalanyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­aspartyl­prolyl­glycyl­glutamyl­threonyl­arginyl­aspartyl­alanyl­valyl­lysyl­alanyl­seryl­glutaminyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­valyl­aspartyl­leucyl­lysyl­valyl­arginyl­seryl­valyl­seryl­lysyl­seryl­seryl­cysteinyl­seryl­isoleucyl­glycyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­prolyl­histidyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­aspartyl­phenylalanyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­tryptophyl­glutaminyl­arginyl­valyl­methionyl­lysyl­seryl­leucyl­seryl­leucyl­glutaminyl­tyrosyl­seryl­alanyl­lysyl­aspartyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­lysyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­asparaginyl­glycyl­glutamyl­glycyl­threonyl­prolyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­valyl­valyl­alanyl­arginyl­aspartyl­aspartyl­valyl­valyl­alanyl­prolyl­aspartyl­leucyl­aspartyl­leucyl­lysyl­glycyl­leucyl­prolyl­aspartyl­leucyl­cysteinyl­tyrosyl­leucyl­alanyl­lysyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­lysyl­prolyl­alanyl­prolyl­seryl­valyl­seryl­tryptophyl­lysyl­lysyl­glycyl­glutamyl­aspartyl­prolyl­leucyl­alanyl­threonyl­aspartyl­threonyl­arginyl­valyl­seryl­valyl­glutamyl­seryl­seryl­alanyl­valyl­asparaginyl­threonyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­cysteinyl­glutaminyl­lysyl­seryl­aspartyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­threonyl­lysyl­glutamyl­glycyl­threonyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­lysyl­valyl­valyl­glycyl­lysyl­prolyl­glycyl­isoleucyl­prolyl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­phenylalanyl­aspartyl­glutamyl­valyl­threonyl­alanyl­glutamyl­alanyl­methionyl­threonyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­seryl­valyl­asparaginyl­asparaginyl­lysyl­tryptophyl­valyl­threonyl­cysteinyl­alanyl­seryl­alanyl­valyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­threonyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­threonyl­arginyl­leucyl­histidyl­glutamyl­glycyl­methionyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­glycyl­leucyl­lysyl­seryl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­valyl­alanyl­arginyl­histidyl­prolyl­phenylalanyl­aspartyl­valyl­prolyl­aspartyl­alanyl­prolyl­prolyl­prolyl­prolyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­valyl­arginyl­histidyl­aspartyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­threonyl­tryptophyl­threonyl­aspartyl­prolyl­lysyl­lysyl­threonyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­leucyl­glutamyl­phenylalanyl­lysyl­glutamyl­arginyl­asparaginyl­seryl­leucyl­leucyl­tryptophyl­lysyl­arginyl­alanyl­asparaginyl­lysyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­methionyl­arginyl­aspartyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­methionyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­leucyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­leucyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­valyl­valyl­alanyl­leucyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­glutamyl­valyl­isoleucyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­tryptophyl­threonyl­glutamyl­prolyl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­histidyl­lysyl­leucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­leucyl­prolyl­seryl­lysyl­seryl­tryptophyl­methionyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­histidyl­valyl­asparaginyl­valyl­prolyl­glutamyl­cysteinyl­alanyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­threonyl­aspartyl­leucyl­valyl­glutamyl­glycyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­arginyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­glycyl­alanyl­isoleucyl­seryl­alanyl­prolyl­seryl­glutamyl­seryl­threonyl­glutamyl­threonyl­isoleucyl­isoleucyl­cysteinyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­alanyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­valyl­leucyl­aspartyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­glycyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­glycyl­aspartyl­threonyl­isoleucyl­valyl­leucyl­asparaginyl­alanyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­leucyl­glycyl­lysyl­prolyl­leucyl­prolyl­lysyl­seryl­seryl­tryptophyl­seryl­lysyl­alanyl­glycyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­arginyl­prolyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­seryl­threonyl­prolyl­threonyl­seryl­seryl­methionyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­tyrosyl­alanyl­threonyl­arginyl­lysyl­aspartyl­alanyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­prolyl­phenylalanyl­glycyl­threonyl­lysyl­valyl­glutamyl­histidyl­valyl­lysyl­valyl­threonyl­valyl­leucyl­aspartyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­lysyl­alanyl­threonyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­threonyl­prolyl­prolyl­leucyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­lysyl­seryl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­leucyl­leucyl­tryptophyl­threonyl­valyl­valyl­seryl­glutamyl­aspartyl­isoleucyl­glutaminyl­seryl­cysteinyl­arginyl­histidyl­valyl­alanyl­threonyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­glutaminyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­valyl­asparaginyl­histidyl­tyrosyl­glycyl­lysyl­glycyl­glutamyl­prolyl­valyl­glutaminyl­seryl­glutamyl­prolyl­valyl­lysyl­methionyl­valyl­aspartyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutamyl­valyl­seryl­asparaginyl­valyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­threonyl­valyl­seryl­tryptophyl­lysyl­arginyl­prolyl­valyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­lysyl­lysyl­seryl­leucyl­arginyl­tryptophyl­valyl­arginyl­alanyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­prolyl­valyl­seryl­aspartyl­leucyl­arginyl­cysteinyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­seryl­threonyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­glutamyl­alanyl­seryl­aspartyl­seryl­valyl­leucyl­methionyl­lysyl­aspartyl­alanyl­alanyl­tyrosyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­asparaginyl­prolyl­histidyl­valyl­threonyl­aspartyl­threonyl­threonyl­lysyl­lysyl­seryl­alanyl­seryl­leucyl­alanyl­tryptophyl­glycyl­lysyl­prolyl­histidyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­histidyl­glutaminyl­lysyl­valyl­glycyl­aspartyl­glutamyl­alanyl­tryptophyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­threonyl­threonyl­glycyl­threonyl­alanyl­leucyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­glutaminyl­phenylalanyl­valyl­valyl­prolyl­aspartyl­leucyl­glutaminyl­threonyl­lysyl­glutamyl­lysyl­tyrosyl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­seryl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­valyl­isoleucyl­prolyl­aspartyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­methionyl­alanyl­prolyl­aspartyl­phenylalanyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­alanyl­glutamyl­leucyl­arginyl­arginyl­threonyl­leucyl­valyl­valyl­arginyl­alanyl­glycyl­leucyl­seryl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­phenylalanyl­valyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­alanyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­isoleucyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­arginyl­alanyl­asparaginyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­glutamyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­leucyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­cysteinyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­aspartyl­threonyl­glycyl­lysyl­phenylalanyl­valyl­methionyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­prolyl­alanyl­glycyl­lysyl­lysyl­seryl­glycyl­phenylalanyl­valyl­asparaginyl­valyl­arginyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­leucyl­asparaginyl­leucyl­arginyl­prolyl­threonyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­histidyl­tryptophyl­aspartyl­leucyl­prolyl­leucyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­alanyl­threonyl­arginyl­lysyl­seryl­tyrosyl­seryl­threonyl­alanyl­threonyl­threonyl­lysyl­cysteinyl­histidyl­lysyl­cysteinyl­threonyl­tyrosyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­seryl­glutamyl­glycyl­cysteinyl­glutamyl­tyrosyl­phenylalanyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­methionyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­threonyl­glutamyl­threonyl­threonyl­glutamyl­prolyl­valyl­lysyl­alanyl­seryl­glutamyl­alanyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­aspartyl­seryl­leucyl­asparaginyl­isoleucyl­methionyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­seryl­threonyl­valyl­seryl­leucyl­alanyl­tryptophyl­prolyl­lysyl­prolyl­lysyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­glutaminyl­arginyl­lysyl­glycyl­seryl­aspartyl­glutaminyl­tryptophyl­threonyl­histidyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­valyl­lysyl­glycyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­valyl­valyl­arginyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­glutaminyl­valyl­methionyl­alanyl­valyl­asparaginyl­seryl­alanyl­glycyl­arginyl­seryl­alanyl­prolyl­arginyl­glutamyl­seryl­arginyl­prolyl­valyl­isoleucyl­valyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­threonyl­methionyl­leucyl­prolyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­leucyl­arginyl­glycyl­isoleucyl­tyrosyl­glutaminyl­lysyl­leucyl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­alanyl­glycyl­aspartyl­asparaginyl­isoleucyl­lysyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­valyl­leucyl­glycyl­arginyl­prolyl­lysyl­prolyl­threonyl­valyl­threonyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­glycyl­aspartyl­glutaminyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­glutaminyl­threonyl­glutaminyl­arginyl­valyl­asparaginyl­phenylalanyl­glutamyl­threonyl­threonyl­alanyl­threonyl­seryl­threonyl­isoleucyl­leucyl­asparaginyl­isoleucyl­asparaginyl­glutamyl­cysteinyl­valyl­arginyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­prolyl­tyrosyl­prolyl­leucyl­threonyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­glycyl­glutamyl­valyl­glycyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­glutaminyl­valyl­histidyl­aspartyl­isoleucyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­phenylalanyl­aspartyl­glutamyl­valyl­seryl­seryl­aspartyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­phenylalanyl­seryl­tryptophyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glutamyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­valyl­prolyl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­methionyl­arginyl­glutaminyl­threonyl­aspartyl­seryl­threonyl­threonyl­tryptophyl­valyl­glutamyl­leucyl­alanyl­threonyl­threonyl­valyl­isoleucyl­arginyl­threonyl­threonyl­tyrosyl­lysyl­alanyl­threonyl­arginyl­leucyl­threonyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­prolyl­glycyl­isoleucyl­threonyl­seryl­alanyl­cysteinyl­isoleucyl­valyl­alanyl­asparaginyl­tyrosyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutaminyl­valyl­threonyl­alanyl­valyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­methionyl­threonyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­histidyl­glutamyl­prolyl­leucyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­valyl­glutamyl­arginyl­lysyl­glutamyl­arginyl­asparaginyl­glycyl­isoleucyl­leucyl­tryptophyl­glutaminyl­threonyl­valyl­seryl­lysyl­alanyl­leucyl­valyl­prolyl­glycyl­asparaginyl­isoleucyl­phenylalanyl­lysyl­seryl­seryl­glycyl­leucyl­threonyl­aspartyl­glycyl­isoleucyl­alanyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­isoleucyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­methionyl­alanyl­glycyl­lysyl­seryl­lysyl­prolyl­seryl­lysyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­methionyl­leucyl­alanyl­leucyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­valyl­prolyl­leucyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­arginyl­histidyl­threonyl­valyl­threonyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­alanyl­lysyl­prolyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­glycyl­glycyl­phenylalanyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­seryl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­leucyl­prolyl­asparaginyl­glycyl­arginyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­phenylalanyl­seryl­asparaginyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­seryl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­aspartyl­alanyl­alanyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­alanyl­isoleucyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­alanyl­isoleucyl­threonyl­cysteinyl­arginyl­aspartyl­aspartyl­valyl­glutamyl­alanyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­valyl­aspartyl­valyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­threonyl­valyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­alanyl­glycyl­glutamyl­alanyl­phenylalanyl­arginyl­leucyl­glutamyl­alanyl­aspartyl­valyl­seryl­glycyl­arginyl­prolyl­prolyl­prolyl­threonyl­methionyl­glutamyl­tryptophyl­seryl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­glycyl­threonyl­alanyl­lysyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­phenylalanyl­seryl­threonyl­asparaginyl­leucyl­valyl­asparaginyl­lysyl­aspartyl­seryl­threonyl­arginyl­arginyl­aspartyl­seryl­glycyl­alanyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­threonyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­prolyl­glycyl­glycyl­phenylalanyl­alanyl­lysyl­histidyl­isoleucyl­phenylalanyl­asparaginyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutamyl­glycyl­prolyl­leucyl­alanyl­valyl­threonyl­glutamyl­valyl­threonyl­seryl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­valyl­leucyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­prolyl­prolyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­aspartyl­histidyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutaminyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­threonyl­asparaginyl­valyl­alanyl­seryl­glutamyl­valyl­glutaminyl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­lysyl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­leucyl­lysyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­methionyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­seryl­glutamyl­prolyl­valyl­leucyl­alanyl­valyl­asparaginyl­prolyl­tyrosyl­glycyl­prolyl­prolyl­aspartyl­prolyl­prolyl­lysyl­asparaginyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­methionyl­valyl­valyl­cysteinyl­tryptophyl­glycyl­histidyl­prolyl­aspartyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­aspartyl­lysyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­arginyl­tryptophyl­isoleucyl­lysyl­cysteinyl­asparaginyl­lysyl­lysyl­threonyl­leucyl­threonyl­aspartyl­leucyl­arginyl­tyrosyl­lysyl­valyl­seryl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­histidyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­methionyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­seryl­alanyl­prolyl­seryl­prolyl­threonyl­seryl­prolyl­phenylalanyl­tyrosyl­lysyl­alanyl­cysteinyl­aspartyl­threonyl­valyl­phenylalanyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­asparaginyl­prolyl­arginyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­seryl­arginyl­seryl­seryl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­alanyl­tryptophyl­asparaginyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­methionyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­leucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­tryptophyl­glutaminyl­isoleucyl­valyl­threonyl­prolyl­prolyl­alanyl­glycyl­leucyl­lysyl­alanyl­threonyl­seryl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­tyrosyl­alanyl­methionyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­glycyl­leucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­leucyl­valyl­prolyl­glycyl­threonyl­prolyl­lysyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­arginyl­methionyl­leucyl­prolyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­alanyl­aspartyl­leucyl­arginyl­lysyl­valyl­valyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­alanyl­cysteinyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­alanyl­prolyl­glutamyl­valyl­lysyl­tryptophyl­alanyl­arginyl­aspartyl­histidyl­glycyl­glutamyl­seryl­leucyl­aspartyl­lysyl­alanyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­seryl­threonyl­seryl­seryl­tyrosyl­threonyl­leucyl­leucyl­isoleucyl­valyl­glycyl­asparaginyl­valyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­seryl­glycyl­seryl­lysyl­seryl­alanyl­phenylalanyl­valyl­asparaginyl­valyl­arginyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutaminyl­aspartyl­leucyl­lysyl­valyl­lysyl­glutamyl­valyl­threonyl­lysyl­threonyl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­aspartyl­prolyl­prolyl­leucyl­leucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­seryl­threonyl­arginyl­lysyl­alanyl­tyrosyl­seryl­threonyl­valyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­cysteinyl­histidyl­lysyl­threonyl­seryl­tryptophyl­lysyl­valyl­aspartyl­glutaminyl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­cysteinyl­seryl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­leucyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­prolyl­alanyl­glutamyl­threonyl­alanyl­glutamyl­seryl­valyl­lysyl­alanyl­seryl­glutamyl­arginyl­prolyl­leucyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­methionyl­aspartyl­valyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­seryl­tryptophyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutamyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­methionyl­glutaminyl­threonyl­lysyl­glycyl­seryl­aspartyl­lysyl­tryptophyl­alanyl­threonyl­cysteinyl­alanyl­threonyl­valyl­lysyl­valyl­threonyl­glutamyl­alanyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­glutamyl­lysyl­glycyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­prolyl­arginyl­glutaminyl­leucyl­seryl­valyl­prolyl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­aspartyl­leucyl­valyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­alanyl­phenylalanyl­lysyl­leucyl­leucyl­phenylalanyl­asparaginyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­leucyl­alanyl­glycyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­lysyl­valyl­aspartyl­valyl­prolyl­phenylalanyl­isoleucyl­glycyl­arginyl­prolyl­threonyl­prolyl­alanyl­valyl­threonyl­tryptophyl­histidyl­lysyl­aspartyl­asparaginyl­valyl­prolyl­leucyl­lysyl­glutaminyl­threonyl­threonyl­arginyl­valyl­asparaginyl­alanyl­glutamyl­seryl­threonyl­glutamyl­asparaginyl­asparaginyl­seryl­leucyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­alanyl­cysteinyl­arginyl­glutamyl­aspartyl­valyl­glycyl­histidyl­tyrosyl­valyl­valyl­lysyl­leucyl­threonyl­asparaginyl­seryl­alanyl­glycyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­leucyl­asparaginyl­valyl­isoleucyl­valyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­glycyl­prolyl­valyl­lysyl­methionyl­aspartyl­glutamyl­valyl­threonyl­alanyl­aspartyl­seryl­isoleucyl­threonyl­leucyl­seryl­tryptophyl­glycyl­prolyl­prolyl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­seryl­isoleucyl­asparaginyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­threonyl­seryl­threonyl­threonyl­threonyl­tryptophyl­glutaminyl­isoleucyl­valyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­alanyl­arginyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­cysteinyl­arginyl­leucyl­lysyl­threonyl­glycyl­cysteinyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­alanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­lysyl­seryl­threonyl­tyrosyl­leucyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­prolyl­threonyl­valyl­alanyl­glutaminyl­tyrosyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­threonyl­prolyl­valyl­valyl­threonyl­leucyl­seryl­seryl­arginyl­aspartyl­seryl­methionyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­tryptophyl­asparaginyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­valyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­leucyl­glutamyl­arginyl­lysyl­glutamyl­arginyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­leucyl­tryptophyl­valyl­lysyl­leucyl­asparaginyl­lysyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­glutaminyl­threonyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­threonyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­lysyl­valyl­seryl­glutamyl­cysteinyl­tyrosyl­valyl­alanyl­arginyl­aspartyl­prolyl­cysteinyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­arginyl­prolyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­prolyl­threonyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutamyl­leucyl­prolyl­glutamyl­glycyl­arginyl­tryptophyl­methionyl­lysyl­alanyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­asparaginyl­isoleucyl­isoleucyl­aspartyl­threonyl­histidyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­valyl­glutamyl­aspartyl­histidyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­phenylalanyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­glutamyl­seryl­threonyl­glycyl­alanyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­arginyl­aspartyl­glutamyl­valyl­aspartyl­prolyl­prolyl­arginyl­isoleucyl­seryl­methionyl­aspartyl­prolyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­threonyl­isoleucyl­valyl­valyl­histidyl­alanyl­glycyl­glutamyl­seryl­phenylalanyl­lysyl­valyl­aspartyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­tyrosyl­glycyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­glutaminyl­tryptophyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­aspartyl­glutaminyl­glutamyl­leucyl­seryl­asparaginyl­threonyl­alanyl­arginyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­seryl­threonyl­aspartyl­phenylalanyl­alanyl­threonyl­seryl­leucyl­seryl­valyl­lysyl­aspartyl­alanyl­valyl­arginyl­valyl­aspartyl­seryl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­glutamyl­arginyl­seryl­valyl­threonyl­valyl­asparaginyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutamyl­glycyl­prolyl­valyl­valyl­isoleucyl­seryl­glycyl­valyl­threonyl­alanyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­isoleucyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­leucyl­valyl­tryptophyl­threonyl­valyl­valyl­aspartyl­alanyl­asparaginyl­valyl­glutaminyl­threonyl­leucyl­seryl­cysteinyl­lysyl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­methionyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­seryl­glutamyl­prolyl­valyl­valyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­valyl­prolyl­aspartyl­alanyl­prolyl­lysyl­alanyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­threonyl­valyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­methionyl­isoleucyl­valyl­valyl­tryptophyl­glutamyl­arginyl­prolyl­alanyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­valyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­arginyl­tryptophyl­threonyl­arginyl­cysteinyl­histidyl­lysyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­leucyl­arginyl­leucyl­arginyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­histidyl­aspartyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­leucyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­alanyl­tyrosyl­glutaminyl­lysyl­alanyl­cysteinyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­tyrosyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­asparaginyl­asparaginyl­prolyl­lysyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­arginyl­seryl­seryl­valyl­phenylalanyl­leucyl­seryl­tryptophyl­seryl­lysyl­prolyl­isoleucyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­aspartyl­valyl­seryl­valyl­glycyl­glutamyl­tryptophyl­threonyl­methionyl­cysteinyl­threonyl­prolyl­prolyl­threonyl­glycyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­threonyl­asparaginyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­glutamyl­lysyl­leucyl­leucyl­glutamyl­lysyl­histidyl­glutamyl­tyrosyl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­cysteinyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­lysyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­histidyl­alanyl­aspartyl­valyl­prolyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­leucyl­glutamyl­alanyl­prolyl­aspartyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­leucyl­arginyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­asparaginyl­isoleucyl­arginyl­alanyl­glycyl­glycyl­seryl­leucyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­threonyl­prolyl­glutamyl­valyl­lysyl­tryptophyl­glycyl­lysyl­valyl­aspartyl­glycyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­alanyl­alanyl­isoleucyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­threonyl­seryl­seryl­phenylalanyl­threonyl­seryl­leucyl­valyl­leucyl­aspartyl­asparaginyl­valyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­threonyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­seryl­glycyl­threonyl­lysyl­seryl­alanyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­valyl­arginyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­valyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­valyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­valyl­seryl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­leucyl­leucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­alanyl­threonyl­arginyl­lysyl­seryl­tyrosyl­alanyl­alanyl­valyl­valyl­threonyl­asparaginyl­cysteinyl­histidyl­lysyl­asparaginyl­seryl­tryptophyl­lysyl­isoleucyl­aspartyl­glutaminyl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­cysteinyl­seryl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­threonyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­prolyl­alanyl­glutaminyl­threonyl­alanyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­valyl­alanyl­glutamyl­valyl­prolyl­glutaminyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­valyl­aspartyl­aspartyl­valyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­seryl­tryptophyl­threonyl­lysyl­prolyl­glutamyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­glutaminyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­methionyl­glutaminyl­alanyl­lysyl­histidyl­seryl­glutamyl­lysyl­tryptophyl­seryl­glutamyl­cysteinyl­alanyl­arginyl­valyl­lysyl­seryl­leucyl­glutaminyl­alanyl­valyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­leucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­valyl­alanyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­lysyl­glycyl­arginyl­seryl­aspartyl­prolyl­arginyl­seryl­leucyl­alanyl­valyl­prolyl­isoleucyl­valyl­alanyl­lysyl­aspartyl­leucyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­aspartyl­valyl­lysyl­prolyl­alanyl­phenylalanyl­seryl­seryl­tyrosyl­seryl­valyl­glutaminyl­valyl­glycyl­glutaminyl­aspartyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­prolyl­isoleucyl­seryl­glycyl­arginyl­prolyl­lysyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­aspartyl­glycyl­leucyl­prolyl­leucyl­lysyl­glutaminyl­threonyl­threonyl­arginyl­isoleucyl­asparaginyl­valyl­threonyl­aspartyl­seryl­leucyl­aspartyl­leucyl­threonyl­threonyl­leucyl­seryl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­threonyl­histidyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­threonyl­valyl­alanyl­asparaginyl­valyl­valyl­glycyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­alanyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­threonyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­aspartyl­prolyl­prolyl­lysyl­glycyl­prolyl­valyl­lysyl­phenylalanyl­aspartyl­aspartyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­seryl­isoleucyl­threonyl­leucyl­seryl­tryptophyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­leucyl­tyrosyl­threonyl­glycyl­glycyl­cysteinyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutaminyl­lysyl­arginyl­aspartyl­threonyl­threonyl­threonyl­threonyl­valyl­tryptophyl­aspartyl­valyl­valyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­alanyl­arginyl­threonyl­threonyl­leucyl­lysyl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­lysyl­threonyl­glycyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­phenylalanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­glutaminyl­seryl­phenylalanyl­alanyl­leucyl­glutamyl­seryl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­valyl­alanyl­glutaminyl­tyrosyl­prolyl­tyrosyl­lysyl­glutamyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­threonyl­prolyl­phenylalanyl­alanyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­seryl­lysyl­aspartyl­seryl­methionyl­valyl­isoleucyl­glutaminyl­tryptophyl­histidyl­glutamyl­prolyl­valyl­asparaginyl­asparaginyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­valyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­leucyl­glutamyl­arginyl­lysyl­glutamyl­arginyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­leucyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­valyl­asparaginyl­lysyl­threonyl­isoleucyl­isoleucyl­histidyl­aspartyl­threonyl­glutaminyl­phenylalanyl­lysyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­tyrosyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­glycyl­valyl­glycyl­lysyl­alanyl­seryl­lysyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­cysteinyl­tyrosyl­valyl­alanyl­arginyl­aspartyl­prolyl­cysteinyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­threonyl­prolyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­methionyl­valyl­lysyl­arginyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­prolyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­methionyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­leucyl­prolyl­aspartyl­glycyl­arginyl­tryptophyl­methionyl­lysyl­alanyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­asparaginyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­threonyl­glutaminyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­seryl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­alanyl­isoleucyl­seryl­lysyl­prolyl­seryl­aspartyl­seryl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­valyl­glutamyl­leucyl­prolyl­arginyl­isoleucyl­seryl­methionyl­aspartyl­prolyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­aspartyl­threonyl­isoleucyl­valyl­valyl­asparaginyl­alanyl­glycyl­glutamyl­threonyl­phenylalanyl­arginyl­leucyl­glutamyl­alanyl­aspartyl­valyl­histidyl­glycyl­lysyl­prolyl­leucyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­tryptophyl­leucyl­arginyl­glycyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­seryl­alanyl­arginyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­threonyl­aspartyl­phenylalanyl­lysyl­alanyl­leucyl­leucyl­isoleucyl­valyl­lysyl­aspartyl­alanyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­arginyl­alanyl­seryl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­seryl­lysyl­seryl­phenylalanyl­prolyl­valyl­asparaginyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutamyl­glycyl­prolyl­valyl­glutaminyl­valyl­threonyl­glycyl­valyl­threonyl­seryl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­seryl­leucyl­threonyl­tryptophyl­seryl­prolyl­prolyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­seryl­histidyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­threonyl­valyl­valyl­alanyl­seryl­glutamyl­valyl­valyl­threonyl­asparaginyl­seryl­leucyl­lysyl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­leucyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­methionyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­seryl­alanyl­prolyl­valyl­leucyl­methionyl­lysyl­asparaginyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­leucyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­lysyl­seryl­leucyl­glutamyl­valyl­threonyl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­aspartyl­seryl­methionyl­threonyl­valyl­cysteinyl­tryptophyl­asparaginyl­arginyl­prolyl­aspartyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­arginyl­seryl­glycyl­isoleucyl­arginyl­tryptophyl­isoleucyl­lysyl­cysteinyl­asparaginyl­lysyl­arginyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­leucyl­arginyl­leucyl­arginyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­aspartyl­histidyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­seryl­prolyl­alanyl­threonyl­valyl­tyrosyl­tyrosyl­lysyl­alanyl­cysteinyl­aspartyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­asparaginyl­alanyl­histidyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­threonyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­threonyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­glycyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­aspartyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­tryptophyl­glutaminyl­isoleucyl­valyl­threonyl­prolyl­glutaminyl­threonyl­glycyl­leucyl­arginyl­valyl­threonyl­arginyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­lysyl­leucyl­threonyl­glutamyl­histidyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­valyl­cysteinyl­alanyl­leucyl­asparaginyl­lysyl­valyl­glycyl­leucyl­glycyl­glutamyl­alanyl­threonyl­seryl­valyl­prolyl­glycyl­threonyl­valyl­lysyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­lysyl­leucyl­glutamyl­alanyl­prolyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­leucyl­aspartyl­seryl­glutamyl­leucyl­arginyl­lysyl­glycyl­isoleucyl­valyl­valyl­arginyl­alanyl­glycyl­glycyl­seryl­alanyl­arginyl­isoleucyl­histidyl­isoleucyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­threonyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­seryl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­aspartyl­lysyl­valyl­glutaminyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­glycyl­valyl­asparaginyl­tyrosyl­threonyl­glutaminyl­leucyl­seryl­isoleucyl­aspartyl­asparaginyl­cysteinyl­aspartyl­arginyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­seryl­glycyl­seryl­lysyl­seryl­alanyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutaminyl­asparaginyl­leucyl­alanyl­valyl­lysyl­glutamyl­valyl­arginyl­lysyl­aspartyl­seryl­alanyl­phenylalanyl­leucyl­valyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­lysyl­valyl­lysyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­lysyl­arginyl­glutamyl­seryl­threonyl­arginyl­lysyl­alanyl­tyrosyl­alanyl­asparaginyl­valyl­seryl­seryl­lysyl­cysteinyl­seryl­lysyl­threonyl­seryl­phenylalanyl­lysyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­alanyl­isoleucyl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­methionyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­phenylalanyl­glycyl­valyl­glycyl­valyl­prolyl­valyl­glutamyl­threonyl­valyl­aspartyl­alanyl­valyl­lysyl­alanyl­alanyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­valyl­threonyl­leucyl­threonyl­aspartyl­valyl­seryl­glutaminyl­threonyl­seryl­alanyl­seryl­leucyl­methionyl­tryptophyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutamyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­valyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­methionyl­glutaminyl­prolyl­lysyl­glycyl­threonyl­glutamyl­lysyl­tryptophyl­seryl­isoleucyl­valyl­alanyl­glutamyl­seryl­lysyl­valyl­cysteinyl­asparaginyl­alanyl­valyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­seryl­seryl­glycyl­glutaminyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­tyrosyl­asparaginyl­glutamyl­lysyl­glycyl­lysyl­seryl­aspartyl­prolyl­arginyl­valyl­leucyl­glycyl­valyl­prolyl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­aspartyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­glutaminyl­prolyl­seryl­leucyl­lysyl­leucyl­prolyl­phenylalanyl­asparaginyl­threonyl­tyrosyl­seryl­isoleucyl­glutaminyl­alanyl­glycyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­valyl­isoleucyl­glycyl­arginyl­prolyl­arginyl­prolyl­asparaginyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­valyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glutamyl­prolyl­leucyl­lysyl­glutaminyl­threonyl­threonyl­arginyl­valyl­asparaginyl­valyl­glutamyl­glutamyl­threonyl­alanyl­threonyl­seryl­threonyl­valyl­leucyl­histidyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­phenylalanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­valyl­threonyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­seryl­alanyl­glycyl­threonyl­alanyl­threonyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­seryl­valyl­isoleucyl­valyl­leucyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­valyl­glycyl­prolyl­valyl­arginyl­phenylalanyl­aspartyl­glutamyl­valyl­seryl­alanyl­aspartyl­phenylalanyl­valyl­valyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­alanyl­tyrosyl­threonyl­glycyl­glycyl­cysteinyl­glutaminyl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­threonyl­threonyl­threonyl­threonyl­threonyl­tryptophyl­histidyl­methionyl­valyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­alanyl­arginyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­leucyl­lysyl­threonyl­glycyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­phenylalanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­lysyl­seryl­alanyl­prolyl­leucyl­aspartyl­seryl­lysyl­alanyl­valyl­isoleucyl­valyl­glutaminyl­tyrosyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­glutamyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­threonyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­seryl­isoleucyl­seryl­lysyl­aspartyl­glutaminyl­methionyl­leucyl­valyl­glutaminyl­tryptophyl­histidyl­glutamyl­prolyl­valyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­threonyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­leucyl­glutamyl­glutaminyl­lysyl­glutamyl­lysyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­leucyl­tryptophyl­valyl­lysyl­leucyl­asparaginyl­lysyl­threonyl­prolyl­isoleucyl­glutaminyl­aspartyl­threonyl­lysyl­phenylalanyl­lysyl­threonyl­threonyl­glycyl­leucyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­lysyl­valyl­seryl­glutamyl­cysteinyl­phenylalanyl­valyl­alanyl­arginyl­aspartyl­prolyl­cysteinyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­arginyl­prolyl­glutamyl­alanyl­isoleucyl­valyl­isoleucyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­asparaginyl­valyl­threonyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­prolyl­alanyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­lysyl­aspartyl­leucyl­prolyl­aspartyl­glycyl­arginyl­tryptophyl­methionyl­lysyl­alanyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­asparaginyl­valyl­leucyl­glutamyl­threonyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­seryl­glycyl­leucyl­valyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­asparaginyl­phenylalanyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­aspartyl­seryl­seryl­glycyl­alanyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­arginyl­aspartyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­alanyl­prolyl­asparaginyl­alanyl­seryl­leucyl­aspartyl­prolyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­valyl­valyl­histidyl­alanyl­glycyl­glutamyl­threonyl­phenylalanyl­valyl­leucyl­glutamyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­arginyl­glycyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­prolyl­aspartyl­valyl­valyl­tryptophyl­seryl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­threonyl­alanyl­alanyl­arginyl­methionyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­seryl­threonyl­isoleucyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­threonyl­leucyl­valyl­valyl­lysyl­aspartyl­cysteinyl­isoleucyl­arginyl­threonyl­aspartyl­glycyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­lysyl­leucyl­seryl­asparaginyl­valyl­glycyl­glycyl­threonyl­lysyl­seryl­isoleucyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutamyl­glycyl­prolyl­leucyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­valyl­threonyl­alanyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­tyrosyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­asparaginyl­isoleucyl­seryl­histidyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­leucyl­seryl­tryptophyl­threonyl­glutaminyl­valyl­seryl­threonyl­glutamyl­valyl­glutaminyl­alanyl­leucyl­asparaginyl­tyrosyl­lysyl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­leucyl­prolyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­methionyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­seryl­glycyl­prolyl­valyl­threonyl­alanyl­cysteinyl­asparaginyl­prolyl­tyrosyl­lysyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­threonyl­prolyl­glutamyl­valyl­seryl­alanyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­methionyl­valyl­valyl­threonyl­tryptophyl­alanyl­arginyl­prolyl­valyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­glycyl­valyl­arginyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­cysteinyl­asparaginyl­lysyl­lysyl­threonyl­leucyl­threonyl­aspartyl­leucyl­arginyl­leucyl­arginyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­histidyl­seryl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­valyl­phenylalanyl­tyrosyl­arginyl­alanyl­cysteinyl­aspartyl­alanyl­leucyl­tyrosyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­asparaginyl­prolyl­lysyl­valyl­threonyl­aspartyl­threonyl­seryl­arginyl­seryl­seryl­valyl­seryl­leucyl­alanyl­tryptophyl­seryl­lysyl­prolyl­isoleucyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­prolyl­valyl­lysyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­valyl­lysyl­glutamyl­alanyl­alanyl­alanyl­aspartyl­glutamyl­tryptophyl­threonyl­threonyl­cysteinyl­threonyl­prolyl­prolyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutaminyl­glycyl­lysyl­glutaminyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­lysyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­cysteinyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­threonyl­leucyl­prolyl­glycyl­seryl­valyl­valyl­alanyl­glutaminyl­glutamyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­alanyl­aspartyl­leucyl­arginyl­lysyl­valyl­valyl­valyl­leucyl­arginyl­alanyl­seryl­alanyl­threonyl­leucyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­glutamyl­prolyl­glutamyl­valyl­lysyl­tryptophyl­glutamyl­lysyl­alanyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­aspartyl­arginyl­alanyl­glutaminyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­threonyl­seryl­seryl­phenylalanyl­threonyl­methionyl­leucyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­asparaginyl­valyl­threonyl­arginyl­phenylalanyl­aspartyl­seryl­glycyl­arginyl­tyrosyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­asparaginyl­seryl­glycyl­seryl­lysyl­threonyl­alanyl­phenylalanyl­valyl­asparaginyl­valyl­arginyl­valyl­leucyl­aspartyl­seryl­prolyl­seryl­alanyl­prolyl­valyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­valyl­lysyl­lysyl­aspartyl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­seryl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­leucyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­threonyl­arginyl­lysyl­alanyl­tyrosyl­alanyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­asparaginyl­cysteinyl­threonyl­lysyl­threonyl­threonyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­cysteinyl­seryl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­leucyl­alanyl­seryl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­leucyl­prolyl­alanyl­glutamyl­threonyl­threonyl­glutamyl­prolyl­valyl­lysyl­valyl­seryl­glutamyl­prolyl­prolyl­leucyl­prolyl­prolyl­glycyl­arginyl­valyl­threonyl­leucyl­valyl­aspartyl­valyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­tryptophyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutamyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­methionyl­glutaminyl­threonyl­lysyl­glycyl­seryl­glutamyl­lysyl­tryptophyl­seryl­threonyl­cysteinyl­threonyl­glutaminyl­valyl­lysyl­threonyl­leucyl­glutamyl­alanyl­threonyl­isoleucyl­seryl­glycyl­leucyl­threonyl­alanyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­alanyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­lysyl­glycyl­arginyl­seryl­aspartyl­prolyl­arginyl­glutaminyl­leucyl­glycyl­valyl­prolyl­valyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­aspartyl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­seryl­valyl­glutamyl­leucyl­prolyl­phenylalanyl­histidyl­threonyl­phenylalanyl­asparaginyl­valyl­lysyl­alanyl­arginyl­glutamyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­glutaminyl­alanyl­threonyl­valyl­asparaginyl­tryptophyl­arginyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­threonyl­leucyl­lysyl­glutamyl­threonyl­threonyl­arginyl­valyl­asparaginyl­valyl­seryl­seryl­seryl­lysyl­threonyl­valyl­threonyl­seryl­leucyl­seryl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­alanyl­seryl­lysyl­glutamyl­aspartyl­valyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­glutamyl­leucyl­cysteinyl­valyl­seryl­asparaginyl­seryl­alanyl­glycyl­seryl­isoleucyl­threonyl­valyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­leucyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­aspartyl­glutamyl­valyl­seryl­cysteinyl­aspartyl­seryl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­glutamyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­cysteinyl­glutaminyl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutamyl­threonyl­threonyl­seryl­threonyl­threonyl­tryptophyl­histidyl­isoleucyl­valyl­seryl­glutaminyl­alanyl­valyl­alanyl­arginyl­threonyl­seryl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­valyl­arginyl­leucyl­threonyl­threonyl­glycyl­seryl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­cysteinyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­lysyl­seryl­seryl­tyrosyl­seryl­glutamyl­seryl­seryl­alanyl­valyl­valyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­prolyl­phenylalanyl­seryl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­threonyl­prolyl­lysyl­valyl­valyl­histidyl­alanyl­threonyl­lysyl­seryl­threonyl­methionyl­leucyl­valyl­threonyl­tryptophyl­glutaminyl­valyl­prolyl­valyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­valyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­lysyl­glutamyl­arginyl­seryl­seryl­isoleucyl­leucyl­tryptophyl­seryl­lysyl­alanyl­asparaginyl­lysyl­isoleucyl­leucyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­threonyl­glutaminyl­methionyl­lysyl­valyl­seryl­glycyl­leucyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­leucyl­methionyl­tyrosyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­valyl­tyrosyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­lysyl­cysteinyl­seryl­lysyl­seryl­cysteinyl­glutamyl­prolyl­valyl­prolyl­alanyl­arginyl­aspartyl­prolyl­cysteinyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­glutaminyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­arginyl­lysyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­lysyl­tryptophyl­seryl­lysyl­prolyl­histidyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­leucyl­prolyl­aspartyl­glycyl­arginyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­cysteinyl­asparaginyl­tyrosyl­threonyl­asparaginyl­isoleucyl­glutaminyl­glutamyl­threonyl­tyrosyl­phenylalanyl­glutamyl­valyl­threonyl­glutamyl­leucyl­threonyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­aspartyl­seryl­valyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­glutamyl­seryl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­valyl­glutamyl­prolyl­prolyl­arginyl­valyl­methionyl­methionyl­aspartyl­valyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­aspartyl­valyl­isoleucyl­valyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­glutamyl­valyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­asparaginyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­arginyl­prolyl­leucyl­prolyl­valyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­alanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­alanyl­arginyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­seryl­threonyl­aspartyl­asparaginyl­histidyl­threonyl­leucyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­aspartyl­cysteinyl­isoleucyl­arginyl­arginyl­aspartyl­threonyl­glycyl­glutaminyl­tyrosyl­valyl­leucyl­threonyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­valyl­alanyl­glycyl­threonyl­arginyl­seryl­valyl­alanyl­valyl­asparaginyl­cysteinyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­alanyl­glycyl­prolyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­asparaginyl­glycyl­leucyl­threonyl­alanyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­seryl­leucyl­seryl­tryptophyl­glycyl­arginyl­prolyl­glutaminyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­aspartyl­tyrosyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­histidyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­threonyl­isoleucyl­cysteinyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­methionyl­threonyl­seryl­cysteinyl­lysyl­valyl­threonyl­lysyl­leucyl­leucyl­lysyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­threonyl­glycyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­seryl­valyl­alanyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­leucyl­aspartyl­prolyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­threonyl­seryl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­seryl­valyl­threonyl­lysyl­glutamyl­seryl­methionyl­threonyl­leucyl­cysteinyl­tryptophyl­seryl­arginyl­prolyl­glutamyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­lysyl­asparaginyl­seryl­leucyl­arginyl­tryptophyl­valyl­arginyl­valyl­asparaginyl­lysyl­lysyl­prolyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­leucyl­arginyl­valyl­lysyl­seryl­threonyl­glycyl­leucyl­arginyl­glutamyl­glycyl­cysteinyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­valyl­tyrosyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­leucyl­seryl­leucyl­prolyl­seryl­glutamyl­threonyl­seryl­prolyl­leucyl­isoleucyl­arginyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­leucyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­lysyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­alanyl­tryptophyl­valyl­lysyl­prolyl­leucyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­threonyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­lysyl­lysyl­seryl­aspartyl­aspartyl­threonyl­aspartyl­tryptophyl­lysyl­threonyl­seryl­isoleucyl­glutaminyl­seryl­leucyl­arginyl­glycyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­seryl­glycyl­leucyl­threonyl­threonyl­glycyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­seryl­valyl­asparaginyl­lysyl­valyl­glycyl­alanyl­seryl­aspartyl­prolyl­seryl­aspartyl­seryl­seryl­aspartyl­prolyl­glutaminyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­leucyl­phenylalanyl­aspartyl­isoleucyl­aspartyl­seryl­glutamyl­methionyl­arginyl­lysyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­valyl­lysyl­alanyl­glycyl­alanyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­methionyl­threonyl­valyl­prolyl­phenylalanyl­arginyl­glycyl­arginyl­prolyl­valyl­prolyl­asparaginyl­valyl­leucyl­tryptophyl­seryl­lysyl­prolyl­aspartyl­threonyl­aspartyl­leucyl­arginyl­threonyl­arginyl­alanyl­tyrosyl­valyl­aspartyl­threonyl­threonyl­aspartyl­seryl­arginyl­threonyl­seryl­leucyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­asparaginyl­arginyl­asparaginyl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­glutaminyl­asparaginyl­valyl­leucyl­seryl­alanyl­alanyl­seryl­leucyl­threonyl­leucyl­valyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­valyl­glutaminyl­aspartyl­valyl­threonyl­lysyl­glutamyl­seryl­alanyl­valyl­leucyl­seryl­tryptophyl­aspartyl­valyl­prolyl­glutamyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­prolyl­valyl­lysyl­asparaginyl­tyrosyl­histidyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­alanyl­seryl­lysyl­lysyl­alanyl­tryptophyl­valyl­seryl­valyl­threonyl­asparaginyl­asparaginyl­cysteinyl­asparaginyl­arginyl­leucyl­seryl­tyrosyl­lysyl­valyl­threonyl­asparaginyl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­alanyl­isoleucyl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­glycyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­phenylalanyl­glycyl­valyl­glycyl­isoleucyl­prolyl­alanyl­glutamyl­threonyl­lysyl­glutamyl­glycyl­valyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­lysyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­glutamyl­lysyl­leucyl­glycyl­valyl­threonyl­seryl­isoleucyl­seryl­lysyl­aspartyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­threonyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­prolyl­glutamyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­isoleucyl­valyl­histidyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­alanyl­leucyl­glutamyl­lysyl­glycyl­glutaminyl­lysyl­asparaginyl­tryptophyl­valyl­lysyl­cysteinyl­alanyl­valyl­alanyl­lysyl­seryl­threonyl­histidyl­histidyl­valyl­valyl­seryl­glycyl­leucyl­arginyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­tyrosyl­phenylalanyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­alanyl­glycyl­leucyl­seryl­aspartyl­prolyl­arginyl­glutamyl­leucyl­leucyl­leucyl­prolyl­valyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­methionyl­lysyl­asparaginyl­phenylalanyl­prolyl­seryl­histidyl­threonyl­valyl­tyrosyl­valyl­arginyl­alanyl­glycyl­seryl­asparaginyl­leucyl­lysyl­valyl­aspartyl­isoleucyl­prolyl­isoleucyl­seryl­glycyl­lysyl­prolyl­leucyl­prolyl­lysyl­valyl­threonyl­leucyl­seryl­arginyl­aspartyl­glycyl­valyl­prolyl­leucyl­lysyl­alanyl­threonyl­methionyl­arginyl­phenylalanyl­asparaginyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­asparaginyl­leucyl­lysyl­glutamyl­seryl­valyl­threonyl­alanyl­aspartyl­alanyl­glycyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­alanyl­asparaginyl­seryl­seryl­glycyl­threonyl­threonyl­lysyl­alanyl­phenylalanyl­isoleucyl­asparaginyl­isoleucyl­valyl­valyl­leucyl­aspartyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­glycyl­prolyl­valyl­valyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­lysyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutaminyl­valyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­leucyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­threonyl­alanyl­valyl­tryptophyl­threonyl­glutamyl­valyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­alanyl­arginyl­threonyl­methionyl­methionyl­lysyl­valyl­methionyl­lysyl­leucyl­threonyl­threonyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­histidyl­isoleucyl­aspartyl­seryl­alanyl­cysteinyl­valyl­threonyl­valyl­lysyl­leucyl­prolyl­tyrosyl­threonyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­threonyl­prolyl­tryptophyl­valyl­threonyl­asparaginyl­valyl­threonyl­arginyl­glutamyl­seryl­isoleucyl­threonyl­valyl­glycyl­tryptophyl­histidyl­glutamyl­prolyl­valyl­seryl­asparaginyl­glycyl­glycyl­seryl­alanyl­valyl­valyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­leucyl­glutamyl­methionyl­lysyl­aspartyl­arginyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­leucyl­tryptophyl­glutaminyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­lysyl­leucyl­valyl­isoleucyl­arginyl­threonyl­threonyl­histidyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­seryl­alanyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­tyrosyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­histidyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­valyl­leucyl­alanyl­isoleucyl­aspartyl­alanyl­cysteinyl­glutamyl­prolyl­prolyl­arginyl­asparaginyl­valyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­isoleucyl­seryl­lysyl­asparaginyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­seryl­tryptophyl­glutaminyl­glutaminyl­prolyl­alanyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­aspartyl­leucyl­prolyl­aspartyl­glycyl­arginyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­alanyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­asparaginyl­valyl­threonyl­glutamyl­threonyl­glutaminyl­phenylalanyl­isoleucyl­isoleucyl­seryl­glycyl­leucyl­threonyl­glutaminyl­asparaginyl­seryl­glutaminyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­valyl­glycyl­seryl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­prolyl­seryl­glutamyl­valyl­valyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­cysteinyl­isoleucyl­aspartyl­seryl­tyrosyl­glycyl­glycyl­prolyl­valyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­prolyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­glutamyl­valyl­valyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­alanyl­glycyl­threonyl­seryl­valyl­lysyl­leucyl­arginyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­seryl­glycyl­lysyl­prolyl­alanyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­threonyl­asparaginyl­alanyl­leucyl­valyl­cysteinyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­threonyl­aspartyl­leucyl­alanyl­seryl­isoleucyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­alanyl­aspartyl­arginyl­leucyl­asparaginyl­seryl­glycyl­cysteinyl­tyrosyl­glutamyl­leucyl­lysyl­leucyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­methionyl­glycyl­seryl­alanyl­seryl­alanyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­valyl­glutaminyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­phenylalanyl­lysyl­threonyl­valyl­threonyl­alanyl­glutamyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­leucyl­tryptophyl­arginyl­prolyl­prolyl­alanyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­histidyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­valyl­valyl­tryptophyl­seryl­methionyl­valyl­seryl­glutamyl­histidyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­cysteinyl­isoleucyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­threonyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­leucyl­glutamyl­seryl­aspartyl­seryl­valyl­valyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­phenylalanyl­valyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­asparaginyl­seryl­methionyl­threonyl­valyl­valyl­tryptophyl­seryl­arginyl­prolyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­seryl­glycyl­tyrosyl­phenylalanyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­lysyl­lysyl­seryl­leucyl­glycyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­leucyl­lysyl­glutamyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­threonyl­arginyl­glutaminyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­aspartyl­tyrosyl­glutaminyl­tyrosyl­arginyl­valyl­cysteinyl­alanyl­valyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­glycyl­prolyl­phenylalanyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­glutamyl­phenylalanyl­tyrosyl­lysyl­alanyl­alanyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­seryl­threonyl­lysyl­seryl­seryl­isoleucyl­threonyl­leucyl­glycyl­tryptophyl­seryl­lysyl­prolyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­alanyl­valyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­tryptophyl­threonyl­threonyl­valyl­seryl­threonyl­lysyl­glycyl­glutamyl­valyl­arginyl­threonyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­valyl­seryl­asparaginyl­leucyl­lysyl­prolyl­glycyl­valyl­asparaginyl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­valyl­asparaginyl­cysteinyl­alanyl­glycyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­methionyl­asparaginyl­glutamyl­prolyl­valyl­glutaminyl­alanyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­alanyl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­aspartyl­valyl­alanyl­leucyl­arginyl­threonyl­seryl­valyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­alanyl­glycyl­glutamyl­aspartyl­valyl­glutaminyl­valyl­leucyl­isoleucyl­prolyl­phenylalanyl­lysyl­glycyl­arginyl­prolyl­prolyl­prolyl­threonyl­valyl­threonyl­tryptophyl­arginyl­lysyl­aspartyl­glutamyl­lysyl­asparaginyl­leucyl­glycyl­seryl­aspartyl­alanyl­arginyl­tyrosyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­aspartyl­seryl­seryl­seryl­leucyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­prolyl­glutaminyl­valyl­threonyl­arginyl­asparaginyl­aspartyl­threonyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­lysyl­seryl­seryl­threonyl­valyl­seryl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­alanyl­alanyl­cysteinyl­glutaminyl­lysyl­leucyl­glutaminyl­valyl­lysyl­histidyl­valyl­seryl­arginyl­glycyl­threonyl­valyl­threonyl­leucyl­leucyl­tryptophyl­aspartyl­prolyl­prolyl­leucyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­aspartyl­alanyl­threonyl­lysyl­arginyl­threonyl­tryptophyl­seryl­valyl­valyl­seryl­histidyl­lysyl­cysteinyl­seryl­seryl­threonyl­seryl­phenylalanyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­seryl­glutamyl­lysyl­threonyl­prolyl­phenylalanyl­phenylalanyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­leucyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­cysteinyl­glutamyl­threonyl­threonyl­glutamyl­prolyl­valyl­lysyl­alanyl­alanyl­glutamyl­valyl­prolyl­alanyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­leucyl­seryl­methionyl­lysyl­aspartyl­seryl­threonyl­lysyl­threonyl­seryl­valyl­isoleucyl­leucyl­seryl­tryptophyl­threonyl­lysyl­prolyl­aspartyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­valyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­arginyl­lysyl­glycyl­lysyl­glycyl­glutamyl­glutaminyl­threonyl­tryptophyl­seryl­histidyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­seryl­lysyl­threonyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­seryl­glutaminyl­leucyl­lysyl­glutamyl­glutaminyl­seryl­valyl­leucyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­glutamyl­lysyl­glycyl­leucyl­seryl­aspartyl­prolyl­valyl­threonyl­isoleucyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­valyl­lysyl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­threonyl­prolyl­glutamyl­valyl­aspartyl­leucyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­prolyl­glycyl­alanyl­glutaminyl­valyl­threonyl­valyl­arginyl­isoleucyl­glycyl­histidyl­asparaginyl­valyl­histidyl­leucyl­glutamyl­leucyl­prolyl­tyrosyl­lysyl­glycyl­lysyl­prolyl­lysyl­prolyl­seryl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­leucyl­lysyl­aspartyl­glycyl­leucyl­prolyl­leucyl­lysyl­glutamyl­seryl­glutamyl­phenylalanyl­valyl­arginyl­phenylalanyl­seryl­lysyl­threonyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­seryl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­lysyl­lysyl­glutamyl­histidyl­glycyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­valyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­asparaginyl­alanyl­valyl­cysteinyl­arginyl­isoleucyl­alanyl­valyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­valyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­lysyl­prolyl­lysyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­phenylalanyl­aspartyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­aspartyl­seryl­valyl­isoleucyl­leucyl­seryl­tryptophyl­aspartyl­valyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­asparaginyl­glycyl­glycyl­glycyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­cysteinyl­tyrosyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­glutaminyl­threonyl­asparaginyl­tryptophyl­lysyl­methionyl­valyl­cysteinyl­seryl­seryl­valyl­alanyl­arginyl­threonyl­threonyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­prolyl­asparaginyl­leucyl­valyl­lysyl­aspartyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­valyl­seryl­glutaminyl­prolyl­leucyl­valyl­seryl­seryl­isoleucyl­isoleucyl­valyl­alanyl­lysyl­histidyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­valyl­isoleucyl­tyrosyl­asparaginyl­valyl­threonyl­seryl­aspartyl­glycyl­methionyl­seryl­leucyl­threonyl­tryptophyl­aspartyl­alanyl­prolyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­valyl­threonyl­glycyl­phenylalanyl­histidyl­valyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutamyl­arginyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­leucyl­tryptophyl­glutaminyl­lysyl­valyl­asparaginyl­threonyl­seryl­prolyl­isoleucyl­seryl­glycyl­arginyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­alanyl­threonyl­glycyl­leucyl­valyl­glutamyl­glycyl­leucyl­aspartyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­tyrosyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­alanyl­glycyl­leucyl­seryl­seryl­prolyl­seryl­aspartyl­prolyl­seryl­lysyl­phenylalanyl­threonyl­leucyl­alanyl­valyl­seryl­prolyl­valyl­aspartyl­prolyl­prolyl­glycyl­threonyl­prolyl­aspartyl­tyrosyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­threonyl­arginyl­glutamyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­leucyl­arginyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­valyl­glycyl­tyrosyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutaminyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­arginyl­tryptophyl­valyl­arginyl­cysteinyl­asparaginyl­phenylalanyl­threonyl­aspartyl­valyl­seryl­glutamyl­cysteinyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­seryl­prolyl­glycyl­aspartyl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­valyl­glycyl­threonyl­isoleucyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­glutaminyl­seryl­seryl­glycyl­isoleucyl­isoleucyl­methionyl­threonyl­arginyl­aspartyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­prolyl­prolyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­phenylalanyl­glycyl­prolyl­glutamyl­tyrosyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­seryl­glycyl­glutamyl­seryl­leucyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­leucyl­valyl­glutaminyl­glycyl­arginyl­prolyl­valyl­prolyl­arginyl­valyl­threonyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­glycyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­methionyl­asparaginyl­methionyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­valyl­leucyl­glycyl­seryl­threonyl­seryl­leucyl­phenylalanyl­valyl­arginyl­aspartyl­alanyl­threonyl­arginyl­aspartyl­histidyl­arginyl­glycyl­valyl­tyrosyl­threonyl­valyl­glutamyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­seryl­glycyl­seryl­alanyl­lysyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­valyl­lysyl­valyl­glutaminyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­lysyl­valyl­valyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­arginyl­phenylalanyl­threonyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­glutamyl­lysyl­methionyl­threonyl­leucyl­tryptophyl­tryptophyl­aspartyl­alanyl­prolyl­leucyl­asparaginyl­aspartyl­glycyl­cysteinyl­alanyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­histidyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­alanyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­aspartyl­lysyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­glutaminyl­seryl­tyrosyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­lysyl­leucyl­isoleucyl­asparaginyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­phenylalanyl­glycyl­valyl­glycyl­arginyl­prolyl­leucyl­aspartyl­seryl­aspartyl­prolyl­valyl­valyl­alanyl­glutaminyl­isoleucyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­valyl­prolyl­aspartyl­alanyl­prolyl­glycyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­prolyl­seryl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­asparaginyl­seryl­isoleucyl­threonyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­alanyl­arginyl­prolyl­glutamyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­glutaminyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­lysyl­lysyl­seryl­threonyl­arginyl­tryptophyl­valyl­lysyl­valyl­isoleucyl­seryl­lysyl­arginyl­prolyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­threonyl­arginyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­histidyl­valyl­methionyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­glycyl­prolyl­alanyl­seryl­glycyl­isoleucyl­seryl­arginyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­cysteinyl­arginyl­glutamyl­prolyl­valyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­valyl­valyl­lysyl­valyl­threonyl­aspartyl­threonyl­seryl­lysyl­threonyl­threonyl­valyl­seryl­leucyl­glutamyl­tryptophyl­seryl­lysyl­prolyl­valyl­phenylalanyl­aspartyl­glycyl­glycyl­methionyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­methionyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­aspartyl­leucyl­glycyl­aspartyl­tryptophyl­histidyl­lysyl­valyl­asparaginyl­alanyl­glutamyl­alanyl­cysteinyl­valyl­lysyl­threonyl­arginyl­tyrosyl­threonyl­valyl­threonyl­aspartyl­leucyl­glutaminyl­alanyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­lysyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­glycyl­alanyl­glycyl­lysyl­glycyl­aspartyl­seryl­cysteinyl­glutamyl­valyl­threonyl­glycyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­valyl­aspartyl­arginyl­leucyl­threonyl­alanyl­prolyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­isoleucyl­aspartyl­alanyl­asparaginyl­phenylalanyl­lysyl­glutaminyl­threonyl­histidyl­valyl­valyl­arginyl­alanyl­glycyl­alanyl­seryl­isoleucyl­arginyl­leucyl­phenylalanyl­isoleucyl­alanyl­tyrosyl­glutaminyl­glycyl­arginyl­prolyl­threonyl­prolyl­threonyl­alanyl­valyl­tryptophyl­seryl­lysyl­prolyl­aspartyl­seryl­asparaginyl­leucyl­seryl­leucyl­arginyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­histidyl­threonyl­threonyl­aspartyl­seryl­phenylalanyl­seryl­threonyl­leucyl­threonyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­cysteinyl­asparaginyl­arginyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­threonyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­asparaginyl­seryl­glycyl­seryl­lysyl­seryl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­phenylalanyl­lysyl­aspartyl­valyl­threonyl­arginyl­glycyl­seryl­alanyl­threonyl­leucyl­methionyl­tryptophyl­aspartyl­alanyl­prolyl­leucyl­leucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­arginyl­isoleucyl­histidyl­histidyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­alanyl­seryl­arginyl­arginyl­seryl­tryptophyl­glutaminyl­valyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­threonyl­arginyl­glutaminyl­isoleucyl­phenylalanyl­lysyl­valyl­asparaginyl­aspartyl­leucyl­alanyl­glutamyl­glycyl­valyl­prolyl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­valyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­glycyl­valyl­glycyl­glutamyl­prolyl­tyrosyl­glutamyl­methionyl­prolyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­valyl­alanyl­threonyl­glutamyl­glutaminyl­prolyl­alanyl­prolyl­prolyl­arginyl­arginyl­leucyl­aspartyl­valyl­valyl­aspartyl­threonyl­seryl­lysyl­seryl­seryl­alanyl­valyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­prolyl­aspartyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­isoleucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­leucyl­leucyl­glutamyl­methionyl­arginyl­glutaminyl­lysyl­glycyl­seryl­aspartyl­phenylalanyl­tryptophyl­valyl­glutamyl­alanyl­glycyl­histidyl­threonyl­lysyl­glutaminyl­leucyl­threonyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­glutamyl­arginyl­leucyl­valyl­glutamyl­lysyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­aspartyl­alanyl­glycyl­tyrosyl­seryl­glutamyl­prolyl­arginyl­glutamyl­alanyl­phenylalanyl­seryl­seryl­valyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­prolyl­glutaminyl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­threonyl­alanyl­aspartyl­leucyl­threonyl­glycyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­glutaminyl­leucyl­isoleucyl­threonyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­glycyl­seryl­prolyl­phenylalanyl­threonyl­isoleucyl­aspartyl­valyl­prolyl­isoleucyl­seryl­glycyl­arginyl­prolyl­alanyl­prolyl­lysyl­valyl­threonyl­tryptophyl­lysyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­methionyl­arginyl­leucyl­lysyl­glutamyl­threonyl­aspartyl­arginyl­valyl­seryl­isoleucyl­threonyl­threonyl­threonyl­lysyl­aspartyl­arginyl­threonyl­threonyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­aspartyl­seryl­methionyl­arginyl­glycyl­aspartyl­seryl­glycyl­arginyl­tyrosyl­phenylalanyl­leucyl­threonyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­glycyl­valyl­lysyl­threonyl­phenylalanyl­seryl­valyl­threonyl­valyl­valyl­valyl­isoleucyl­glycyl­arginyl­prolyl­glycyl­prolyl­valyl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­glutamyl­valyl­seryl­seryl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­seryl­cysteinyl­valyl­leucyl­seryl­tryptophyl­glycyl­glutamyl­prolyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glycyl­glycyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­seryl­glycyl­threonyl­threonyl­alanyl­tryptophyl­glutaminyl­leucyl­valyl­asparaginyl­seryl­seryl­valyl­lysyl­arginyl­threonyl­glutaminyl­isoleucyl­lysyl­valyl­threonyl­histidyl­leucyl­threonyl­lysyl­tyrosyl­methionyl­glutamyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­seryl­glutamyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­valyl­seryl­lysyl­prolyl­leucyl­glutamyl­seryl­alanyl­prolyl­isoleucyl­isoleucyl­alanyl­glutamyl­histidyl­prolyl­phenylalanyl­valyl­prolyl­prolyl­seryl­alanyl­prolyl­threonyl­arginyl­prolyl­glutamyl­valyl­tyrosyl­histidyl­valyl­seryl­alanyl­asparaginyl­alanyl­methionyl­seryl­isoleucyl­arginyl­tryptophyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­tyrosyl­histidyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­glycyl­tyrosyl­tryptophyl­valyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutamyl­arginyl­asparaginyl­threonyl­isoleucyl­leucyl­tryptophyl­valyl­lysyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­valyl­prolyl­cysteinyl­leucyl­glutamyl­cysteinyl­asparaginyl­tyrosyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­valyl­glutamyl­glycyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­threonyl­tyrosyl­alanyl­leucyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­seryl­lysyl­alanyl­seryl­glutamyl­alanyl­seryl­arginyl­prolyl­isoleucyl­methionyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­prolyl­valyl­aspartyl­alanyl­prolyl­glycyl­arginyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­aspartyl­valyl­threonyl­arginyl­seryl­threonyl­valyl­seryl­leucyl­isoleucyl­tryptophyl­seryl­alanyl­prolyl­alanyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­valyl­valyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­lysyl­prolyl­valyl­seryl­glutamyl­valyl­glycyl­aspartyl­glycyl­arginyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­cysteinyl­asparaginyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­valyl­seryl­aspartyl­asparaginyl­phenylalanyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­threonyl­alanyl­leucyl­seryl­glutamyl­glycyl­aspartyl­threonyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­leucyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­valyl­isoleucyl­seryl­lysyl­glycyl­seryl­glutamyl­seryl­threonyl­glycyl­prolyl­valyl­threonyl­cysteinyl­arginyl­aspartyl­glutamyl­tyrosyl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­alanyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­alanyl­arginyl­leucyl­histidyl­glycyl­aspartyl­leucyl­valyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­alanyl­glycyl­seryl­aspartyl­leucyl­valyl­leucyl­aspartyl­alanyl­alanyl­valyl­glycyl­glycyl­lysyl­prolyl­glutamyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­glycyl­aspartyl­lysyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­leucyl­cysteinyl­glutamyl­lysyl­valyl­seryl­leucyl­glutaminyl­tyrosyl­threonyl­glycyl­lysyl­arginyl­alanyl­threonyl­alanyl­valyl­isoleucyl­lysyl­phenylalanyl­cysteinyl­aspartyl­arginyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­threonyl­valyl­lysyl­asparaginyl­alanyl­seryl­glycyl­threonyl­lysyl­alanyl­valyl­seryl­valyl­methionyl­valyl­lysyl­valyl­leucyl­aspartyl­seryl­prolyl­glycyl­prolyl­cysteinyl­glycyl­lysyl­leucyl­threonyl­valyl­seryl­arginyl­valyl­threonyl­glutaminyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­threonyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­seryl­leucyl­prolyl­glutaminyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­histidyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­threonyl­seryl­arginyl­leucyl­asparaginyl­tryptophyl­valyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­cysteinyl­prolyl­threonyl­leucyl­seryl­tyrosyl­valyl­valyl­threonyl­arginyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­asparaginyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­isoleucyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­arginyl­alanyl­valyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­prolyl­glycyl­valyl­prolyl­valyl­glutamyl­seryl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­valyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­isoleucyl­prolyl­seryl­prolyl­prolyl­glycyl­isoleucyl­prolyl­glutamyl­glutamyl­valyl­glycyl­threonyl­glycyl­lysyl­glutamyl­histidyl­isoleucyl­isoleucyl­isoleucyl­glutaminyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­prolyl­glutamyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­tyrosyl­leucyl­valyl­aspartyl­lysyl­arginyl­glutamyl­lysyl­lysyl­seryl­leucyl­arginyl­tryptophyl­threonyl­arginyl­valyl­asparaginyl­lysyl­aspartyl­tyrosyl­valyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­threonyl­arginyl­leucyl­lysyl­valyl­threonyl­seryl­leucyl­methionyl­glutamyl­glycyl­cysteinyl­aspartyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­threonyl­alanyl­valyl­asparaginyl­alanyl­alanyl­glycyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­glutamyl­alanyl­seryl­asparaginyl­phenylalanyl­isoleucyl­seryl­cysteinyl­arginyl­glutamyl­prolyl­seryl­tyrosyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­seryl­alanyl­prolyl­arginyl­valyl­valyl­aspartyl­threonyl­threonyl­lysyl­histidyl­seryl­isoleucyl­seryl­leucyl­alanyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­prolyl­methionyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­threonyl­aspartyl­isoleucyl­valyl­glycyl­tyrosyl­valyl­leucyl­glutamyl­methionyl­glutaminyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­threonyl­aspartyl­glutaminyl­tryptophyl­tyrosyl­arginyl­valyl­histidyl­threonyl­asparaginyl­alanyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­asparaginyl­threonyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­valyl­prolyl­aspartyl­leucyl­lysyl­methionyl­glycyl­glutaminyl­lysyl­tyrosyl­seryl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­alanyl­valyl­asparaginyl­valyl­lysyl­glycyl­methionyl­seryl­glutamyl­tyrosyl­seryl­glutamyl­seryl­isoleucyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­prolyl­valyl­glutamyl­arginyl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­leucyl­alanyl­aspartyl­aspartyl­leucyl­lysyl­lysyl­threonyl­valyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­alanyl­glycyl­alanyl­seryl­leucyl­arginyl­leucyl­methionyl­valyl­seryl­valyl­seryl­glycyl­arginyl­prolyl­prolyl­prolyl­valyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­seryl­lysyl­glutaminyl­glycyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­alanyl­seryl­arginyl­alanyl­isoleucyl­isoleucyl­aspartyl­threonyl­threonyl­glutamyl­seryl­tyrosyl­seryl­leucyl­leucyl­isoleucyl­valyl­aspartyl­lysyl­valyl­asparaginyl­arginyl­tyrosyl­aspartyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­seryl­glycyl­lysyl­lysyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­leucyl­valyl­lysyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­threonyl­prolyl­glycyl­prolyl­cysteinyl­prolyl­seryl­valyl­lysyl­valyl­lysyl­glutamyl­valyl­seryl­arginyl­aspartyl­seryl­valyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­glutamyl­isoleucyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­prolyl­valyl­asparaginyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­alanyl­alanyl­methionyl­arginyl­alanyl­phenylalanyl­lysyl­threonyl­valyl­threonyl­threonyl­lysyl­cysteinyl­seryl­lysyl­threonyl­leucyl­tyrosyl­arginyl­isoleucyl­seryl­glycyl­leucyl­valyl­glutamyl­glycyl­threonyl­methionyl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­leucyl­prolyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­tyrosyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­glutamyl­prolyl­cysteinyl­glutamyl­threonyl­seryl­aspartyl­alanyl­valyl­leucyl­valyl­seryl­glutamyl­valyl­prolyl­leucyl­valyl­prolyl­alanyl­lysyl­leucyl­glutamyl­valyl­valyl­aspartyl­valyl­threonyl­lysyl­seryl­threonyl­valyl­threonyl­leucyl­alanyl­tryptophyl­glutamyl­lysyl­prolyl­leucyl­tyrosyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­leucyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­valyl­leucyl­glutamyl­alanyl­cysteinyl­lysyl­alanyl­glycyl­threonyl­glutamyl­arginyl­tryptophyl­methionyl­lysyl­valyl­valyl­threonyl­leucyl­lysyl­prolyl­threonyl­valyl­leucyl­glutamyl­histidyl­threonyl­valyl­threonyl­seryl­leucyl­asparaginyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­glutaminyl­tyrosyl­leucyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­arginyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­glutamyl­lysyl­glycyl­valyl­seryl­glutamyl­prolyl­arginyl­glutamyl­threonyl­valyl­threonyl­alanyl­valyl­threonyl­valyl­glutaminyl­aspartyl­leucyl­arginyl­valyl­leucyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­aspartyl­leucyl­seryl­threonyl­methionyl­prolyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­isoleucyl­histidyl­valyl­prolyl­alanyl­glycyl­arginyl­prolyl­valyl­glutamyl­leucyl­valyl­isoleucyl­prolyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­arginyl­prolyl­prolyl­prolyl­alanyl­alanyl­seryl­tryptophyl­phenylalanyl­phenylalanyl­alanyl­glycyl­seryl­lysyl­leucyl­arginyl­glutamyl­seryl­glutamyl­arginyl­valyl­threonyl­valyl­glutamyl­threonyl­histidyl­threonyl­lysyl­valyl­alanyl­lysyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­threonyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­glutamyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­valyl­threonyl­glycyl­threonyl­threonyl­seryl­glutamyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­valyl­isoleucyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­lysyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­aspartyl­glutamyl­isoleucyl­aspartyl­alanyl­threonyl­seryl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­glutamyl­prolyl­prolyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­prolyl­leucyl­seryl­glycyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­glutaminyl­arginyl­aspartyl­alanyl­histidyl­arginyl­prolyl­glycyl­tryptophyl­leucyl­prolyl­valyl­seryl­glutamyl­seryl­valyl­threonyl­arginyl­seryl­threonyl­phenylalanyl­lysyl­phenylalanyl­threonyl­arginyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­alanyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­isoleucyl­glycyl­seryl­tyrosyl­leucyl­glutaminyl­seryl­glutamyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­cysteinyl­arginyl­seryl­seryl­isoleucyl­arginyl­isoleucyl­prolyl­glycyl­prolyl­prolyl­glutamyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­isoleucyl­phenylalanyl­aspartyl­valyl­seryl­arginyl­aspartyl­glycyl­methionyl­threonyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­tyrosyl­prolyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­glutaminyl­valyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­arginyl­lysyl­glutamyl­valyl­arginyl­alanyl­aspartyl­arginyl­tryptophyl­valyl­arginyl­valyl­asparaginyl­lysyl­valyl­prolyl­valyl­threonyl­methionyl­threonyl­arginyl­tyrosyl­arginyl­seryl­threonyl­glycyl­leucyl­threonyl­glutamyl­glycyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­histidyl­arginyl­valyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­asparaginyl­alanyl­arginyl­glycyl­seryl­glycyl­lysyl­prolyl­seryl­arginyl­prolyl­seryl­lysyl­prolyl­isoleucyl­valyl­alanyl­methionyl­aspartyl­prolyl­isoleucyl­alanyl­prolyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­glutaminyl­asparaginyl­prolyl­arginyl­valyl­threonyl­aspartyl­threonyl­threonyl­arginyl­threonyl­seryl­valyl­seryl­leucyl­alanyl­tryptophyl­seryl­valyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­methionyl­glutaminyl­lysyl­valyl­aspartyl­glutaminyl­histidyl­glutamyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­cysteinyl­asparaginyl­threonyl­threonyl­prolyl­threonyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­threonyl­histidyl­leucyl­prolyl­glutaminyl­glycyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­leucyl­alanyl­cysteinyl­asparaginyl­alanyl­glycyl­glycyl­prolyl­glycyl­glutamyl­prolyl­alanyl­glutamyl­valyl­prolyl­glycyl­threonyl­valyl­lysyl­valyl­threonyl­glutamyl­methionyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­prolyl­aspartyl­tyrosyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­glutamyl­arginyl­tyrosyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­phenylalanyl­valyl­arginyl­glutaminyl­glycyl­glycyl­valyl­isoleucyl­arginyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­prolyl­isoleucyl­lysyl­glycyl­lysyl­prolyl­phenylalanyl­prolyl­isoleucyl­cysteinyl­lysyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­aspartyl­isoleucyl­seryl­lysyl­arginyl­alanyl­methionyl­isoleucyl­alanyl­threonyl­seryl­glutamyl­threonyl­histidyl­threonyl­glutamyl­leucyl­valyl­isoleucyl­lysyl­glutamyl­alanyl­aspartyl­arginyl­glycyl­aspartyl­seryl­glycyl­threonyl­tyrosyl­aspartyl­leucyl­valyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­cysteinyl­glycyl­lysyl­lysyl­alanyl­valyl­tyrosyl­isoleucyl­lysyl­valyl­arginyl­valyl­isoleucyl­glycyl­seryl­prolyl­asparaginyl­seryl­prolyl­glutamyl­glycyl­prolyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­aspartyl­aspartyl­isoleucyl­glutaminyl­valyl­arginyl­seryl­valyl­arginyl­valyl­seryl­tryptophyl­arginyl­prolyl­prolyl­alanyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­aspartyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­isoleucyl­leucyl­glutamyl­arginyl­arginyl­glutamyl­valyl­prolyl­lysyl­alanyl­alanyl­tryptophyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­aspartyl­seryl­arginyl­valyl­arginyl­glycyl­threonyl­seryl­leucyl­valyl­valyl­lysyl­glycyl­leucyl­lysyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­histidyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutaminyl­phenylalanyl­glycyl­isoleucyl­seryl­lysyl­prolyl­leucyl­lysyl­seryl­glutamyl­glutamyl­prolyl­valyl­threonyl­prolyl­lysyl­threonyl­prolyl­leucyl­asparaginyl­prolyl­prolyl­glutamyl­prolyl­prolyl­seryl­asparaginyl­prolyl­prolyl­glutamyl­valyl­leucyl­aspartyl­valyl­threonyl­lysyl­seryl­seryl­valyl­seryl­leucyl­seryl­tryptophyl­seryl­arginyl­prolyl­lysyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­arginyl­valyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­tyrosyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­lysyl­glutamyl­threonyl­seryl­threonyl­aspartyl­lysyl­tryptophyl­valyl­arginyl­histidyl­asparaginyl­lysyl­threonyl­glutaminyl­isoleucyl­threonyl­threonyl­threonyl­methionyl­tyrosyl­threonyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­valyl­prolyl­aspartyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­isoleucyl­isoleucyl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­aspartyl­valyl­glycyl­leucyl­seryl­glutamyl­threonyl­seryl­prolyl­alanyl­seryl­glutamyl­prolyl­valyl­valyl­cysteinyl­lysyl­aspartyl­prolyl­phenylalanyl­aspartyl­lysyl­prolyl­seryl­glutaminyl­prolyl­glycyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­seryl­isoleucyl­seryl­lysyl­aspartyl­seryl­valyl­threonyl­leucyl­glutaminyl­tryptophyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glutamyl­cysteinyl­aspartyl­glycyl­glycyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­glycyl­tyrosyl­tryptophyl­valyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­glutaminyl­seryl­glycyl­aspartyl­seryl­alanyl­tryptophyl­lysyl­lysyl­seryl­asparaginyl­lysyl­glutamyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­lysyl­glutaminyl­phenylalanyl­threonyl­isoleucyl­glycyl­glycyl­leucyl­leucyl­glutamyl­alanyl­threonyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­phenylalanyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­glutamyl­threonyl­glycyl­leucyl­seryl­arginyl­prolyl­arginyl­arginyl­threonyl­alanyl­methionyl­seryl­isoleucyl­lysyl­threonyl­lysyl­leucyl­threonyl­seryl­glycyl­glutamyl­alanyl­prolyl­glycyl­isoleucyl­arginyl­lysyl­glutamyl­methionyl­lysyl­aspartyl­valyl­threonyl­threonyl­lysyl­leucyl­glycyl­glutamyl­alanyl­alanyl­glutaminyl­leucyl­seryl­cysteinyl­glutaminyl­isoleucyl­valyl­glycyl­arginyl­prolyl­leucyl­prolyl­aspartyl­isoleucyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­lysyl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­glutaminyl­seryl­arginyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­methionyl­seryl­seryl­aspartyl­glycyl­arginyl­threonyl­histidyl­threonyl­leucyl­threonyl­valyl­methionyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­glutaminyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­valyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­isoleucyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­glutamyl­valyl­glycyl­glutamyl­valyl­glutamyl­threonyl­seryl­seryl­lysyl­leucyl­leucyl­leucyl­glutaminyl­alanyl­threonyl­prolyl­glutaminyl­phenylalanyl­histidyl­prolyl­glycyl­tyrosyl­prolyl­leucyl­lysyl­glutamyl­lysyl­tyrosyl­tyrosyl­glycyl­alanyl­valyl­glycyl­seryl­threonyl­leucyl­arginyl­leucyl­histidyl­valyl­methionyl­tyrosyl­isoleucyl­glycyl­arginyl­prolyl­valyl­prolyl­alanyl­methionyl­threonyl­tryptophyl­phenylalanyl­histidyl­glycyl­glutaminyl­lysyl­leucyl­leucyl­glutaminyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­glutamyl­histidyl­tyrosyl­threonyl­histidyl­leucyl­valyl­methionyl­lysyl­asparaginyl­valyl­glutaminyl­arginyl­lysyl­threonyl­histidyl­alanyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­valyl­glutaminyl­leucyl­seryl­asparaginyl­valyl­phenylalanyl­glycyl­threonyl­valyl­aspartyl­alanyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­valyl­glutamyl­isoleucyl­glutaminyl­aspartyl­lysyl­prolyl­aspartyl­lysyl­prolyl­threonyl­glycyl­prolyl­isoleucyl­valyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­leucyl­leucyl­lysyl­asparaginyl­seryl­alanyl­valyl­isoleucyl­seryl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­alanyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­tryptophyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­valyl­valyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­lysyl­glutamyl­glycyl­alanyl­glutamyl­tryptophyl­glutaminyl­leucyl­valyl­seryl­seryl­alanyl­isoleucyl­seryl­valyl­threonyl­threonyl­cysteinyl­arginyl­isoleucyl­valyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­glutamyl­asparaginyl­alanyl­glycyl­tyrosyl­tyrosyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­seryl­alanyl­glutaminyl­asparaginyl­threonyl­phenylalanyl­glycyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­prolyl­leucyl­glutamyl­valyl­seryl­seryl­valyl­valyl­isoleucyl­isoleucyl­lysyl­seryl­prolyl­phenylalanyl­glutamyl­lysyl­prolyl­glycyl­alanyl­prolyl­glycyl­lysyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­alanyl­valyl­threonyl­lysyl­aspartyl­seryl­cysteinyl­valyl­valyl­alanyl­tryptophyl­lysyl­prolyl­prolyl­alanyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­asparaginyl­tyrosyl­tyrosyl­leucyl­glutamyl­lysyl­arginyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutaminyl­asparaginyl­lysyl­tryptophyl­isoleucyl­seryl­valyl­threonyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­glutamyl­threonyl­valyl­phenylalanyl­seryl­valyl­lysyl­asparaginyl­leucyl­isoleucyl­glutamyl­glycyl­leucyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­lysyl­cysteinyl­glutamyl­asparaginyl­leucyl­glycyl­glycyl­glutamyl­seryl­glutamyl­tryptophyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­threonyl­prolyl­lysyl­seryl­aspartyl­valyl­prolyl­isoleucyl­glutaminyl­alanyl­prolyl­histidyl­phenylalanyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­arginyl­asparaginyl­leucyl­asparaginyl­valyl­arginyl­tyrosyl­glutaminyl­seryl­asparaginyl­alanyl­threonyl­leucyl­valyl­cysteinyl­lysyl­valyl­threonyl­glycyl­histidyl­prolyl­lysyl­prolyl­isoleucyl­valyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­arginyl­glutaminyl­glycyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­alanyl­aspartyl­glycyl­leucyl­lysyl­tyrosyl­arginyl­isoleucyl­glutaminyl­glutamyl­phenylalanyl­lysyl­glycyl­glycyl­tyrosyl­histidyl­glutaminyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­alanyl­seryl­valyl­threonyl­aspartyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­threonyl­valyl­tyrosyl­glutaminyl­valyl­arginyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­glutaminyl­glycyl­glycyl­seryl­valyl­seryl­glycyl­threonyl­alanyl­seryl­leucyl­glutamyl­valyl­glutamyl­valyl­prolyl­alanyl­lysyl­isoleucyl­histidyl­leucyl­prolyl­lysyl­threonyl­leucyl­glutamyl­glycyl­methionyl­glycyl­alanyl­valyl­histidyl­alanyl­leucyl­arginyl­glycyl­glutamyl­valyl­valyl­seryl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­prolyl­phenylalanyl­seryl­glycyl­lysyl­prolyl­aspartyl­prolyl­valyl­isoleucyl­threonyl­tryptophyl­glutaminyl­lysyl­glycyl­glutaminyl­aspartyl­leucyl­isoleucyl­aspartyl­asparaginyl­asparaginyl­glycyl­histidyl­tyrosyl­glutaminyl­valyl­isoleucyl­valyl­threonyl­arginyl­seryl­phenylalanyl­threonyl­seryl­leucyl­valyl­phenylalanyl­prolyl­asparaginyl­glycyl­valyl­glutamyl­arginyl­lysyl­aspartyl­alanyl­glycyl­phenylalanyl­tyrosyl­valyl­valyl­cysteinyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­isoleucyl­aspartyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­valyl­glutamyl­leucyl­aspartyl­valyl­alanyl­aspartyl­valyl­prolyl­aspartyl­prolyl­prolyl­arginyl­glycyl­valyl­lysyl­valyl­seryl­aspartyl­valyl­seryl­arginyl­aspartyl­seryl­valyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­tryptophyl­threonyl­glutamyl­prolyl­alanyl­seryl­aspartyl­glycyl­glycyl­seryl­lysyl­isoleucyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­isoleucyl­valyl­glutamyl­lysyl­cysteinyl­alanyl­threonyl­threonyl­alanyl­glutamyl­arginyl­tryptophyl­leucyl­arginyl­valyl­glycyl­glutaminyl­alanyl­arginyl­glutamyl­threonyl­arginyl­tyrosyl­threonyl­valyl­isoleucyl­asparaginyl­leucyl­phenylalanyl­glycyl­lysyl­threonyl­seryl­tyrosyl­glutaminyl­phenylalanyl­arginyl­valyl­isoleucyl­alanyl­glutamyl­asparaginyl­lysyl­phenylalanyl­glycyl­leucyl­seryl­lysyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­seryl­glutamyl­prolyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­glutamyl­aspartyl­lysyl­threonyl­arginyl­alanyl­methionyl­asparaginyl­tyrosyl­aspartyl­glutamyl­glutamyl­valyl­aspartyl­glutamyl­threonyl­arginyl­glutamyl­valyl­seryl­methionyl­threonyl­lysyl­alanyl­seryl­histidyl­seryl­seryl­threonyl­lysyl­glutamyl­leucyl­tyrosyl­glutamyl­lysyl­tyrosyl­methionyl­isoleucyl­alanyl­glutamyl­aspartyl­leucyl­glycyl­arginyl­glycyl­glutamyl­phenylalanyl­glycyl­isoleucyl­valyl­histidyl­arginyl­cysteinyl­valyl­glutamyl­threonyl­seryl­seryl­lysyl­lysyl­threonyl­tyrosyl­methionyl­alanyl­lysyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­valyl­lysyl­glycyl­threonyl­aspartyl­glutaminyl­valyl­leucyl­valyl­lysyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­leucyl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­arginyl­histidyl­arginyl­asparaginyl­isoleucyl­leucyl­histidyl­leucyl­histidyl­glutamyl­seryl­phenylalanyl­glutamyl­seryl­methionyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­valyl­methionyl­isoleucyl­phenylalanyl­glutamyl­phenylalanyl­isoleucyl­seryl­glycyl­leucyl­aspartyl­isoleucyl­phenylalanyl­glutamyl­arginyl­isoleucyl­asparaginyl­threonyl­seryl­alanyl­phenylalanyl­glutamyl­leucyl­asparaginyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­seryl­tyrosyl­valyl­histidyl­glutaminyl­valyl­cysteinyl­glutamyl­alanyl­leucyl­glutaminyl­phenylalanyl­leucyl­histidyl­seryl­histidyl­asparaginyl­isoleucyl­glycyl­histidyl­phenylalanyl­aspartyl­isoleucyl­arginyl­prolyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­isoleucyl­tyrosyl­glutaminyl­threonyl­arginyl­arginyl­seryl­seryl­threonyl­isoleucyl­lysyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­phenylalanyl­glycyl­glutaminyl­alanyl­arginyl­glutaminyl­leucyl­lysyl­prolyl­glycyl­aspartyl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­leucyl­leucyl­phenylalanyl­threonyl­alanyl­prolyl­glutamyl­tyrosyl­tyrosyl­alanyl­prolyl­glutamyl­valyl­histidyl­glutaminyl­histidyl­aspartyl­valyl­valyl­seryl­threonyl­alanyl­threonyl­aspartyl­methionyl­tryptophyl­seryl­leucyl­glycyl­threonyl­leucyl­valyl­tyrosyl­valyl­leucyl­leucyl­seryl­glycyl­isoleucyl­asparaginyl­prolyl­phenylalanyl­leucyl­alanyl­glutamyl­threonyl­asparaginyl­glutaminyl­glutaminyl­isoleucyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­isoleucyl­methionyl­asparaginyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­aspartyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­phenylalanyl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­methionyl­aspartyl­phenylalanyl­valyl­aspartyl­arginyl­leucyl­leucyl­valyl­lysyl­glutamyl­arginyl­lysyl­seryl­arginyl­methionyl­threonyl­alanyl­seryl­glutamyl­alanyl­leucyl­glutaminyl­histidyl­prolyl­tryptophyl­leucyl­lysyl­glutaminyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­arginyl­valyl­seryl­threonyl­lysyl­valyl­isoleucyl­arginyl­threonyl­leucyl­lysyl­histidyl­arginyl­arginyl­tyrosyl­tyrosyl­histidyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­lysyl­lysyl­aspartyl­leucyl­asparaginyl­methionyl­valyl­valyl­seryl­alanyl­alanyl­arginyl­isoleucyl­seryl­cysteinyl­glycyl­glycyl­alanyl­isoleucyl­arginyl­seryl­glutaminyl­lysyl­glycyl­valyl­seryl­valyl­alanyl­lysyl­valyl­lysyl­valyl­alanyl­seryl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­glycyl­prolyl­valyl­seryl­glycyl­glutaminyl­isoleucyl­methionyl­histidyl­alanyl­valyl­glycyl­glutamyl­glutamyl­glycyl­glycyl­histidyl­valyl­lysyl­tyrosyl­valyl­cysteinyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­tyrosyl­aspartyl­glutaminyl­seryl­threonyl­glutaminyl­valyl­threonyl­tryptophyl­tyrosyl­phenylalanyl­glycyl­valyl­arginyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­lysyl­tyrosyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­tyrosyl­glutamyl­aspartyl­glycyl­valyl­alanyl­isoleucyl­leucyl­tyrosyl­valyl­lysyl­aspartyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­leucyl­aspartyl­aspartyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­arginyl­cysteinyl­lysyl­valyl­valyl­asparaginyl­aspartyl­tyrosyl­glycyl­glutamyl­aspartyl­seryl­seryl­tyrosyl­alanyl­glutamyl­leucyl­phenylalanyl­valyl­lysyl­glycyl­valyl­arginyl­glutamyl­valyl­tyrosyl­aspartyl­tyrosyl­tyrosyl­cysteinyl­arginyl­arginyl­threonyl­methionyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­arginyl­arginyl­threonyl­aspartyl­threonyl­methionyl­arginyl­leucyl­leucyl­glutamyl­arginyl­prolyl­prolyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­leucyl­prolyl­leucyl­tyrosyl­asparaginyl­lysyl­threonyl­alanyl­tyrosyl­valyl­glycyl­glutamyl­asparaginyl­valyl­arginyl­phenylalanyl­glycyl­valyl­threonyl­isoleucyl­threonyl­valyl­histidyl­prolyl­glutamyl­prolyl­histidyl­valyl­threonyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­seryl­glycyl­glutaminyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­prolyl­glycyl­aspartyl­asparaginyl­aspartyl­lysyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­seryl­aspartyl­lysyl­glycyl­leucyl­tyrosyl­glutaminyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­asparaginyl­seryl­valyl­threonyl­threonyl­aspartyl­aspartyl­aspartyl­alanyl­glutamyl­tyrosyl­threonyl­valyl­valyl­alanyl­arginyl­asparaginyl­lysyl­tyrosyl­glycyl­glutamyl­aspartyl­seryl­cysteinyl­lysyl­alanyl­lysyl­leucyl­threonyl­valyl­threonyl­leucyl­histidyl­prolyl­prolyl­prolyl­threonyl­aspartyl­seryl­threonyl­leucyl­arginyl­prolyl­methionyl­phenylalanyl­lysyl­arginyl­leucyl­leucyl­alanyl­asparaginyl­alanyl­glutamyl­cysteinyl­glutaminyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­seryl­valyl­cysteinyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­valyl­seryl­glycyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­prolyl­threonyl­leucyl­lysyl­tryptophyl­glutamyl­lysyl­aspartyl­glycyl­glutaminyl­prolyl­leucyl­seryl­leucyl­glycyl­prolyl­asparaginyl­isoleucyl­glutamyl­isoleucyl­isoleucyl­histidyl­glutamyl­glycyl­leucyl­aspartyl­tyrosyl­tyrosyl­alanyl­leucyl­histidyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­threonyl­leucyl­prolyl­glutamyl­aspartyl­threonyl­glycyl­tyrosyl­tyrosyl­arginyl­valyl­threonyl­alanyl­threonyl­asparaginyl­threonyl­alanyl­glycyl­seryl­threonyl­seryl­cysteinyl­glutaminyl­alanyl­histidyl­leucyl­glutaminyl­valyl­glutamyl­arginyl­leucyl­arginyl­tyrosyl­lysyl­lysyl­glutaminyl­glutamyl­phenylalanyl­lysyl­seryl­lysyl­glutamyl­glutamyl­histidyl­glutamyl­arginyl­histidyl­valyl­glutaminyl­lysyl­glutaminyl­isoleucyl­aspartyl­lysyl­threonyl­leucyl­arginyl­methionyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­seryl­glycyl­threonyl­glutamyl­seryl­valyl­prolyl­leucyl­threonyl­glutaminyl­valyl­alanyl­lysyl­glutamyl­alanyl­leucyl­arginyl­glutamyl­alanyl­alanyl­valyl­leucyl­tyrosyl­lysyl­prolyl­alanyl­valyl­seryl­threonyl­lysyl­threonyl­valyl­lysyl­glycyl­glutamyl­phenylalanyl­arginyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­lysyl­leucyl­arginyl­methionyl­prolyl­tyrosyl­aspartyl­valyl­prolyl­glutamyl­prolyl­arginyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­glutaminyl­threonyl­threonyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­aspartyl­glutaminyl­arginyl­isoleucyl­lysyl­glutaminyl­phenylalanyl­valyl­prolyl­methionyl­seryl­aspartyl­methionyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­lysyl­isoleucyl­arginyl­aspartyl­glutaminyl­tyrosyl­glutamyl­methionyl­prolyl­glycyl­lysyl­leucyl­aspartyl­arginyl­valyl­valyl­glutaminyl­lysyl­arginyl­prolyl­lysyl­arginyl­isoleucyl­arginyl­leucyl­seryl­arginyl­tryptophyl­glutamyl­glutaminyl­phenylalanyl­tyrosyl­valyl­methionyl­prolyl­leucyl­prolyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­aspartyl­glutaminyl­tyrosyl­arginyl­prolyl­lysyl­tryptophyl­arginyl­isoleucyl­prolyl­lysyl­leucyl­seryl­glutaminyl­aspartyl­aspartyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­valyl­arginyl­prolyl­alanyl­arginyl­arginyl­arginyl­threonyl­prolyl­seryl­prolyl­aspartyl­tyrosyl­aspartyl­phenylalanyl­tyrosyl­tyrosyl­arginyl­prolyl­arginyl­arginyl­arginyl­seryl­leucyl­glycyl­aspartyl­isoleucyl­seryl­aspartyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­leucyl­leucyl­prolyl­isoleucyl­aspartyl­aspartyl­tyrosyl­leucyl­alanyl­methionyl­lysyl­arginyl­threonyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­arginyl­leucyl­arginyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­glutamyl­leucyl­glycyl­phenylalanyl­seryl­alanyl­seryl­prolyl­prolyl­seryl­arginyl­seryl­prolyl­prolyl­histidyl­phenylalanyl­glutamyl­leucyl­seryl­seryl­leucyl­arginyl­tyrosyl­seryl­seryl­prolyl­glutaminyl­alanyl­histidyl­valyl­lysyl­valyl­glutamyl­glutamyl­threonyl­arginyl­lysyl­aspartyl­phenylalanyl­arginyl­tyrosyl­seryl­threonyl­tyrosyl­histidyl­isoleucyl­prolyl­threonyl­lysyl­alanyl­glutamyl­alanyl­seryl­threonyl­seryl­tyrosyl­alanyl­glutamyl­leucyl­arginyl­glutamyl­arginyl­histidyl­alanyl­glutaminyl­alanyl­alanyl­tyrosyl­arginyl­glutaminyl­prolyl­lysyl­glutaminyl­arginyl­glutaminyl­arginyl­isoleucyl­methionyl­alanyl­glutamyl­arginyl­glutamyl­aspartyl­glutamyl­glutamyl­leucyl­leucyl­arginyl­prolyl­valyl­threonyl­threonyl­threonyl­glutaminyl­histidyl­leucyl­seryl­glutamyl­tyrosyl­lysyl­seryl­glutamyl­leucyl­aspartyl­phenylalanyl­methionyl­seryl­lysyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­seryl­arginyl­lysyl­lysyl­seryl­arginyl­arginyl­glutaminyl­arginyl­glutamyl­valyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­lysyl­histidyl­alanyl­glutaminyl­arginyl­glutamyl­seryl­seryl­seryl­seryl­alanyl­seryl­arginyl­leucyl­leucyl­arginyl­arginyl­arginyl­arginyl­seryl­leucyl­seryl­prolyl­threonyl­tyrosyl­isoleucyl­glutamyl­leucyl­methionyl­arginyl­prolyl­valyl­seryl­glutamyl­leucyl­isoleucyl­arginyl­seryl­arginyl­prolyl­glutaminyl­prolyl­alanyl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­glutamyl­aspartyl­aspartyl­threonyl­glutamyl­arginyl­arginyl­seryl­prolyl­threonyl­prolyl­glutamyl­arginyl­threonyl­arginyl­prolyl­arginyl­seryl­prolyl­seryl­prolyl­valyl­seryl­seryl­glutamyl­arginyl­seryl­leucyl­seryl­arginyl­phenylalanyl­glutamyl­arginyl­seryl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­aspartyl­isoleucyl­phenylalanyl­seryl­arginyl­tyrosyl­glutamyl­seryl­methionyl­lysyl­alanyl­alanyl­leucyl­lysyl­threonyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­seryl­glutamyl­arginyl­lysyl­tyrosyl­glutamyl­valyl­leucyl­seryl­glutaminyl­glutaminyl­prolyl­phenylalanyl­threonyl­leucyl­aspartyl­histidyl­alanyl­prolyl­arginyl­isoleucyl­threonyl­leucyl­arginyl­methionyl­arginyl­seryl­histidyl­arginyl­valyl­prolyl­cysteinyl­glycyl­glutaminyl­asparaginyl­threonyl­arginyl­phenylalanyl­isoleucyl­leucyl­asparaginyl­valyl­glutaminyl­seryl­lysyl­prolyl­threonyl­alanyl­glutamyl­valyl­lysyl­tryptophyl­tyrosyl­histidyl­asparaginyl­glycyl­valyl­glutamyl­leucyl­glutaminyl­glutamyl­seryl­seryl­lysyl­isoleucyl­histidyl­tyrosyl­threonyl­asparaginyl­threonyl­seryl­glycyl­valyl­leucyl­threonyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­leucyl­aspartyl­cysteinyl­histidyl­threonyl­aspartyl­aspartyl­seryl­glycyl­threonyl­tyrosyl­arginyl­alanyl­valyl­cysteinyl­threonyl­asparaginyl­tyrosyl­lysyl­glycyl­glutamyl­alanyl­seryl­aspartyl­tyrosyl­alanyl­threonyl­leucyl­aspartyl­valyl­threonyl­glycyl­glycyl­aspartyl­tyrosyl­threonyl­threonyl­tyrosyl­alanyl­seryl­glutaminyl­arginyl­arginyl­aspartyl­glutamyl­glutamyl­valyl­prolyl­arginyl­seryl­valyl­phenylalanyl­prolyl­glutamyl­leucyl­threonyl­arginyl­threonyl­glutamyl­alanyl­tyrosyl­alanyl­valyl­seryl­seryl­phenylalanyl­lysyl­lysyl­threonyl­seryl­glutamyl­methionyl­glutamyl­alanyl­seryl­seryl­seryl­valyl­arginyl­glutamyl­valyl­lysyl­seryl­glutaminyl­methionyl­threonyl­glutamyl­threonyl­arginyl­glutamyl­seryl­leucyl­seryl­seryl­tyrosyl­glutamyl­histidyl­seryl­alanyl­seryl­alanyl­glutamyl­methionyl­lysyl­seryl­alanyl­alanyl­leucyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­seryl­leucyl­glutamyl­glutamyl­lysyl­seryl­threonyl­threonyl­arginyl­lysyl­isoleucyl­lysyl­threonyl­threonyl­leucyl­alanyl­alanyl­arginyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­lysyl­prolyl­arginyl­seryl­methionyl­threonyl­valyl­tyrosyl­glutamyl­glycyl­glutamyl­seryl­alanyl­arginyl­phenylalanyl­seryl­cysteinyl­aspartyl­threonyl­aspartyl­glycyl­glutamyl­prolyl­valyl­prolyl­threonyl­valyl­threonyl­tryptophyl­leucyl­arginyl­lysyl­glycyl­glutaminyl­valyl­leucyl­seryl­threonyl­seryl­alanyl­arginyl­histidyl­glutaminyl­valyl­threonyl­threonyl­threonyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­seryl­threonyl­phenylalanyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­seryl­valyl­glutaminyl­alanyl­seryl­aspartyl­glutamyl­glycyl­asparaginyl­tyrosyl­seryl­valyl­valyl­valyl­glutamyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­glycyl­lysyl­glutaminyl­glutamyl­alanyl­glutamyl­phenylalanyl­threonyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­glutaminyl­lysyl­alanyl­arginyl­valyl­threonyl­glutamyl­lysyl­alanyl­valyl­threonyl­seryl­prolyl­prolyl­arginyl­valyl­lysyl­seryl­prolyl­glutamyl­prolyl­arginyl­valyl­lysyl­seryl­prolyl­glutamyl­alanyl­valyl­lysyl­seryl­prolyl­lysyl­arginyl­valyl­lysyl­seryl­prolyl­glutamyl­prolyl­seryl­histidyl­prolyl­lysyl­alanyl­valyl­seryl­prolyl­threonyl­glutamyl­threonyl­lysyl­prolyl­threonyl­prolyl­threonyl­glutamyl­lysyl­valyl­glutaminyl­histidyl­leucyl­prolyl­valyl­seryl­alanyl­prolyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­threonyl­glutaminyl­phenylalanyl­leucyl­lysyl­alanyl­glutamyl­alanyl­seryl­lysyl­glutamyl­isoleucyl­alanyl­lysyl­leucyl­threonyl­cysteinyl­valyl­valyl­glutamyl­seryl­seryl­valyl­leucyl­arginyl­alanyl­lysyl­glutamyl­valyl­threonyl­tryptophyl­tyrosyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­lysyl­leucyl­lysyl­glutamyl­asparaginyl­glycyl­histidyl­phenylalanyl­glutaminyl­phenylalanyl­histidyl­tyrosyl­seryl­alanyl­aspartyl­glycyl­threonyl­tyrosyl­glutamyl­leucyl­lysyl­isoleucyl­asparaginyl­asparaginyl­leucyl­threonyl­glutamyl­seryl­aspartyl­glutaminyl­glycyl­glutamyl­tyrosyl­valyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glycyl­glutamyl­glycyl­glycyl­threonyl­seryl­lysyl­threonyl­asparaginyl­leucyl­glutaminyl­phenylalanyl­methionyl­glycyl­glutaminyl­alanyl­phenylalanyl­lysyl­seryl­isoleucyl­histidyl­glutamyl­lysyl­valyl­seryl­lysyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­threonyl­lysyl­lysyl­seryl­aspartyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­threonyl­glutamyl­seryl­threonyl­valyl­threonyl­arginyl­lysyl­threonyl­glutamyl­prolyl­lysyl­alanyl­prolyl­glutamyl­prolyl­isoleucyl­seryl­seryl­lysyl­prolyl­valyl­isoleucyl­valyl­threonyl­glycyl­leucyl­glutaminyl­aspartyl­threonyl­threonyl­valyl­seryl­seryl­aspartyl­seryl­valyl­alanyl­lysyl­phenylalanyl­alanyl­valyl­lysyl­alanyl­threonyl­glycyl­glutamyl­prolyl­arginyl­prolyl­threonyl­alanyl­isoleucyl­tryptophyl­threonyl­lysyl­aspartyl­glycyl­lysyl­alanyl­isoleucyl­threonyl­glutaminyl­glycyl­glycyl­lysyl­tyrosyl­lysyl­leucyl­seryl­glutamyl­aspartyl­lysyl­glycyl­glycyl­phenylalanyl­phenylalanyl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­histidyl­lysyl­threonyl­aspartyl­threonyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­leucyl­tyrosyl­threonyl­cysteinyl­threonyl­valyl­lysyl­asparaginyl­seryl­alanyl­glycyl­seryl­valyl­seryl­seryl­seryl­cysteinyl­lysyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­isoleucyl­lysyl­aspartyl­threonyl­glutamyl­alanyl­glutaminyl­lysyl­valyl­seryl­threonyl­glutaminyl­lysyl­threonyl­seryl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­prolyl­glutaminyl­lysyl­lysyl­alanyl­valyl­valyl­glutaminyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glutaminyl­lysyl­alanyl­leucyl­arginyl­seryl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­methionyl­seryl­glutamyl­alanyl­lysyl­seryl­glutaminyl­glutamyl­lysyl­leucyl­alanyl­leucyl­lysyl­glutamyl­glutamyl­alanyl­seryl­lysyl­valyl­leucyl­isoleucyl­seryl­glutamyl­glutamyl­valyl­lysyl­lysyl­seryl­alanyl­alanyl­threonyl­seryl­leucyl­glutamyl­lysyl­seryl­isoleucyl­valyl­histidyl­glutamyl­glutamyl­isoleucyl­threonyl­lysyl­threonyl­seryl­glutaminyl­alanyl­seryl­glutamyl­glutamyl­valyl­arginyl­threonyl­histidyl­alanyl­glutamyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­phenylalanyl­seryl­threonyl­glutaminyl­methionyl­seryl­isoleucyl­asparaginyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­arginyl­leucyl­valyl­leucyl­lysyl­alanyl­asparaginyl­isoleucyl­alanyl­glycyl­alanyl­threonyl­aspartyl­valyl­lysyl­tryptophyl­valyl­leucyl­asparaginyl­glycyl­valyl­glutamyl­leucyl­threonyl­asparaginyl­seryl­glutamyl­glutamyl­tyrosyl­arginyl­tyrosyl­glycyl­valyl­seryl­glycyl­seryl­aspartyl­glutaminyl­threonyl­leucyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­glutaminyl­alanyl­seryl­histidyl­arginyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­leucyl­threonyl­cysteinyl­isoleucyl­seryl­lysyl­threonyl­lysyl­glutamyl­glycyl­isoleucyl­valyl­lysyl­cysteinyl­glutaminyl­tyrosyl­aspartyl­leucyl­threonyl­leucyl­seryl­lysyl­glutamyl­leucyl­seryl­aspartyl­alanyl­prolyl­alanyl­phenylalanyl­isoleucyl­seryl­glutaminyl­prolyl­arginyl­seryl­glutaminyl­asparaginyl­isoleucyl­asparaginyl­glutamyl­glycyl­glutaminyl­asparaginyl­valyl­leucyl­phenylalanyl­threonyl­cysteinyl­glutamyl­isoleucyl­seryl­glycyl­glutamyl­prolyl­seryl­prolyl­glutamyl­isoleucyl­glutamyl­tryptophyl­phenylalanyl­lysyl­asparaginyl­asparaginyl­leucyl­prolyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­seryl­seryl­asparaginyl­valyl­seryl­isoleucyl­seryl­arginyl­seryl­arginyl­asparaginyl­valyl­tyrosyl­seryl­leucyl­glutamyl­isoleucyl­arginyl­asparaginyl­alanyl­seryl­valyl­seryl­aspartyl­seryl­glycyl­lysyl­tyrosyl­threonyl­isoleucyl­lysyl­alanyl­lysyl­asparaginyl­phenylalanyl­arginyl­glycyl­glutaminyl­cysteinyl­seryl­alanyl­threonyl­alanyl­seryl­leucyl­methionyl­valyl­leucyl­prolyl­leucyl­valyl­glutamyl­glutamyl­prolyl­seryl­arginyl­glutamyl­valyl­valyl­leucyl­arginyl­threonyl­seryl­glycyl­aspartyl­threonyl­seryl­leucyl­glutaminyl­glycyl­seryl­phenylalanyl­seryl­seryl­glutaminyl­seryl­valyl­glutaminyl­methionyl­seryl­alanyl­seryl­lysyl­glutaminyl­glutamyl­alanyl­seryl­phenylalanyl­seryl­seryl­phenylalanyl­seryl­seryl­seryl­seryl­alanyl­seryl­seryl­methionyl­threonyl­glutamyl­methionyl­lysyl­phenylalanyl­alanyl­seryl­methionyl­seryl­alanyl­glutaminyl­seryl­methionyl­seryl­seryl­methionyl­glutaminyl­glutamyl­seryl­phenylalanyl­valyl­glutamyl­methionyl­seryl­seryl­seryl­seryl­phenylalanyl­methionyl­glycyl­isoleucyl­seryl­asparaginyl­methionyl­threonyl­glutaminyl­leucyl­glutamyl­seryl­seryl­threonyl­seryl­lysyl­methionyl­leucyl­lysyl­alanyl­glycyl­isoleucyl­arginyl­glycyl­isoleucyl­prolyl­prolyl­lysyl­isoleucyl­glutamyl­alanyl­leucyl­prolyl­seryl­aspartyl­isoleucyl­seryl­isoleucyl­aspartyl­glutamyl­glycyl­lysyl­valyl­leucyl­threonyl­valyl­alanyl­cysteinyl­alanyl­phenylalanyl­threonyl­glycyl­glutamyl­prolyl­threonyl­prolyl­glutamyl­valyl­threonyl­tryptophyl­seryl­cysteinyl­glycyl­glycyl­arginyl­lysyl­isoleucyl­histidyl­seryl­glutaminyl­glutamyl­glutaminyl­glycyl­arginyl­phenylalanyl­histidyl­isoleucyl­glutamyl­asparaginyl­threonyl­aspartyl­aspartyl­leucyl­threonyl­threonyl­leucyl­isoleucyl­isoleucyl­methionyl­aspartyl­valyl­glutaminyl­lysyl­glutaminyl­aspartyl­glycyl­glycyl­leucyl­tyrosyl­threonyl­leucyl­seryl­leucyl­glycyl­asparaginyl­glutamyl­phenylalanyl­glycyl­seryl­aspartyl­seryl­alanyl­threonyl­valyl­asparaginyl­isoleucyl­histidyl­isoleucyl­arginyl­seryl­isoleucine